Język obcy szansą na rozwój zawodowy

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż rozpoczął realizację projektu pt. „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

 Realizacja Projektu odbywać się będzie na terenie województwa podlaskiego w okresie od 1 listopada 2012 roku do 31 lipca 2014 roku.

 Celem Projektu jest wzrost kompetencji u 200 (170 K i 30 M) pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, poprzez podjęcie kształcenia ustawicznego w obszarze znajomości języka angielskiego, do końca lipca 2014 r.

 Projekt skierowany jest do 200 osób (170K i 30M) pracujących w instytucjach rynku pracy województwa podlaskiego, w tym:

- 175 osób (150K i 25M) pracujących w administracji publicznej, w tym: 130 osób (115K i 15M) pracujących w publicznych służbach zatrudnienia,
- 25 osób (20K i 5M) pracujących w organizacjach pozarządowych, w wieku 18 – 64 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze znajomości języka angielskiego, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. podlaskiego, w szczególności o niskich kwalifikacjach z zakresu znajomości języka angielskiego.

 W ramach Projektu przewidziane jest wsparcie szkoleniowe w postaci refundacji kosztów poniesionych przez Uczestnika projektu na kurs języka angielskiego, kończący się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Więcej informacji na stronie projektu - Kliknij

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych