Prawo polskie

Lp.TematFormat plikuRozmiar
pliku
1. Nowelizacja Rozporządzenia zmieniająca rozporządzeniew sprawie udzielania Pomocy Publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2008r. nr224, poz. 1484) pdf 188KB
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008r. nr 224 poz. 1484) pdf 794KB

3.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 336KB
4. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramachPO KL(M.P. 2008 nr 74, poz. 671) pdf 34,8KB
5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06 nr 227poz. 1658 z późn. zm.) pdf 210 KB
6. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 nr171 poz. 1058) pdf 1,24MB
7. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz.U.07. nr 140, poz. 984) pdf 216KB
8. Ustawa o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 z 1997r., poz.883)
pdf 204KB
9. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 rokuo zmianieniektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnychi Funduszy Spójności (Dz.U. z2008r. nr216, poz. 1370) pdf 1,46MB
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramachPO KL(Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1517) pdf 520KB
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Przedsiębiorczościpomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) pdf 1MB
12. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (M.P. z 2007r. nr 82, poz. 877) pdf 32KB
13. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramachPO KL(M.P. z 2007r. nr 68, poz. 755) pdf 36KB
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz.U. nr 121, poz. 1262). Ustawa traci moc z dniem 1 maja 2010 r. pdf 394KB
15. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) pdf 235KB
16. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) pdf 166KB
17. Ustawa o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240) pdf 594KB
18. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r.Nr 69 r. Poz. 415 z późn. zm.) pdf 7MB
19. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003, Nr 122, Poz. 1143 z późn. zm.) pdf 193KB
20. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 111 z 1999 r., Poz. 1280) pdf 256KB
21. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r.Nr 96 z 2003 r., Poz. 873 z późn. zm.)
pdf 878KB
22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598). Rozporządzenie to zastępuje obecnie obowiązujący program pomocowy z 6 maja 2008 r., który stracił moc obowiązującą 21 grudnia 2010 r. pdf 53 KB
23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 35,1 KB
24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 50,8 KB

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych