Projekt "Komputer łączy ze światem"

Cel projektu: podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców gminy Wiżajny w dziedzinie technologii informatycznych, a dzięki ich praktycznemu wykorzystaniu otwarcie nowych możliwości komunikowania się ze światem.

Spełnienie tego celu zapewni szkolenie komputerowe.

Uczestnicy szkolenia: osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie gminy Wiżajny. 

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa w Wiżajnach. 

Liczba uczestników projektu: 30 osób (3 grupy szkoleniowe po 10 osób każda).

Na program zajęć w ramach każdego kursu składa się:

 • 70 godzin zajęć z zakresu obsługi komputera,
 • 8 godzin zajęć warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego.

Uczestnicy, którzy pomyślnie zakończą szkolenie, otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobycie umiejętności w zakresie zagadnień objętych programem kursu.

Rozkład zajęć w ramach kursu:

Zajęcia będą odbywać się 4 razy w tygodniu:

 • 3 sesje 4-godzinne w dni powszednie w godzinach popołudniowych,
 • 1 sesja 5-godzinna w soboty w godzinach przedpołudniowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zasady rekrutacji:

Aby podjąć decyzję o udziale w projekcie należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej informacji (która będzie także rozpowszechniona w formie ulotki), a następnie wypełnić:

 • ankietę rekrutacyjną określającą poziom znajomości obsługi komputera,
 • deklarację uczestnictwa w szkoleniu.

i przesłać oba dokumenty pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu w terminie do 20 września 2008 r. Wyżej wymienione formularze rekrutacyjne będą udostępnione w terminie 11 - 19 września:

 • w Urzędzie Gminy, w Szkole Podstawowej w Wiżajnach,
 • u sołtysów wsi oraz w Biurze Projektu,
 • będzie je można także pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Wiżajnach (www.wizajny.pl).

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria organizacyjne (tworzenie grup szkoleniowych w oparciu o podobny wyjściowy poziom wiedzy i umiejętności uczestników, co sprzyja osiągnięciu celów edukacyjnych).Proces rekrutacji zostanie zakończony 19 września 2008r. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione pisemnie w terminie do końca września 2008 r.

Biuro Projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B
16-400 Suwałki

Tel./fax 087566 66 01
Tel. 087565 11 55

Biuro czynne: poniedziałek-piątek 8.00-15.00, pokój nr 9
e-mail: biwusu@wup.wrotapodlasia.pl

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych