Projekt "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki"


Projekt dodano 10.06.2010r.

UWAGA!!!

Informujemy, iż rekrutacja na realizację staży zawodowych została zamknięta.


PŁATNE STAŻE ZAWODOWE!!! 

Z dniem 13.08.2012r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wznawia rekrutację na realizację płatnych staży zawodowych.

 


 

UWAGA!!! 

Od 27 kwietnia 2012r. obowiązuje nowy Formularz zgłoszeniowy dla osób, ktore zmierzają do podjęcia nowego zatrudnienia (Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie), którego treść załączono poniżej:

Formularz zgłoszeniowy dla osób, które zmierzają do podjęcia nowego zatrudnienia

  

UWAGA!!! 

Od 25 listopada 2011r. obowiązuje nowy wzór umowy na usługi szkoleniowo-doradcze, której treść załączono poniżej:

Umowa szkoleniowo doradcza


 

Ocena biznes planów przez Komisję Oceny Wniosków będzie rozpatrywana indywidualnie,  w szczególności pod kątem środków finansowych przeznaczonych na leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe oraz zakup samochodu. Proszę o przemyślenie wydatkowania środków finansowych na w/w pozycje.

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Bialymstoku zaprasza do organizacji staży zawodowych dla uczestników projektu "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" z zakresu:

1. Siostra PCK - 1 osoba.

2. Spawanie metodą MAG - 2 osoby.

3. Księgowość komputerowa - 1 osoba w Łomży.

4. Sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych, programów magazynowo-sklepowych - 1 osoba w Łomży.

4. Sprzedawca z obsługa komputera, kas fiskalnych, programów magazynowo-sklepowych - 1 osoba w Białymstoku.

5. Magazynier z obsługa wózków widłowych -  2 osoby w Białymstoku.

5. Specjalista ds. kadr i płac - 4 osoby w Suwałkach.

6. Specjalista ds. kadr i płac - 1 osoba w Sokółce.

7. Specjalista ds. kadr i płac - 1 osoba w Bielsku Podlaskim.

8. Księgowość - 1 osoba.

9. Kosztorysowanie - 1 osoba.

10. Siostra PCK - 2 osoby w Białymstoku.

 


 

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE!!! 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczyna realizację staży zawodowych zgodnie z poniższymi zasadami:

Zasady realizacji stażu

Wniosek uczestnika projektu o skierowanie na staż zawodowy

Wniosek o zawarcie umowy na organizację stażu

Umowa trójstronna o staż obowiązująca do 24.11.2011r.

Umowa trójstronna na staż obowiązująca od 25.11.2011r.


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w ramach projektu "Reintegrajca zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki"  jest możliwość organizacji stażu zawodowego dla uczestników  projektu. Szczegółowe informacje już wkrótce. 

 


 

UWAGA!!!

Od 22 sierpnia 2011r. obowiązuje nowy wzór umowy na otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, której treść załączono poniżej:

Umowa na otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 


 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dotyczące zwrotu podatku VAT:

Tabela rozliczeniowa zapłaconego podatku VAT - dotacja inwestycyjna

Tabela rozliczeniowa zapłaconego podatku VAT - wsparcie pomostowe

Oświadczenie o braku możliwości zwrotu podatku VAT

Wsparcie finansowe:

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych

Opis faktury dot. dotacji inwestycyjnej

Wsparcie pomostowe:

Oswiadczenie o wysokości pomocy de minimis 

Oświadzczenie o nieotrzymaniu innej pomocy

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Opis faktury dot. wsparcia pomostowego

Informacje dotyczące zabebezpieczeń:

Szczegółowe informcje dotyczące zabezpieczeń 

Oświadczenie poręczyciela i małżonka

Zaświadczenie dla poręczyciela

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje projekt „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji : 01.04.2010 - 31.12.2012

W projekcie uczestniczyć mogą:

 1. osoby zwolnione, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracyw okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 2. osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 300 uczestnikom projektu w postaci:

1. wsparcia szkoleniowo-doradczego:

 • indywidualnej rozmowy z profesjonalnym doradcą zawodowym (4h/osoba), w celu określenia potencjału zawodowego oraz zakwalifikowanie na moduł szkoleniowy zgodnie z preferencjami uczestnika,
 • doradztwa grupowego w kierunku zapoznania się z technikami aktywnego poszukiwania pracy,
 • szkoleń zawodowych (245 osób),
 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (55 osób),

2. wsparcia finansowego:

 • jednorazowego dodatku mobilnościowego (15 osób),
 • jednorazowego dodatku motywacyjnego (15 osób)
 • dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (50 osób),
 • wsparcia pomostowego na pokrycie wydatków ponoszonych w pierwszych6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej (50 osób),
 • płatne staże.

 

 

 

 

 

 


 

Umowa na usługi szkoleniowo-doradcze obowiązująca od 25.11.2011r.


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wznawia rekrutację uczestników zmierzających do rozpoczęcia działalności gospodarczej w związku ze zmianą Regulaminu uczestnictwa w projekcie załączonego poniżej:

Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 17.06.2011 

Załączniki do regulaminu

Aneks do Regulaminu uczestnictwa w projekcie


 

Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązuący od 25.02.2011
Załączniki do regulaminu

 


 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązuący do 25.02.2011
Załączn
 iki do regulaminu

Zwrot kosztów dojazdu

Zasady rekrutacji:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami w biurze projektu:

Biuro projektu:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Biuro Projektu
ul. Pogodna 63/1, pok. 102
15-365 Białystok
Tel. stacjonarny (85) 744 04 18
Tel. komórkowy 511337 365

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych