Projekt " Działalność gospodarcza drogą do sukcesu"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Działalność gospodarcza drogą do sukcesu”

 

1 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął realizację projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.12.2011r. – 30.11.2013r.

Wartość projektu: 2 095 000,00 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w terminie do 30.11.2013 r.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 osób, w tym 40 osób bezrobotnych oraz 10 osób nieaktywnych zawodowo, w tym:
• osoby długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – 13 osób,
• kobiety  – 23 osoby,
• osoby do 25 roku życia – 12 osób,
• osoby niepełnosprawne – 5 osób.

Z udziału w projekcie wykluczone zostały osoby, które:
• posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu,
• pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku lub wykonawcą projektu,
• są Uczestnikami projektu/Beneficjentami pomocy, korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz uczestniczą w innym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2.
• były karane za przestępstwo skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystają z pełni praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

W ramach projektu przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 28 tys. zł na osobę,
• wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na udzielenie wsparcia, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1200 zł na Beneficjenta pomocy, połączone z doradztwem służącym pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 

Szczegółowe informacje:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Biuro Projektu,
ul. Pogodna 22, pok. 13,
15-354 Białystok
Tel. 85 74 97 223

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych