Projekt "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych"

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Informacje związane z realizacją projektu 

Raport z badania potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarki województwa podlaskiego

W dniu 13.02.2009 r. zaakceptowano Raport z badania potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarki województwa podlaskiego. Jest to pierwsze badanie przeprowadzone przez Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych i na jego podstawie opracowany zostanie regionalny model prognozowania zmian gospodarczych i system zarządzania informacją gospodarczą. Badanie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przeprowadziła firma EDC sp. z o.o. w Białymstoku.

Opracowanie składa się z dwóch części:

 1. Dotyczącej badania potrzeb informacyjnych instytucji funkcjonujących w gospodarce województwa.
 2. Dotyczącej potrzeb informacyjnych mieszkańców województwa.

Ponadto dostępne jest również streszczenie wyników wymienionego badania.

Pliki do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.


Spotkanie informacyjne dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dn.13.01.2008r.

Prezentacje ze spotkania do pobrania:


Podpisano umowę z ekspertem wspierającym zespół projektowy.

05 sierpnia 2008 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usługi eksperta wspierającego zespół projektowy „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”, w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z dr Adamem Tomankiem. W ramach swoich obowiązków Ekspert będzie wspierał prace Zespołu służące budowie podstaw funkcjonowania Obserwatorium, nadzorował realizację planów bieżącego funkcjonowania Obserwatorium w zakresie prowadzonych analiz, badań, danych statystycznych i prognoz, a także w zakresie tworzenia regionalnej bazy informacyjnej. Ekspert wspierający Zespół projektowy będzie również kierował pracami Rady Programowej – ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym, złożonej z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w określanie polityki społeczno-gospodarczej, której rolą będzie wspieranie decyzji o zmianach, modyfikacjach działań podejmowanych w trakcie bieżącej pracy Obserwatorium.

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych przewiduje realizację zadań administracyjnych i monitorujących przez Zespół Projektowy, natomiast zadania merytoryczne będą prowadzone przez ekspertów zewnętrznych oraz konsultowane z przedstawicielami kluczowych środowisk rynku pracy, edukacji, gospodarki, politykii pomocy społecznej, a także informacji statystycznej.


Powołano Radę Programową Obserwatorium.

20 października 2008 roku została powołana Rada Programowa Obserwatorium. Jej rolą będzie przede wszystkim udzielanie konsultacji Zespołowi projektowemu, Ekspertowi wspierającemu Zespół projektowy i Ekspertom merytorycznym w obszarach będących przedmiotem zainteresowania Projektu w zakresie dziedzin reprezentowanych przez poszczególnych Członków, udzielanie konsultacji w zakresie jakości opracowywanegoi wdrażanego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą, przygotowywanie propozycji zmian i modyfikacji w powyższych zakresach (np. w zakresie doskonalenia metod badawczych, usprawniania modeli ekonometrycznych, dostosowywania baz danych do bieżących potrzeb, rozwijania metod współpracy i wymiany informacji), udzielanie konsultacji w zakresie realizacji planów bieżącego funkcjonowania Obserwatorium (przygotowywanie propozycji zmian i modyfikacji w powyższym zakresie).

W skład Rady weszli: 

 1.  Prof. dr hab. Robert Ciborowski - Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, który będzie udzielał konsultacji Zespołowi projektowemu, Ekspertowi wspierającemu Zespół projektowy i Ekspertom merytorycznym w dziedzinach leżących w obszarze zainteresowania Projektuw zakresie funkcjonowania szkół wyższych w warunkach postępującego rozwoju cywilizacyjnego, zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego na poziomie wyższym, organizacji przedsięwzięcia badawczego, interpretacji wyników badań i ich wykorzystania dla wprowadzania zmian w różnych sferach funkcjonowania organizacji środowiska naukowego,w procesie dostosowywania jego usług do potrzeb odbiorców, a także w zakresie zarządzania organizacją w kontekście jej adaptacji do zmieniających się warunkówi potrzeb społeczeństwa oraz obszaru nauki, w którym funkcjonuje, wprowadzanie nowych, doskonalszych systemów zarządzania i zarządzania zasobami wiedzy, wspierających rozwój regionalny i lokalny. 
 2.  Pan Wiesław Kamieński – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który będzie udzielał konsultacjiw dziedzinach leżących w obszarze zainteresowania Projektu, obejmujących funkcjonowanie podmiotów polityki społeczno-ekonomicznej na szczeblu reegionalnym i lokalnym, obszary polityki społeczno-ekonomicznej o decydującym znaczeniu dla rozwoju województwa podlaskiego, tendencje rozwojowe obserwowane w województwie podlaskim, planowanie polityki regionalnej, wdrażanie strategii rozwoju województwa podlaskiego oraz monitoring realizacji strategii rozwoju województwa podlaskiego. 
 3.  Pan Eugeniusz Mróczyński przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty, który będzie udzielał konsultacji obejmujących politykę oświatową państwa, planowaniei wdrażanie regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, obszary problemowe w regionalnym i lokalnym systemie oświaty, kształtowanie struktury, profili kształcenia publicznych szkół i placówek oświatowych, ocenę jakości systemu oświaty, problem wyrównywania szans edukacyjnych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 
 4.  Pan Lech Pilecki – Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, który będzie udzielał konsultacji obejmujących funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw i struktur klastrowychw województwie podlaskim, uwarunkowania i bariery rozwoju przedsiębiorczości, współdziałanie sektora przedsiębiorstw z instytucjami administracji publicznej, instytucjami okołobiznesowymi oraz światem nauki w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości. 
 5.  Pani Anna Szeszko – przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, która będzie udzielała konsultacji obejmujących zakres i dostępność informacji statystycznej, prowadzenie statystyk, badań, analiz statystycznych oraz interpretację ich wyników, zapotrzebowanie na informację statystyczną, funkcjonowanie zbiorów informacji statystycznych w warunkach ustawicznego wzrostu zapotrzebowania na informację, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie pozyskiwania oraz dystrybucji informacji.

 


 

Podpisano umowę z wykonawcą regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą.

24 października 2008 roku, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z firmą EDC Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Lipowej 30 lok. 206. Wykonawca dążąc do realizacji zamówienia, przeprowadzi badanie podmiotów gospodarki województwa podlaskiego, pod kątem identyfikacji „potrzeb informacyjnych” o znaczącym wpływie na rozwój województwa podlaskiego. Następnie opracuje system zarządzania informacją gospodarczą obejmujący hierarchizację potrzeb informacyjnych (bieżących i przyszłych) podmiotów gospodarki województwa podlaskiego, służącą określeniu obszarów badawczych o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju województwa podlaskiego, wyznaczeniu w oparciu o przeprowadzone badanie źródeł i metod pozyskiwania informacji oraz kanałów/sposobów ich dystrybuowania do zainteresowanych podmiotów, opracuje plany bieżącego funkcjonowania Obserwatorium uwzględniające kierunki niezbędnych do przeprowadzenia analiz, badań i prognoz, metodologię badawczą dostosowaną do specyfiki każdego z rodzaju analiz, badań i prognoz (przedmiot i zakres badania; techniki i narzędzia badawcze; procedury badawcze), harmonogram czasowo-zadaniowy ustalonych analiz, badań i prognoz, procedury pozyskiwania, aktualizowania i systematycznego upowszechniania informacji społeczno-gospodarczych wśród zainteresowanych podmiotów.

 


 

Podpisano umowę z kolejnym członkiem Rady Programowej.

07.11.2008 roku podpisano umowę z kolejnym Członkiem Rady Programowej. Pan Józef Jacek Hordejuk – Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości będzie udzielał konsultacji w dziedzinach leżących w obszarze zainteresowania Projektu, obejmujących rozwój rzemiosła w regionie, prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej na rzecz rzemiosła, problem potrzeb w kształceniu zawodowym i ustawicznym, zagadnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia, oraz zatrudnianie młodocianych w celu nauki zawodu.

 


Seminarium "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych - pierwsze doświadczenia".

22.12.2008 roku odbyło się seminarium pt.: „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracyi Prognoz Gospodarczych – pierwsze doświadczenia”. Na zaproszenie Pani Janiny Mironowicz – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, wzięła w nim udział Pani Czesława Ostrowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która poinformowała o najważniejszych zapisach w Ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pan dr Adam Tomanek pełniący funkcję Eksperta wspierającego zespół projektowy Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych przedstawił podstawy funkcjonowania Obserwatorium w świetle nowych uwarunkowań rynkowych. Pan dr inż. Wiesław Urban pełniący funkcję Eksperta merytorycznego w opracowaniu regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych przekazał informację o metodyce prowadzenia badań oraz o pierwszych wrażeniach z rozmów z kluczowymi podmiotami województwa podlaskiego. Obecnie rozpoczną się prace nad opracowaniem wniosków z badań. Nie ulega wątpliwości, że brakuje rzetelnych, systematycznych analiz i prognoz dotyczących regionu, które mogłyby być podstawą przyszłych decyzji społeczno-gospodarczych. Pani Wiceminister potwierdziła konieczność łączenia i uzupełniania inicjatyw regionalnych w zakresie budowania źródeł informacji. 

Uwaga wszyscy, którzy potrzebują rzetelnych, aktualnych i podawanych w szerokim zakresie danych o zjawiskach gospodarczych i na rynku pracy !

PODLASKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I PROGNOZ GOSPODARCZYCH

Informacje ogólne

01.07.2008 r. rozpoczęło swoją działalność Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych. W ramach Obserwatorium udostępnione będą stale aktualizowane informacje o gospodarce (w tym rynku pracy) województwa podlaskiego. Ideą projektu jest zebranie w jednym miejscu szerokiego zestawu danych, analiz i prognoz odpowiadających potrzebom informacyjnym podmiotów funkcjonujących w gospodarce Podlasia, co z pewnością przyczyni się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego województwa.

Projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Powstanie tego projektu spowodowane było potrzebą zbudowania jednego spójnego systemu informacyjnego w województwie. Region podlaski nie posiada systemu stałej analizy aktualnych zjawisk gospodarczych (w tym zachodzących na rynku pracy) i przewidywania zmiany gospodarczej. Prowadzone badania, analizy, prognozy ograniczają się do jednorazowego działania, charakteryzuje je brak ciągłości. Wykorzystanie wyników prowadzonych badań i analiz ogranicza się do środowiska głównie akademickiego lub środowisk współpracujących z akademickim. Tymczasem informacja gospodarcza (w tym dotycząca rynku pracy) zawarta w wynikach badań mogłaby wspierać podejmowanie decyzji w obszarze polityki społeczno-gospodarczej. Jej wymiana mogłaby prowadzić do zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami kreującymi w regionie politykę społeczno-gospodarczą.

Dzięki temu działania podejmowane w tym obszarze byłyby bardziej skorelowane, rzadziej stanowiłyby szereg odrębnych, niespójnych decyzji, niedostosowanych do aktualnych potrzeb, nieadekwatnych do bieżących uwarunkowań i przez to przyczyniających się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w bardzo ograniczonym stopniu.

Brak cyklicznych działań o charakterze badawczo-analitycznym zrodził pilną potrzebę wypracowania systemu pozyskiwania określonych danych, ich analizowania, wyciągania wniosków na przyszłość i upowszechniania wśród decydentów prowadzących politykę województwa oraz innych instytucji i organizacji sektora społeczno-gospodarczego (samorząd terytorialny, partnerzy społeczno – gospodarczy, organizacje wspierające przedsiębiorczość i organizacje przedsiębiorców, samorządy społeczne i zawodowe, instytucje rynku pracy i edukacji, organizacje pozarządowe).Ogromna jest przy tym konieczność ciągłego aktualizowania tych danych, aby zapewnić stały dopływ aktualnej informacji wspierającej podejmowanie decyzji w sferze społeczo-gospodarczej.

Projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest odpowiedzią na zastaną sytuację. Jego założeniem jest wypracowanie regionalnego modelu - w sensie systemu pozyskiwania i analizowania informacji o aktualnych trendach, prognozowanych zmianach w gospodarce (w tym na rynku pracy), a następnie systemu aktualizowania, upowszechniania i wymiany informacji gospodarczej (w tym o rynku pracy).

Cele projektu

Celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Służyć temu będzie:

 • wypracowanie metodyki prognozowania zmiany gospodarczej (w tym zmian na rynku pracy) w regionie (systemu pozyskiwania, analizowania i aktualizowania danych gospodarczych połączonego z przewidywaniem co do przyszłych zjawisk gospodarczych i ich skutków)
 • wypracowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacją gospodarczą wspierającą podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Działania w ramach projektu

Projekt przewiduje opracowanie modelu prognozowania zmian gospodarczych- w sensie regionalnego systemu pozyskiwania i analizowania danych społeczno– gospodarczych niezbędnych dla przewidywania aktualnych trendów i prognozowania zmian gospodarczych. W pierwszym etapie jego opracowania przeprowadzone zostanie badanie potrzeb podmiotów występujących w gospodarce Podlasia, ich relacje i powiązania.

Badanie tych podmiotów wyłoni luki informacyjne, pozwoli na określenie potrzeb podmiotów w ramach luk, na podstawie czego zostaną sformułowane priorytetowe obszary badawcze, nastąpi dobór metod badawczych dostosowanych do luk i oczekiwań odbiorców. W ten sposób zostanie zbudowany model pozyskiwania, analizowania i uaktualniania informacji gospodarczej.

W kolejnym etapie opracowany zostanie system określający rodzaje informacji i kanały dystrybucji do zainteresowanych podmiotów. Sformułowane zostaną plany bieżącego funkcjonowania Obserwatorium (cykliczność badań i ukazywania się informacji, źródła i rodzaje pozyskiwania danych do baz danych).

W ramach realizacji planów bieżącego funkcjonowania Obserwatorium będą odbywały się systematyczne analizy, badania i prognozy oraz systematyzowane będą dostępne dane statystyczne. Stworzona zostanie m.in. baza informacyjna w postaci "mapy regionalnej" i 14 "map lokalnych" dla każdego z powiatów województwa podlaskiego zawierające zestawienia wskaźników charakteryzujących dany obszar.

Zadaniem Obserwatorium będzie również upowszechnianie i wymiana pozyskanych informacji zgodnie z opracowanymi kanałami dystrybucji. Działanie to ma doprowadzić do usprawnienia i utrwalenia współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami wspierającymi rozwój społeczno - gospodarczy na szczeblu regionalnym i lokalnym, a w efekcie zwiększenia trafności decyzji w obszarze polityki społeczno-gospodarczej.

Jednym z narzędzi promocji (kanałem dystrybucji) i upowszechniania produktów projektu będzie utworzona podstrona internetowa w Systemie 7/24 (system, w ramach którego utworzona jest strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku). Bieżąca aktualizacja informacji obejmujących dane statystyczne, wyniki prowadzonych badań i analiz wsparta kampanią informacyjno-promocyjną projektu pozwoli na dotarcie do szerokiego kręgu zainteresowanych.

Pierwszych widocznych efektów pracy Obserwatorium w postaci dostępnej informacji gospodarczej należy spodziewać się na początku 2009 roku.

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych