Projekt „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży”

 

Zapraszamy na stronę projektu www.azymut.up.podlasie.pl

 

 

Informacja o projekcie „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży”

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż 1 lipca 2013 roku rozpoczął realizację pilotażowego projektu pn. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

 

Wartość projektu: 888 868,00 zł

 

Grupę docelową projektu stanowi 500 osób (280 kobiet i 220 mężczyzn), dorosłych w wieku 18-64 lata, pracujących, uczących się lub zamieszkujących obszar powiatu m. Łomża w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym:

• 300 osób bezrobotnych (170 kobiet, 130 mężczyzn),

• 150 osób pracujących (80 kobiet, 70 mężczyzn),

• 50 osób uczących się (50 kobiet, 20 mężczyzn).

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym oraz zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych nieuczestniczących aktywnie w kształceniu ustawicznym, napotykających bariery w dostępie do kształcenia oraz pomoc w wyborze i znalezieniu odpowiedniej oferty edukacyjnej.

 

W ramach projektu przewiduje się następujące działania służące osiągnięciu założonego celu:

• Baza danych o usługach edukacyjnych

Baza danych będzie zawierała informacje o ofercie edukacyjnej na terenie województwa podlaskiego.

• Wstępna diagnoza potrzeb potencjalnego uczestnika projektu

Podczas spotkania (0,5h/os.) zostanie sporządzona wstępna diagnoza potrzeb i oczekiwań klienta. Spośród osób, które wezmą udział we wstępnej rozmowie, doradcy zawodowi zakwalifikują 500 osób do dalszego wsparcia projektowego.

• Indywidualne doradztwo edukacyjne

Będzie to kontynuacja wstępnego doradztwa edukacyjnego. Zaplanowano dwa spotkania z uczestnikami projektu w formie 2h/os, podczas których zostanie pogłębiona diagnoza potrzeb i możliwości edukacyjnych uczestnika.

• Doradztwo grupowe

Będzie przeprowadzone w formie czterech targów ofert edukacyjnych, w których udział wezmą m. in. uczestnicy projektu, przedstawiciele szkół i instytucji różnych form kształcenia.

• Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów

Pomoc będzie polegała na udzieleniu uczestnikom projektu wskazówek w trakcie korzystania z zasobów stworzonej bazy danych i udostępnieniu zebranych danych telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście. Pomoc będzie udzielana na bieżąco, w zależności od potrzeb uczestników projektu.

• Monitoring i wsparcie na każdym etapie uczestnictwa w projekcie

Zaplanowano monitoring postępu uczestników w realizacji indywidualnej ścieżki działania oraz wsparcie w niwelowaniu barier wpływających na podjęcie i realizację procesu kształcenia prowadzony przez doradcę edukacyjnego.

 

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się od października 2013 roku.

W październiku i grudniu br. planuje się zorganizowanie dwóch spotkań informacyjnych, podczas których potencjalni uczestnicy będą mogli uzyskać informacje nt. udziału w projekcie.

 

Biuro Projektu:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

ul. Pogodna 63/1, pok. 102, 15-365 Białystok

tel./fax. 85 744 04 18

e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

www.up.podlasie.pl  

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych