Projekt "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej"


Projekt dodano 23.07.2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej to projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku realizowany w okresie od 01.07.2010 r. do 31.12.2013 r., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PRZYCZYNY POWSTANIA POPS

  • brak aktualnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

a także

  • niedostateczne rozpoznanie problemów społecznych oraz przyczyn i mechanizmów ich powstawania

utrudniają działania na rzecz integracji społeczno-zawodowej oraz powodują małą skuteczność działań i przyczyniają się do nieefektywnego wykorzystywania środków publicznych.

CEL PODLASKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ich partnerów społecznych i gospodarczych poprzez prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej.

SCHEMAT PRAC OBSERWATORIUM

W ramach POPS podejmowane będą działania na rzecz ułatwienia współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  • utworzenie grupy konsultacyjnej złożonej z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w kształtowanie i realizowanie polityki społecznej oraz przedstawicieli środowisk działających na rzecz integracji społecznej,
  • współpraca z Obserwatorium Integracji Społecznej (projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku) w zakresie planowanych i realizowanych badań i analiz, a także upowszechniania informacji na temat wyników prowadzonych badań i analiz w obszarze polityki społecznej,
  • współpraca z Podlaskim Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych (projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku) w zakresie upowszechniania dostępnych informacji z obszaru polityki społecznej.

 

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych