Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 – 2013 daje możliwość ubiegania się o uzyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach kilku rodzajów przedsięwzięć. W zależności od tego kto jest uprawniony do uczestnictwa w projekcie w ramach danego Działania / Poddziałania PO KL istnieją różne kryteria kwalifikacji uczestników oraz różne możliwości bezpośredniego wsparcia.

Poniżej przedstawione zostaną różne drogi uzyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy wspomnieć, że warunkiem udzielonenia pomocy finansowej na poniżej opisanych zasadach w każdym przypadku jest prowadzenie powstałej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

Kto może skorzystać?
Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
•  bezrobotni do 25 roku życia;
•  bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
•  bezrobotni powyżej 50 roku życia;
•  bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
•  bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
•  bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
•  bezrobotni niepełnosprawni.
Wyłączenia:
Z otrzymania wsparcia tego rodzaju są wyłączone osoby, które:
1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
• odmówiły, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą",
• z własnej winy przerwały szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
• po skierowaniu nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
2. otrzymały wcześniej z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
3. posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Jaki rodzaj wsparcia można uzyskać?
Wsparcie obejmuje przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z:
• podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia;
• odjęciem działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w wysokości nie wyższej niż 4-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia;
• przystąpieniem do istniejącej spółdzielni socjalnej w wysokości nie wyższej niż 3-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia;

Gdzie szukać bliższych informacji?
Zainteresowane osoby powinny udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego Powiatowego Urzędu Pracy, który jest realizatorem tego Poddziałania.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Kto może skorzystać?
Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Wyłączenia:
Osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Ważne:
Uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

Jaki rodzaj wsparcia można uzyskać?
W ramach Działania 6.2 PO KL możliwa jest realizacja dwóch typów operacji:

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie) do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
•  wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
•   przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 ty. zł na osobę;
•  doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach danego projektu.


Gdzie szukać bliższych informacji?
Instytucją zajmującą się Działaniem 6.2 PO KL w województwie podlaskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Na stronie internetowej www.pokl.wrotapodlasia.pl należy śledzić informacje na temat podpisanych umów w ramach Działania 6.2. WAŻNE!!! W 2012 roku w planie działania jest ujęty tylko i wyłacznie drugi typ operacji, tzn. udzielanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie pożyczki.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15 – 874 Białystok
Punkt Informacji – tel. 85 66 54 233, 85 66 54 228
Infolinia – tel. 0 801 308 008
www.pokl.wrotapodlasia.pl

 

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Mikropożyczki w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
- pilotażowe wsparcie zwrotne świadczone przez instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Problem dostępu do kapitału początkowego stanowi jedną z podstawowych barier, na które napotykają osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wynika to m.in. z braku udokumentowanej historii kredytowej oraz odpowiednich zabezpieczeń finansowych niezbędnych do zaciągnięcia kredytu w bankach komercyjnych. Wsparcie instrumentu inżynierii finansowej oferowane w ramach Działania 6.2 PO KL ma na celu zmniejszenie istniejącej luki kapitałowej na etapie zakładania działalności gospodarczej oraz wyrównywanie szans nowoutworzonych przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 1 stycznia 2012 r. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  i samozatrudnienia w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dostępna będzie nowa, pilotażowa forma wsparcia  w postaci mikropożyczki. Jest to instrument inżynierii finansowej zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylającego Rozporządzenie 1260/1999 oraz  rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.). Rozpatrując kwestie mikropożyczek możemy mówić o 3 grupach interesariuszy. Podmioty te oraz ich zadania przedstawiają poniższe schematy.

 

IP/IP2

Właściwa Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP/IP2), która realizuje Działanie na terenie właściwego województwa i może – w zakresie określonych ram – kształtować szczegółowe zasady działania funduszy pożyczkowych.

 

Pośrednik Finansowy to podmiot prowadzący fundusz pożyczkowy. Podstawą do prowadzenia przez Pośrednika Finansowego funduszu pożyczkowego jest zawarta pomiędzy nim a Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia umowa o dofinansowanie projektu.  Podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art.2 pkt.3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności:

- banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe,

- banki spółdzielcze,

- podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,

- konsorcja powyższych podmiotów.

 

 

 

Odbiorcą ostatecznym wsparcia w tym Działaniu będą osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

 

 

Zadania Instytucji Pośredniczącej:

v  Wybór Pośrednika Finansowego.

v  Przekazywanie środków Pośrednikowi Finansowemu.

v  Dokonywanie bieżącego monitoringu zadań prowadzonych przez Pośrednika Finansowego.

v  Sprawozdawczość do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Instytucji Zarządzającej).

Zadania Pośrednika Finansowego:

v  Udzielanie pożyczek.

v  Stworzenie odpowiedniego regulaminu funduszu pożyczkowego.

v  Prowadzenie odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego na obsługę funduszu.

v  Prowadzenie oddzielnej księgowości funduszu.

v  Działania sprawdzające, na które składają się ocena wniosku pożyczkowego oraz kontrola realizacji umowy pożyczkowej.

v  Rozliczanie – z uwagi na charakter narzędzi wsparcia, rozliczanie można rozpatrywać
w trzech aspektach:

 1. rozliczanie pożyczek, rozumiane jako ich udzielanie, spłata, naliczanie odsetek itd.,
 2. rozliczanie kosztów zarządzania funduszem,
 3. planowanie i rozliczanie kosztów doradztwa i szkoleń na rzecz pożyczkobiorców.

v  Zarządzanie kapitałem funduszu.

v  Pełna archiwizacja dokumentacji pożyczkowej.

Zadania Pożyczkobiorcy:

v  Przygotowanie założeń biznesowych.

v  Spłacanie pożyczki.

v  Rozpoczęcie i utrzymanie działalności gospodarczej.

v  Udział w szkoleniach i doradztwie.

v  Poddanie się monitoringowi i kontroli.

v  Przechowywanie dokumentacji.

 

Właściwa Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia na podstawie umowy o dofinansowanie przekazuje wyłonionemu w wyniku konkursu Pośrednikowi Finansowemu środki na działalność związaną z realizacją projektu. W związku z zakresem tej działalności, dofinansowanie projektu możemy podzielić na trzy podstawowe elementy:

- przekazanie kapitału pożyczkowego,

- przekazanie środków na działalność szkoleniową i doradczą,

- przekazanie środków na koszty zarządzania funduszem.

 

Udzielanie pożyczek odbywać się będzie na podstawie regulaminu. Regulamin musi być zgodny z zasadami umowy o dofinansowanie projektu. Projekt regulaminu powinien być przedstawiany przez Pośrednika Finansowego do akceptacji IP/IP2. Projekt regulaminu będzie przedstawiany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (treść regulaminu może być przedmiotem negocjacji). Zważywszy na fakt, iż Pośrednicy Finansowi będą wybrani z grona podmiotów posiadających doświadczenie pożyczkowe, własne procedury, sprawdzone schematy i sposoby działania, nie planuje się prezentacji jednego, standardowego regulaminu na etapie ogłaszania naboru Pośredników Finansowych.

 

Tryb ubiegania się o pożyczkę

Tryb aplikacji i oceny zakłada w każdym przypadku pojawienie się formalnego, pisemnego wniosku o udzielenie pożyczki. Potencjalny pożyczkobiorca przychodzi do Pośrednika Finansowego bez sporządzonego wniosku o udzielenie pożyczki. Wniosek taki powstaje  w wyniku rozmowy oficera pożyczkowego z pożyczkobiorcą, w oparciu o standardowy formularz wypełniany podczas spotkania przez oficera pożyczkowego lub pożyczkobiorcę i podpisywany przez pożyczkobiorcę. Jak wynika z doświadczeń wielu organizacji mikropożyczkowych w skali świata, takie postępowanie daje szczególnie dobre efekty w odniesieniu właśnie do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej i nie posiadających sprawności poruszania się w nomenklaturze ekonomicznej. Jest to rozwiązanie bardziej pracochłonne z punktu widzenia Pośrednika Finansowego, ale dające lepsze efekty na polu weryfikacji założeń biznes planu, gdyż oficer pożyczkowy uczestniczy w powstawaniu całego planu finansowego. Procedura funduszu musi przewidywać niezależną ocenę tak sporządzonego wniosku przez drugiego pracownika Pośrednika Finansowego.

 

Przeznaczenie pożyczki

Przeznaczeniem pożyczki może być dowolny cel gospodarczy. Pożyczkobiorca musi udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej). Cel pożyczki musi być jasno
i dokładnie określony. Oznacza to, iż wykluczone z finansowania są linie kredytowe  i pożyczki w rachunku. Przedstawiony wniosek o udzielenie pożyczki musi wymieniać pozycje kosztowe, na jakie ma zostać wydatkowana pożyczka. W szczególności pożyczka może być przeznaczona na cele:

- inwestycyjne,

- obrotowe,

- inwestycyjno-obrotowe.

 

Oprocentowanie pożyczki

Jedynym kosztem uzyskania pożyczki jest koszt jej oprocentowania. Pośrednik Finansowy nie ma prawa pobierania od pożyczkobiorcy żadnych innych opłat i prowizji poza ściśle określonym oprocentowaniem pożyczki. Umowa pożyczkowa przewiduje dwa poziomy oprocentowania:

I. Oprocentowanie preferencyjne – oprocentowanie to jest ustalane przez Pośrednika finansowego w regulaminie pożyczkowym na poziomie poniżej stopy referencyjnej obliczanej

przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej (od 01.01.2012 stopa bazowa dla Polski wynosi 4,91%) oraz marży wyrażonej w punktach bazowych ustalonej w oparciu  o Komunikat

Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6). Wysokość marży ustalana jest w oparciu o dwa kryteria: tzw. rating (ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa) oraz poziom zabezpieczeń. W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorców, nie posiadających historii kredytowej, poziom zastosowanej marży stanowi nie mniej niż 400 p.b. A zatem, oprocentowanie preferencyjne zastosowane przez Pośrednika finansowego powinno kształtować się na poziomie poniżej 8,91% (4,91% +400 p.b.).

II. Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie pożyczki w wysokości równej lub wyższej niż stopa referencyjna obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Co do zasady stosowane będzie oprocentowanie preferencyjne. Przewiduje się następujące wyjątki od tej reguły:

 • Jeżeli pożyczkobiorca nie utrzyma (zlikwiduje) działalności przez okres 12 miesięcy od uruchomienia pożyczki, Pośrednik Finansowy naliczy wstecznie od początku trwania pożyczki odsetki na poziomie standardowym oraz wypowie umowę pożyczkową, stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności i rozpocznie proces windykacji.
 • Jeśli pożyczkobiorca nie utrzyma (zlikwiduje) działalności w trakcie obowiązywania umowy pożyczkowej, ale po okresie 12 miesięcy od jej uruchomienia, od dnia likwidacji działalności gospodarczej przez pożyczkobiorcę Pośrednik Finansowy zacznie naliczać odsetki na poziomie standardowym, bez innych negatywnych konsekwencji dla pożyczkobiorcy.
 • Jeśli w dowolnym momencie obowiązywania umowy pożyczkowej Pośrednik Finansowy stwierdzi, iż została ona wydatkowana niezgodnie z obowiązującą umową, Pośrednik naliczy wstecznie od początku trwania pożyczki odsetki na poziomie standardowym oraz wypowie umowę pożyczkową stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności i rozpocznie proces windykacji.

 

Tryb wypłacania pożyczki

Tryb wypłacania pożyczki jest ściśle powiązany z warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przyznanie pożyczki i podpisanie umowy pożyczkowej następuje przed rejestracją działalności gospodarczej. Zarówno przed jak i po przyznaniu pożyczki pożyczkobiorca może zostać objęty programem szkoleń i doradztwem (jeśli zachodzi taka potrzeba). Pożyczkobiorca po odbyciu szkolenia może zrezygnować z chęci rozpoczynania działalności lub/i brania pożyczki, możliwość taką stwarzać będzie mechanizm uruchomienia lub nieuruchomienia pożyczki. Jakkolwiek sytuacje takie traktowane będą jako wyjątkowe, możliwe jest po skorzystaniu ze szkolenia niepodjęcie pożyczki i wypowiedzenie pożyczki bez konsekwencji finansowych. Pożyczka taka klasyfikowana jest jako udzielona, lecz nieuruchomiona.

Rejestracja działalności gospodarczej następuje w dowolnym momencie określonym  w umowie pożyczkowej (nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy od momentu podpisania umowy pożyczkowej). Dopiero rejestracja działalności gospodarczej jest warunkiem wypłaty pożyczki zgodnie z zawartą wcześniej umową. 

Jeżeli Pośrednik Finansowy nie zdecyduje inaczej (w umowie pożyczkowej), pożyczka wypłacana jest w jednej transzy. Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentować wydatki ponoszone z kwoty pożyczki zgodnie z przyjętym w umowie pożyczkowej harmonogramem rzeczowo-finansowym pod rygorem odstąpienia od stosowania preferencyjnego oprocentowania. Pośrednik Finansowy ma prawo wprowadzenia do umowy pożyczkowej harmonogramu transzowego wypłacania pożyczki.

Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają zgody Pośrednika Finansowego i powinny wynikać z przesłanek obiektywnych. Obiektywna konieczność dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie powinna stanowić dla Pośrednika Finansowego pretekstu do automatycznego stosowania oprocentowania standardowego. O fakcie  i przyczynach zastosowania oprocentowania standardowego Pośrednik Finansowy będzie każdorazowo informował Instytucję Pośredniczącą. 

Kwota i okres umowy pożyczki

Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 50.000 zł. Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Z uwagi na charakter pożyczkobiorców oraz sprawność procesu monitoringu umów pożyczkowych, ustala się obligatoryjny, miesięczny cykl spłaty rat kapitałowych i odsetkowych. Możliwe jest, na wniosek pożyczkobiorcy, udzielenie karencji na spłatę rat kapitałowych w wymiarze maksymalnym 12 miesięcy. Udzielenie karencji jest uzależnione od oceny wniosku pożyczkowego i leży w gestii Pośrednika Finansowego. Pośrednik może w uzasadnionych przypadkach udzielić karencji krótszej niż wnioskowana lub odmówić jej udzielenia, jeśli oceni, iż karencja wpływa negatywnie na szanse spłaty pożyczki lub/i jej przeznaczenie zgodnie z założeniami wniosku. Karencja nie wstrzymuje biegu 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania firmy przez pożyczkobiorcę.

 

Zabezpieczenie pożyczki

Pośrednik Finansowy ma obowiązek przyjęcia wiarygodnego zabezpieczenia udzielanej pożyczki. Zabezpieczeniem udzielanych pożyczek mogą być wszystkie stosowane zgodnie  z prawem środki zabezpieczeń finansowych. Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka
i może je stanowić:

- weksel in blanco,

- poręczenie przez osoby trzecie,

- przewłaszczenie własności dóbr Pożyczkobiorcy lub dóbr innych osób,

- cesja z polisy ubezpieczeniowej,

- inne zabezpieczenie majątkowe.

 Zmiany w umowie pożyczkowej:

Zmiany w umowie pożyczkowej wymagają zgody w formie pisemnej Pośrednika Finansowego oraz pożyczkobiorcy. Zmiany wprowadzane z inicjatywy Pośrednika Finansowego mogą wynikać z:

         I.    Zmiany przepisów nadrzędnych. W takim przypadku nie wymagają żadnej akceptacji Instytucji Pośredniczącej i powinny dotyczyć wszystkich pożyczkobiorców, co do których zmienił się stan prawny.

       II.  Mogą wynikać ze zmiany wiarygodności pożyczkobiorcy. W takim przypadku możliwość zmiany musi być wcześniej przewidziana w umowie pożyczkowej. Takie zmiany, o ile są zgodne z ogólnymi procedurami stosowanymi przez Pośrednika i zaakceptowanymi wcześniej przez Instytucję Pośredniczącą, także nie wymagają zgody Instytucji Pośredniczącej.

     III.    Zmiany w umowie pożyczkowej wynikające z innych przesłanek sformułowanych przez Pośrednika Finansowego (np. w związku ze zmianą polityki pożyczkowej, zmianami gospodarczymi, ogólną koniunkturą itd.). W takim przypadku, przed przedstawieniem propozycji zmiany w umowie pożyczkowej pożyczkobiorcy, Pośrednik Finansowy musi uzyskać pisemną zgodę Instytucji Pośredniczącej.

     IV.  Przejście z trybu oprocentowania preferencyjnego na tryb oprocentowania standardowego nie jest traktowane jako zmiana umowy pożyczkowej. Zmiana taka powinna być jednak odnotowana w okresowych sprawozdaniach dla Instytucji Pośredniczącej.

Zmiany wprowadzane z inicjatywy pożyczkobiorcy mogą dotyczyć:

         I.   Przeznaczenia pożyczki, o ile nowe przeznaczenie wpisuje się w ogólne zasady udzielania mikropożyczek i jego zasadność została udokumentowana w nowym wniosku pożyczkowym. Nowy wniosek nie musi powstać, jeśli zmiana przeznaczenia nie wpływa na istotę biznes planu. Nowy wniosek powinien podlegać takiej samej procedurze oceny jak wniosek pierwotny, a zmiana przeznaczenia pożyczki musi się wiązać z pozytywną oceną nowego wniosku. Zgoda na zmianę przeznaczenia pożyczki jest autonomiczną decyzją Pośrednika Finansowanego i powinna być podjęta w zgodzie z obowiązującymi u niego procedurami.

       II.  Harmonogramu zakupów, o ile nowy harmonogram nie pociąga za sobą nadmiernego wzrostu ryzyka związanego z projektem. Z uwagi na to, iż koszty finansowane  z pożyczki będą każdorazowo precyzyjnie określane, przypadki zmian harmonogramów mogą być relatywnie częste. Wybór doświadczonego Pośrednika Finansowego będzie gwarancją umiejętności szybkiej reakcji w zgodzie z procedurami wewnętrznymi. Pośrednik Finansowy może samodzielnie określić zakres zmian harmonogramu w ogóle nie wymagający jego akceptacji (np. przesunięcie wydatków o jeden miesiąc). Mechanizm taki musi jednak znaleźć się w umowie pożyczkowej lub stanowiącym do niej załącznik harmonogramie rzeczowo-finansowym.

     III.  Korzystania ze wsparcia doradczego i/lub szkoleniowego. Na wniosek pożyczkobiorcy do umowy pożyczki mogą być wprowadzone lub usunięte elementy związane  z dodatkowymi usługami wsparcia. Korzystanie z usług wsparcia ma charakter fakultatywny. W związku z tym, pożyczkobiorca może już w trakcie obowiązywania umowy z nich zrezygnować. Wyjątek od tej zasady stanowią przypadki, w których pożyczka została udzielona pod warunkiem skorzystania z określonego wsparcia (postawienie takiego warunku należy do kompetencji Pośrednika Finansowego, musi jednak być każdorazowo uzasadnione). Możliwe jest także wprowadzenie do umowy pożyczkowej zmiany polegającej na dopisaniu do niej narzędzi wsparcia pierwotnie  w niej nie przewidzianych lub zwiększeniu ilości usług. Pośrednik Finansowy wyrażając zgodę na rozszerzenie wsparcia doradczego lub/i szkoleniowego, musi brać pod uwagę budżet na tego rodzaju zadania na konkretny etap (dostępność środków na ten cel).

     IV.   Skrócenia lub wydłużenia karencji, w zakresie do 12 miesięcy. Pożyczkobiorca korzystający z karencji krótszej może wnosić o jej wydłużenie. Ocena wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy i wydanie stosownej zgody należy do wyłącznej kompetencji Pośrednika Finansowego. Pożyczkobiorca korzystający z dłuższej karencji może wnosić o jej skrócenie. Także tutaj, ocena wpływu tej zmiany na wiarygodność pożyczkobiorcy należy do wyłącznych kompetencji Pośrednika Finansowego. Pośrednik może nie wyrazić zgody na skrócenie okresu karencji, jeśli uzna, że wpłynęłoby to na wzrost ryzyka niespłacenia pożyczki. 

       V.   Skrócenia lub wydłużenia okresu pożyczki. Analogicznie, pożyczkobiorca może wnioskować o skrócenie lub wydłużenie czasu obowiązywania umowy pożyczkowej w zakresie określonym przez zasady instrumentu. Także w tym zakresie autonomiczna decyzja należy do Pośrednika Finansowego i powinna wynikać z oceny ryzyka. Pośrednik może nie wyrazić zgody na skrócenie czasu pożyczki, jednak nie może nie przyjmować wyższych wpłat rat kapitałowych. Jeśli, pomimo braku zgody Pośrednika Finansowego na skrócenie czasu trwania pożyczki, pożyczkobiorca spłaci ją wcześniej, to pożyczka jest rozliczana, a na pożyczkobiorcy spoczywają wyłącznie koszty odsetek od rzeczywistych sald zobowiązań (Pośrednik Finansowy nie ma możliwości obciążania pożyczkobiorcy odsetkami od kwot spłaconego kapitału pożyczki, nawet jeśli wcześniejsza spłata została dokonana bez zgody Pośrednika). Mechanizm ten daje możliwość zarówno spłaty pożyczki przed czasem, pomimo braku zgody formalnej Pośrednika Finansowego, jak i zapewnia mechanizm bezpieczeństwa w przypadku, gdy Pośrednik oceni, iż pożyczkobiorca zbyt optymistycznie ocenił szanse na wcześniejszą spłatę pożyczki. Zarówno wydłużenie, jak i skrócenie czasu trwania pożyczki powinno się wiązać z dokonaniem aneksu do analizy wniosku pożyczkowego w części dotyczącej analizy finansowej.

     VI.  Rezygnacji z pożyczki – możliwość ta wynika z faktu oddalenia momentu podpisania umowy pożyczkowej od momentu jej uruchomienia i uzależnienia jej uruchomienia od faktu rejestracji działalności gospodarczej. Rezygnacja z pożyczki ma charakter domyślny, jeśli pożyczkobiorca nie zarejestruje w czasie określonym w umowie pożyczkowej działalności gospodarczej. Rezygnacja może wynikać także  np. z dodatkowej wiedzy uzyskanej przez pożyczkobiorcę w trakcie szkoleń poprzedzających uruchomienie pożyczki. W takim przypadku decyzja  o nieuruchomieniu pożyczki ma charakter automatyczny. Pożyczkobiorca nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami, w tym kosztami uzyskanego wsparcia szkoleniowego. Koszty szkolenia takiego pożyczkobiorcy stanowią koszt kwalifikowany w projekcie. Okoliczności sytuacji, w której pożyczkobiorca skorzystał ze wsparcia szkoleniowego i nie uruchomił pożyczki powinny być każdorazowo szczegółowo opisane w okresowym sprawozdaniu dla Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca będzie badała każdorazowo wyjątkowość wystąpienia takiej sytuacji. Świadome podpisywanie umowy pożyczkowej przez Pośrednika Finansowego w momencie, gdy wie on, iż pożyczkobiorca chce skorzystać jedynie ze wsparcia szkoleniowego i nie uruchomi pożyczki, jest działaniem niezgodnym z umową o dofinansowanie projektu.

 

Bieżące monitorowanie inwestycji prowadzone przez Pośredników Finansowych 

Bieżący monitoring realizacji umowy pożyczkowej będzie realizowany przez Pośrednika Finansowego i można podzielić go na cztery podstawowe elementy:

a)        monitoring korzystania z usług doradczych i szkoleniowych;

b)       monitoring prowadzonej działalności gospodarczej;

c)        monitoring przeznaczenia pożyczki;

d)       monitoring spłat.

Ad a) – Usługi doradcze i szkoleniowe mogą być świadczone przez podmioty zewnętrzne. Dlatego też Pośrednik Finansowy będzie prowadził bieżący monitoring rzeczywistego korzystania przez pożyczkobiorcę z tego rodzaju usług. W szczególności kontroli podlegać będzie obecność na szkoleniach oraz rzeczywisty czas doradztwa świadczonego na rzecz pożyczkobiorcy. Pośrednik Finansowy będzie gromadził ankiety oceniające wypełniane przez pożyczkobiorcę na temat przeprowadzonych szkoleń oraz efektywności wsparcia doradczego. System oceny dotyczyć będzie zarówno wsparcia świadczonego przez podmioty trzecie, jak
i wsparcia świadczonego bezpośrednio przez Pośrednika Finansowego.

Ad b) – Pożyczkobiorca przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej będzie dostarczał co miesiąc Pośrednikowi Finansowemu poświadczone za zgodność z oryginałem dowody opłacania należnych składek ZUS. Będzie to traktowane jako dowód wystarczający na fakt potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Należy podkreślić, iż opłacanie składek ZUS, jakkolwiek będące obowiązkiem ustawowym przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, nie jest warunkiem stosowania preferencyjnego oprocentowania pożyczki. Dlatego też pożyczkobiorca może przedstawić Pośrednikowi Finansowemu inny dowód na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli przedstawienie dowodu opłacania składki ZUS będzie z jakiegoś powodu niemożliwe.  W szczególności możliwe jest przyjęcie jako dowodu stosownego zaświadczenia wydanego przez urząd gminy prowadzący ewidencję działalności gospodarczej. Oczywiście, kopia dowodu opłacania składki ZUS jest dużo wygodniejszym narzędziem, gdyż generuje go sam pożyczkobiorca, natomiast zaświadczenie o wpisie do ewidencji musi być odpłatnie wydane przez stosowny organ. Z drugiej jednak strony, istnieje hipotetyczna możliwość opłacania składki ZUS pomimo wyrejestrowania działalności gospodarczej. Dlatego nawet jeśli podstawowym narzędziem monitoringu będzie dowód opłacania składki ZUS, to w ostatnim, dwunastym miesiącu objętym obowiązkiem utrzymania działalności gospodarczej, pożyczkobiorca przedstawi wystawione w tym miesiącu zaświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru działalności gospodarczej.

Ad c) –  Monitoring przeznaczenia pożyczki będzie się odbywał ex post. Zgodnie z przyjętym w umowie pożyczkowej harmonogramem rzeczowo-finansowym, pożyczkobiorca będzie przedstawiał Pośrednikowi Finansowemu zestawienia poniesionych kosztów wraz  z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dowodów księgowych na poniesienie poszczególnych kosztów. Pośrednik Finansowy będzie miał zawsze możliwość wglądu  w oryginalną dokumentację księgową firmy w tym zakresie. Harmonogram dokonywania poszczególnych zakupów finansowanych pożyczką może być dowolny i powinien wynikać  z przyjętego biznes planu. Pośrednik Finansowy akceptując wniosek o pożyczkę akceptuje proponowany harmonogram wydatków lub – o ile zachodzi taka potrzeba – wskazuje pożyczkobiorcy konieczność innego umiejscowienia wydatków w czasie.

Ad d) – Pośrednik Finansowy prowadzić będzie standardowy, bieżący monitoring realizacji umowy pożyczkowej. Szczegółowy kształt systemu monitoringu spłat będzie stanowił element wniosku w konkursie wyłaniającym Pośredników Finansowych. Każdorazowo będzie on pisemnie akceptowany przez Instytucję Pośredniczącą. Koszty prowadzenia indywidualnego monitoringu przebiegu realizacji pożyczki u pożyczkobiorcy stanowią koszt kwalifikowany w ramach kosztów zarządzania funduszem pożyczkowego.

Co do zasady, pożyczki niespłacane będą stawiane w stan natychmiastowej wykonalności, co wiązać się będzie z wypowiedzeniem umowy pożyczkowej i żądaniem jej zwrotu wraz  z naliczonymi odsetkami karnymi. Standardowo, po wystąpieniu dwumiesięcznego opóźnienia w spłatach rat pożyczkowych, do pożyczkobiorcy wysyłane będzie ostateczne wezwanie do zapłaty. Po upływie kolejnego miesiąca (po trzech miesiącach niespłacania) umowa pożyczkowa będzie wypowiadana. Podane terminy wynikają z najlepszych praktyk polskich funduszy pożyczkowych. Dopuszcza się jednak przyjęcie w umowie  o dofinansowanie projektu innego rozwiązania, o ile wynika ono z praktyki działających już  u Pośrednika Finansowego funduszy pożyczkowych. Jeśli w innych funduszach Pośrednika stosowane są inne (w tym dłuższe) terminy wypowiadania umowy, a jego skuteczność windykacyjna nie jest rażąco mniejsza niż przeciętnie dla funduszy pożyczkowych działających w Polsce, to możliwe jest dopasowanie systemu monitoringu regularności funduszu tworzonego w ramach Działania 6.2. PO KL do standardów już obowiązujących.

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku ogłosił konkurs, w wyniku którego mają być wybrani Pośrednicy Finansowi w dniu 18 czerwca 2012 r. Jest to konkurs otwarty. Alokacja na konkurs to 7.500.000 zł. Po dokonaniu wyboru lista Pośredników Finansowych będzie dostępna na stronie internetowej www.pokl.wrotapodlasia.pl. Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej zgłaszają się bezpośrednio do Pośredników Finansowych.

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15 – 874 Białystok
Punkt Informacji – tel. 85 66 54 233, 85 66 54 228
Infolinia – tel. 0 801 308 008
www.pokl.wrotapodlasia.pl

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które nie uzyskały dotacji mogą również skorzystać ze wsparcia w postaci mikropożyczek. Jest to drugi typ wsparcia realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Osoba chcąca otrzymać taki typ wsparcia może uzyskać:

 

 1. jednorazową pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę oraz
 2. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
  i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu

 

Podstawowym warunkiem umożliwiającymi zakwalifikowania się do projektu oraz ewentualne otrzymania pożyczki na założenie działalności gospodarczej jest:

 

 1. nieposiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu przy szczególnym uwzględnieniu
 2. bycie osobą fizyczną zamieszkującą na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC
 3. spełnienie kryteriów dostępu określonych przez operatora finansowego w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej oraz siedzibie operatora finansowego

 

Warunki udzielania i spłaty pożyczki:

 

 1. Maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50 000,00 zł.
 2. Operator finansowy udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami pożyczkobiorcy. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekraczać 60 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 3. Na wniosek pożyczkobiorcy za zgodą operatora finansowego, okres karencji w spłacie raty kapitałowej pożyczki może wynieść maksymalnie 12 miesięcy.
 4. Pożyczki wraz z odsetkami są spłacane w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym dla każdego pożyczkobiorcy harmonogramem spłat. Kwota odsetek liczona jest od kwoty aktualnego zadłużenia pożyczkobiorcy z tytułu wypłaconego kapitału.
 5. Na wniosek pożyczkobiorcy za zgodą Banku, uczestnik projektu może otrzymać przez okres maksymalnie 12 miesięcy wsparcie pomostowe w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Wsparcie to wliczone jest w kwotę przyznanej pożyczki.

 

Oprocentowanie:

 

Pożyczki udzielane przez operatora finansowego podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu tj. ustalanemu poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej  oraz marży wyrażonej w punktach bazowych ustalanej  w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r.,str. 6).

 

Oprocentowanie preferencyjne – oprocentowanie poziomie poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej (od 01.01.2013 stopa bazowa dla Polski wynosi 4,80%) oraz marży wyrażonej w punktach bazowych ustalonej w oparciu
o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych
i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6).

 

Wysokość oprocentowania preferencyjnego wynosi 4,0%

 

Oprocentowanie preferencyjne stosowane jest w przypadku, gdy pożyczka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i działalność gospodarcza została utrzymana przez cały okres trwania umowy pożyczki.

 

Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie pożyczki w wysokości równej lub wyższej niż stopa referencyjna obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

 

Udzielona pożyczka podlega oprocentowaniu standardowemu tj. w wysokości równej lub wyższej niż stopa referencyjna obliczana przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży  ustalonej w oparciu o   Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str.6). w przypadku :

 

a)      nie utrzymania lub likwidacji działalności przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki – odsetki na poziomie standardowym naliczane są wówczas wstecznie od dnia udzielenia pożyczki,

b)      nie utrzymania lub likwidacji działalności po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki ale  w okresie  obowiązywania umowy – odsetki na poziomie standardowym naliczane są od dnia  nie utrzymania lub  likwidacji działalności gospodarczej,

c)      wydatkowania pożyczki niezgodnie z obowiązującą umową – odsetki na poziomie standardowym naliczane są wstecznie od dnia udzielenia pożyczki.

 

Przeznaczenie pożyczki:

 

Pożyczka może zostać udzielona na cele, obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Operator finansowy w ramach Funduszu udziela pożyczek w szczególności na:

 

a)      zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

b)      zakup. budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych,

c)      zakupy materiałów i surowców do produkcji, usług oraz towarów handlowych,

d)     zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

 

Wsparcie w postaci mikropożyczek jest udzielane w ramach projektu „Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt  realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku w partnerstwie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wsparcia w postaci mikropożyczki oraz terminów składania wniosków są udzielane w siedzibie oraz oddziałach Banku Spółdzielczego w Brańsku oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.

 

Dane teleadresowe:

 

Bank Spółdzielczy w Brańsku

17-120 Brańsk, ul. Kościuszki 2A

 tel. (85) 731 95 00

sekretariat@bsbransk.pl 

www.bsbransk.pl

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 

15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 39A

tel. (85) 651 41 46  fax. (85) 651 41 48 

biuro@cpir.org.pl 

www.cpir.org.pl

 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie

Kto może skorzystać?
Grupą docelową są:
•  pracodawcy i pracownicy pracodawcówprzechodzących procesy restrukturyzacyjne;
• osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Wyłączenia:
Osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Ważne:
Uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jaki rodzaj wsparcia można uzyskać?
Wsparcie obejmuje zastosowane co najmniej jednego z poniższych instrumentów:
•    doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
•    przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę;
•    wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły dzialalność w ramach danego projektu).

Gdzie szukać bliższych informacji?
Instytucją wdrażającą Poddziałanie 8.1.2 PO KL w województwie podlaskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
Na stronie internetowej www.pokl.up.podlasie.pl można znaleźć listę podpisanych umów w ramach tego Podziałania, jednakże należy zaznaczyć, że w chwili obecnej nie ma projektów zakładających "otwarte nabory" uczestników, bowiem tylko pracownicy zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z konkretnego, wymienionego z nazwy we wniosku o dofinansowanie, zakładu pracy mogą wziąć udział w projekcie.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Pogodna 22
15 – 354 Białystok
Punkt Informacji EFS – tel. 85 74 97 247
www.pokl.up.podlasie.pl
email: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl

 

Stan prawny na 30.05.2012 r.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych