Najczęściej popełniane błędy

 

Błędy we wniosku o dofinansowanie


Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, złożonym w odpowiedzi na ogłoszone konkursy możemy podzielić na błędy formalne oraz błędy merytoryczne. Poniżej zostały one szczegółowo opisane.
 
Błędy formalne:
•    brak podpisów osób upoważnionych w  wymaganych miejscach,
•    grupy docelowe- wnioski nie zostały skierowane do właściwych grup docelowych,
•    formy wsparcia – wnioskodawca przewidział nieuprawnione do dofinansowania formy wsparcia,
•    niezgodność sum kontrolnych wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną w formatach XML i PDF.
•    brak pieczęci instytucjonalnej wnioskodawcy w pkt. V wniosku Oświadczenie,
•    niewypełnienie w Szczegółowym budżecie projektu pola Uzasadnienie kosztów –wymaganego w przypadku występowania w projekcie kosztów pośrednich i/lub cross - financingu,
•    niezgodność okresu realizacji projektu z warunkami konkursu określonymi w tym zakresie w dokumentacji konkursowej,
•    brak wymaganych złączników i/lub niepoprawny opis dołączanych załączników,
•    inne braki formalne np. brak numeru konkursu lub okresu realizacji projektu niezgodnego z dokumentacją konkursową, niekompletnie wypełniony wniosek (brak wypełnienia wszystkich wymaganych kolumn), sporządzenie wniosku na niewłaściwym formularzu – na nieaktualnej wersji generatora, brak elektronicznej wersji wniosku, brak wypełnionego harmonogramu realizacji projektu.
 
Błędy merytoryczne:

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
•    brak dyscypliny projektowej – Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia wniosku zgodnie z Instrukcją,
•    brak nawiązania do problemów regionalnych,
•    brak odwołania do danych statystycznych, wyników badań i analiz, lub przedstawianie danych statystycznych z nieznanego źródła pochodzenia,
•    brak nawiązania do celów zawartych w regionalnych dokumentach strategicznych, niewłaściwe definiowanie celów projektu,
•    brak uzasadnienia konieczności realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście przewidzianych form wsparcia.

Grupy docelowe projektu:
•    mało precyzyjne uzasadnienie wyboru grupy docelowej,
•    brak dokładnych danych odnośnie narzędzi wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji potencjalnych odbiorców pomocy,
•    niedopracowany opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, jak i zasad ich selekcji,
•    niedostosowanie procesu rekrutacji do liczebności beneficjentów ostatecznych,
•    brak odniesienia do zasady równości szans,
•    błędne powołanie się na dane statystyczne.

Działania:
•    opis działań niespójny z  harmonogramem i budżetem projektu,
•    nieracjonalnie skonstruowany harmonogram, (np. nadmierne rozciągnięcie w czasie,
•    zbyt rozbudowana struktura zarządzania projektem),
•    działania opisane zbyt powierzchownie,
•    brak kompleksowości oferowanego wsparcia.

 Rezultaty projektu:
•    brak wyczerpujących informacji odnośnie monitorowania rezultatów projektu,
•    występowanie błędów metodologicznych w określeniu rezultatów miękkich i twardych,
•    brak zdefiniowania wszystkich strategicznych wskaźników w odniesieniu do założeń projektu,
•    błędnie dokonany podział na rezultaty twarde i miękkie,
•    sformułowane jedynie podstawowe rezultaty twarde,
•    brak wskazania, w jaki sposób osiągnięte rezultaty wpłyną na realizację celów projektu.

Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem:
•    struktura zarządzania projektem nieadekwatna do przewidzianych działań i założeń organizacyjnych projektu/szkoleń,
•    brak zakresu zadań personelu zarządzającego,
•    zbyt rozbudowana struktura zarządzania projektem,
•    pominięta kwestia przepływu informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

Wydatki projektu:
•    brak spójności budżetu projektu z informacją zawartą  w pkt. 3.5 wniosku, tj. sposobem zarządzania projektem,
•    nieproporcjonalne koszta związane z kadrą zaangażowaną w zarządzanie projektem w stosunku do realnych potrzeb prawidłowej realizacji projektu,
•    brak odniesienia kosztów założonych w budżecie do treści wniosku,
•    zawyżone wydatki w odniesieniu do założonych rezultatów,
•    występowanie w budżecie wydatków niezasadnych i nieefektywnych.

 


Błędy we wniosku o płatność


Poniżej przedstawiamy najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów we wnioskach o płatność:

 Wniosek o płatność:
•    poz.(2_(7))- nieprawidłowo wpisywany okres realizacji projektu– należy wpisywać okres realizacji projektu zgodnie z Umową ramową;
•    poz.(4_) – błędne wskazywanie wartości w kolumnie 4 „wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu”– należy wpisywać kumulatywnie wydatki w ramach projektu uznane za kwalifikowalne, zgodnie z otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, bez wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność,
•    błędy rachunkowe w kolumnie 5 „% realizacji”,
•    niewskazywanie podatku VAT w wierszu 3.1 „w tym VAT”, w przypadku jego wykazywania w Załączniku 1;
•    poz.(5_) – niewystarczający zakres informacji dotyczących postępu rzeczowego realizacji projektu;
•    poz. (8_) - błędne wskazywanie źródeł sfinansowania wydatków w kolumnie „od początku realizacji projektu (PLN)”– należy wskazywać źródła sfinansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł narastająco, zgodnie z otrzymanymi przez Beneficjenta Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność;
•    poz.(9_) – błędy rachunkowe;
•    błędne wskazywanie kwot w wierszu „kwota rozliczana niniejszym wnioskiem”, niezgodnie z Załącznikiem 1 do wniosku o płatność,
•    brak wyciągów bankowych potwierdzających wysokość środków przekazanych  Beneficjentowi w formie zaliczki (wysokość otrzymanej kwoty dofinansowania);
•    poz.(10_) – wskazywanie niewłaściwych wartości w kolumnie „Planowane wydatki (PLN)” w stosunku do kwot rozliczanych oraz całkowitej wartości projektu;
•    brak wypełnienia wszystkich wymaganych pól we wniosku (np. punkt (12_) wniosku o płatność).

Załącznik 1 do wniosku o płatność:
•    brak wskazywania na dołączanych wyciągach bankowych pozycji z Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (Załącznik 1), do których odnoszą się poszczególne operacje,
•    niespójność numerów dokumentów wskazanych w Załączniku 1 w stosunku do numerów dokumentów widniejących na wyciągach bankowych,
•    nieprawidłowe daty zapłaty– niewskazywanie wszystkich dat zapłaty za dany dokument, jeżeli zapłata następowała w kilku ratach,
•    nieprawidłowe kwoty w kolumnach brutto, netto i kwalifikowalne,
•    brak wyciągów bankowych potwierdzających opłacenie dokumentów w całości,
•    brak dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu prywatnego,
•    błędy rachunkowe w Załączniku 1,
•    brak zaznaczenia T/N w kolumnie „Zadania zlecone”.

Załącznik 2 do wniosku o płatność:
•    błędy rachunkowe w poszczególnych tabelach Załącznika 2 (np. liczba uczestników w tabeli nr 4 „Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu
na wykształcenie” nie jest zgodna z liczbą uczestników wykazanych w tabeli nr 1 w kolumnie „Rozpoczęły udział w projekcie”).

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych