Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje projekt:
„Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Poznanie stanu szkolnictwa zawodowego oraz potrzeb dydaktycznych szkół zawodowych w kontekście poprawy efektywności kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i rynku pracy, w tym zapotrzebowania na zielone miejsca pracy w województwie podlaskim w okresie 1.03.2011 - 31.05.2012 r.
Zadania:
1.    Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących efektywności i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy
2.    Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy
3.    Upowszechnianie wyników badań, promocja i prezentacja wyników badań w każdym powiecie województwa podlaskiego

Okres realizacji: 01.03.2011 - 31.05.2012

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Biuro Projektu – Wydział Rynku Pracy
ul. Pogodna 22, pok. 7
15-354 Białystok
Tel. 85 74 97 230
www.edukacjazawodowa.up.podlasie.pl

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych