Interpretacje / Wyjaśnienia

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej POKL w sprawie pisma z dnia 16 kwietnia 2012 roku przedstawiające wątpliwości dotyczące zakresu stosowania stawek jednostkowych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Szczegółowe informacje

 


Warszawa 01.06.2012 r.


                        MINISTERSTWO
               ROZWOJU REGIONALNEGO

            DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA 
      EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM


     DZF -IV-82252-276-KP/12
     NK: 67585/12

 

                Pani Barbara Borycz

                Wicedyrektor

                Wojewódzki Urząd Pracy
                w Katowicach

 

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo Z dnia 16 kwietnia 2012 r. (znak: EE-EM-0752-29/AZ/12) przedstawiające wątpliwości dotyczące zakresu stosowania stawek jednostkowych w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), pragnę przekazać następujące wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem.

Przede wszystkim pragnę poinformować, że w piśmie z dnia 7 marca 2012 r. (znak: DZF-IV-82252-102¬KP/12) omyłkowo zostało wskazane, ze w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL realizowane mogą być wyłącznie projekty obejmujące usługi wystandaryzowane w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Powyższe błędne twierdzenie zostało sprostowane w piśmie skierowanym do wiadomości wszystkich Instytucji Pośredniczących I oraz II stopnia w dniu 18 kwietnia 2012 r. (znak: DZF-IV-82252-237-KP/12, w załączeniu), z którego wynika, też w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL w 2012 r. możliwa jest realizacja szkoleń w zakresie innym, niż wynikający z zapisów załączników nr 2 i 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (a więc wg kosztów niewystandaryzowanych).
Odnosząc się do wątpliwości zawartych w Państwa piśmie:

1) Stawki jednostkowe określone w załącznikach nr 2 i 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków  w ramach PO KL nie są wiążące dla usług o zakresie innym niż określono, w ww. dokumentach. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż stawki jednostkowe są udokumentowanymi cenami rynkowvmi i - w związku z powyższym - powinny służyć jako punkt odniesienia podczas weryfikacji wysokości kosztów ponoszonych w projektach PO KL w związku z realizacją szkoleń o zakresie zbliżonym do zakresu usług objętych stawkami jednostkowymi. Powyższe ma również zastosowanie w celu porównaniu cen szkoleń z języków innych, niż określone w standaryzacji.

2) W przypadku realizacji szkolenia w wymiarze będącym wielokrotnością  wymiaru obojętnego standaryzacją (np. 120 godzin zajęć), rozliczenie kosztów powinno nastąpić w oparciu o odpowiednią wielokrotność stawki jednostkowej wynikającej z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (np. dwukrotność stawki w przypadku 120 godzin zajęć).

 

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Aleksandra Dmitruk

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: Paweł Trębowicz (2012-06-13 09:57:29)

Zaakceptował: Paweł Trębowicz (2012-06-13 09:57:29)

Wróć do listy

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych