Projekt "Centrum umiejętności 45+"

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż realizacja projektu Centrum umiejętności 45+ została zakończona z dniem 31 grudnia 2011 r.

W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz technik aktywnego poszukiwania pracy – 115 (77 K, 38 M); 100% osiągnięcia zakładanego wskaźnika

Liczba osób, które ukończyły szkolenia pozwalające na uzupełnienie, nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w kierunku zwiększającym szanse na podjęcie zatrudnienia – 90 (59 K, 31 M); 100% osiągnięcia zakładanego wskaźnika

Liczba osób, które ukończyły szkolenie z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych  - 52 (37 K, 15 M); 90% osiągnięcia zakładanego wskaźnika

Liczba osób, które ukończyły minimum trzymiesięczne staże zawodowe – 48 (35 K, 13 M); 98% osiągnięcia zakładanego wskaźnika

 

04/10/2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż rekrutacja na staże zawodowe do projektu Centrum umiejętności 45+ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została zakończona.

06/09/2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza Pracodawców do organizacji trzymiesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu Centrum umiejętności 45+ w Białymstoku w zakresie następujących specjalności:

 • SolidWorks - 1 osoba
 • ochrona - 1 osoba
 • kadry i płace - 3 osoby
 • księgowość podstawowa - 1 osoba

Szczegółowe informacje:


Biuro projektu Centrum umiejętności 45+

ul. Pogodna 63/1 Białystok, tel.: 85/ 744 04 19

e-mail: 45plus@wup.wrotapodlasia.pl


Wnioski o zawarcie umowy na organizacje stażu przyjmowane będą do dnia 9 września 2011 roku.

 

24/08/2011

Pracodawco! Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do organizacji trzymiesięcznych staży zawodowych

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do organizacji trzymiesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu Centrum umiejętności 45+ w w Białymstoku zakresie następujących specjalności:

 • SolidWorks
 • grafika komputerowa
 • ochrona
 • kadry i płace
 • księgowość podstawowa

Szczegółowe informacje:

Biuro proje

 

ktu Centrum umiejętności 45+

ul. Pogodna 63/1 Białystok, tel.: 85/ 744 04 19

e-mail: 45plus@wup.wrotapodlasia.pl

 

Wnioski o zawarcie umowy na organizacje stażu przyjmowane będą do dnia 2 września 2011 roku.

 

 

2011/07/20

Pracodawco!

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do organizacji trzymiesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu Centrum umiejętności 45+ w zakresie następujących specjalności:

 

1.     w Białymstoku:

 • SolidWorks,
 • Księgowość podstawowa,
 • Kadry i płace,
 • Pracownik administracyjno-biurowy,
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • Nielicencjonowany dozór mienia obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie,
 • Drwal – operator pilarki

 

2.     w Łomży:

 • Sprzedawca,
 • Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci,
 • Nielicencjonowany dozór mienia obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie,

 

3.     w Suwałkach:

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • Kadry i płace.

 

Załączniki:

 

1.     Zasady organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+

2.     Wniosek o skierowanie na staż zawodowy w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ (wypełnia Uczestnik)

3.     Wniosek o zawarcie umowy na organizację stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ (wypełnia Pracodawca)

4.     Lista specjalności – szkoleń zawodowych odbytych przez uczestników projektu Centrum umiejętności 45+

5.     Umowa trójstronna o staż

 

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu Centrum umiejętności 45+

ul. Pogodna 63/1 Białystok, tel.: 85/ 744 04 19

e-mail: 45plus@wup.wrotapodlasia.pl

 

Wnioski o zawarcie umowy na organizacje stażu przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

 


 

 

Pracodawco!

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do organizacji minimum trzymiesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu Centrum umiejętności 45+ w zakresie następujących specjalności:

w Białymstoku:

 • SolidWorks,
 • Księgowość podstawowa, Kadry i płace, Sprzedawca,
 • Operator frezarek sterowanych numerycznie CNC,
 • Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci,
 • Pracownik administracyjno-biurowy,
 • Nielicencjonowany dozór mienia obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie,
 • Drwal – operator pilarki

w Łomży:

 • Sprzedawca,
 • Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci,
 • Nielicencjonowany dozór mienia obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie

Załączniki:

 1. Zasady organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+
 2. Wniosek o skierowanie na staż zawodowy w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ (wypełnia Uczestnik)
 3. Wniosek o zawarcie umowy na organizację stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ (wypełnia Pracodawca)
 4. Lista specjalności – szkoleń zawodowych odbytych przez uczestników projektu Centrum umiejętności 45+
 5. Umowa trójstronna o staż

 

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu Centrum umiejętności 45+
ul. Pogodna 63/1 Białystok, tel.: 85/ 744 04 19
e-mail: 45plus@wup.wrotapodlasia.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczyna realizację staży zawodowych zgodnie z Zasadami organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ [link ZASADY]. Formularze zgłoszeniowe [link Zał nr 2] należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok. W przypadku zakwalifikowania kandydata na staż zawodowy zawierana jest Umowa trójstronna o staż [link Zał nr 4].

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w ramach projektu „Centrum Umiejętności 45+” zostanie zrealizowane szkolenie z zakresu Obsługa komputera na poziomie średniozaawansowanym. Szkolenie odbędzie się w Białymstoku. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: I kwartał 2011 roku, czas trwania: 60 godzin, ilość grup szkoleniowych: 1 (15 osób).

Na szkolenie mogą zostać zakwalifikowani tylko Uczestnicy, którzy zadeklarowali na etapie rekrutacji chęć nauki obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym. O przyjęciu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w szkoleniu w odniesieniu do odbytego szkolenia zawodowego.

Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się:

 • w Białymstoku do Biura Projektu Centrum umiejętności 45+ ul. Pogodna 63/1,
 •  w Suwałkach do Oddziału terenowego WUP w Białymstoku, ul. Przytorowa 9B,
 • w Łomży do Oddziału terenowego WUP w Białymstoku, ul. Nowogrodzka 1

Termin składania zgłoszeń upływa 25 lutego 2010 r.

Formularz zgłoszeniowy

 

Nowy regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Informacja nt. zwrotu kosztów dojazdu uczestników szkolenia w ramach projektu "Centrum umiejętności 45 +"

1. Uczestnikom projektu pn. „Centrum umiejętności 45+” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, przysługuje zwrot kosztów dojazdu na realizowane w projekcie szkolenia specjalistyczne.

2. Uczestnikom szkoleń specjalistycznych przysługuje zwrot kosztów dojazdu za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem, jeśli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania.

3. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu jest przedstawienie poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie (wg. załącznika nr 1) oraz biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień danej formy wsparcia. Powstały koszt zostaje pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika szkolenia (weryfikowanych za pomocą list obecności podpisywanych na zajęciach) w danym szkoleniu/ miesiącu. Kwalifikowane będą koszty dojazdu najtańszymi publicznymi środkami transportu.

4. W przypadku braku możliwości dojazdu publicznym środkiem transportu i korzystaniu z samochoduprywatnego własnego/użyczonego zwracana będzie kwota do wysokości wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu samochodem prywatnym własnym/użyczonym jest przedstawienie:

 • poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie samochodem prywatnym własnym/użyczonym (wg. załącznika nr 2),
 • kserokopii dowodu rejestracyjnego w/w samochodu,
 • umowy użyczenia samochodu w przypadku osoby nie będącej posiadaczem samochodu,
 • informacji od przewoźnika o najniższej cenie biletu na danej trasie lub kopia biletów najtańszym publicznym środkiem transportu.

Powstały koszt zostaje pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika szkolenia (weryfikowanych za pomocą list obecności podpisywanych na zajęciach) w danym szkoleniu / miesiącu.

5. Formularze Wniosków o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie są dostępne u organizatora szkolenia oraz w Biurze Projektu ul. Pogodna 63/1, 15-354 Białystok, pok.101.

6. Wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 3 i 4, należy składać do organizatora szkolenia w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia (w przypadku szkoleń trwających mniej niż 1 miesiąc) lub za okresy miesięczne, w terminie do 3 dni po upływie miesiąca (w przypadku szkoleń trwających dłużej niż 1 miesiąc).

7. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi w terminie 10 dni od otrzymania dokumentów niezbędnych do rozliczenia dojazdów w formie wskazanej we Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie.

8. Złożenie niekompletnych lub po terminie określonym w pkt. 6 niezbędnych dokumentów spowoduje nie wypłacenie przez Organizatora szkolenia zwrotu kosztów dojazdu.

9. Wypłata gotówki za zwrot kosztów dojazdu następuje w dniu wyznaczonym przez Organizatora szkolenia.

10. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zastrzega, że łączny zwrot kosztów dojazdów dla uczestników projektu nie może przekroczyć kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie Projektu. W przypadku przekroczenia kwoty przewidzianej w budżecie, koszty dojazdu pokrywane będą ze środków własnych uczestników projektu.

Załączniki nr 1 i 2

Szkolenia komputerowe w ramach projektu „Centrum umiejętności 45+”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w ramach projektu „Centrum Umiejętności 45+” zostaną zrealizowane szkolenia z zakresu Podstaw obsługi komputera, które dobywać się będą:

 • w Białymstoku w siedzibie organizatora szkolenia - firmy Ośrodek Szkoleniowy Centrum Informatyki ZETO S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok w dniach od 20 września do 1 października 2010r. w godzinach 8.00-14.00;
 • w Łomży w siedzibie Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży, ul. Polowa 45 w dniach od 20 do 29 września 2010r. w godzinach 8.00-16.00; organizatorem szkolenia jest firma T-Matic Grupa Computer Plus Spółka z o.o., Malmeda Icchoka 1, 15-440 Białystok;
 • w Suwałkach w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 10 w dniach od 20 do 29 września 2010r. w godzinach 8.00-16.00; organizatorem szkolenia jest firma T-Matic Grupa Computer Plus Spółka z o.o., Malmeda Icchoka 1, 15-440 Białystok.

Rekrutacja została zakończona

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął realizację projektu „Centrum umiejętności 45+” w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wartość projektu to 1 000 000,00 PLN. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób (65 mężczyzn i 35 kobiet) powyżej 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia i zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego w okresie od 01.04.2010 do 30.09.2011r.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania służące osiągnięciu założonego celu:

 • Doradztwo zawodowe prowadzone przez licencjonowanych doradców zawodowych w celu określenia potencjału zawodowego uczestnika i zakwalifikowania na określone szkolenie zawodowe, zgodnie z preferencjami uczestnika (ok.3h/os.). Przeprowadzone zostaną warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące 3 bloki tematyczne: aktywne metody poszukiwania pracy (7h), dokumenty aplikacyjne (7h) i rozmowa kwalifikacyjna (7h). Doradztwem planuje się objąć: 60 osób w Białymstoku, 20 osób w Suwałkach i 20 osób w Łomży.
 • Szkolenia mające na celu podniesienie, zmianę kwalifikacji lub zdobycie nowego zawodu (średnio 120h/os.). Szczegółowa tematyka szkoleń zostanie opracowana po analizie zapotrzebowania podlaskich pracodawców oraz zbadaniu potrzeb uczestników projektu. Część szkoleń będzie miała charakter wyjazdowy. Przewiduje się również przeprowadzenie szkolenia komputerowego o różnych poziomach zaawansowania (50h/os.).
 • Trzymiesięczne staże zawodowe u podlaskich pracodawców dla 50 uczestników projektu.

Uczestnikom projektu realizatorzy zapewniają sfinansowanie kosztów ww. działań, w szczególności: transportu z i na szkolenie oraz noclegów (w przypadku szkoleń wyjazdowych), a także wyżywienia, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, ubezpieczenia. Ponadto przewiduje się wypłatę uczestnikom projektu stypendiów szkoleniowych i stypendiów stażowych.

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie za pomocą formularzy rekrutacyjnych, które dostępne będą w WUP w Białymstoku od dnia 21 czerwca 2010r. oraz na stronie internetowej urzędu: www.up.podlasie.pl. Zorganizowane zostaną również spotkania informacyjne dla beneficjentów:

 • W Białymstoku w dniach 21 i 25 czerwca 2010r. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22
 • W Suwałkach w dniu 23 czerwca 2010r. o godz. 11.00 w Oddziale terenowym WUP w Białymstoku, ul. Przytorowa 9B
 • W Łomży w dniu 28 czerwca 2010r. o godz. 11.00 w Oddziale terenowym WUP w Białymstoku, ul. Nowogrodzka 1

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.pokl.up.podlasie.pl oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w Biurze Projektu „Centrum umiejetności 45+”, ul. Pogodna 63/1, pok.101, tel. 85 744 04 19, e-mail: 45plus@wup.wrotapodlasia.pl .


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych