Projekt " Przedsiębiorczość przepisem na sukces"

 

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji

Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji  ułożona została  lista uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Wyłonienie 200 uczestników rozmowy kwalifikacyjnej nastąpiło poprzez wybór z ww. listy w pierwszej kolejności min. 75 uczestników do 30 r.ż. oraz min. 30 osób niepełnosprawnych zgodnie z najwyższą liczbą punktów. Po osiągnięciu ww. wskaźników w następnej kolejności do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej zakwalifikowane zostały według najwyższej liczby punktów  osoby bezrobotne (do osiągnięcia wskaźnika min. 60 osób), osoby nieaktywne zawodowo (do osiągnięcia wskaźnika min. 50 osób) i osoby zatrudnione (do osiągnięcia wskaźnika min. 40 osób).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z kandydatem na uczestnika projektu zakwalifikowanym do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Ocena Komisji Rekrutacyjnej jest oceną ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.

- Lista osób zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej 

- Wyniki oceny Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wznawia nabór dokumentów zgłoszeniowych w grupie osób niepełnosprawnych.

Przyjmowanie  dokumentów zgłoszeniowych  będzie prowadzone w terminie od 12.12.2013 r. do 19.12.2013 r.

Uwaga: osoby niepełnosprawne zainteresowane złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”.

- Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,15-354 Białystok, pok. 209 w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Dokumenty zgłoszeniowe dostarczone poza ogłoszonymi terminami i godzinami naboru nie podlegają ocenie.

- Komplet dokumentów zgłoszeniowych stanowi: Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z następującymi dokumentami:

1) zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony do tego organ (ewentualnie kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający),
2) aktualne, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych zaświadczeniem z odpowiadającego miejscu zameldowania/zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy),
3) aktualnym zaświadczeniem z zakładu pracy, wydanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, potwierdzającym formę, termin zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia (Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) (dotyczy osób pracujących w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Umowy cywilnoprawnej (dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) poprzez opatrzenie kserokopii ww. dokumentu formułą „Potwierdzam tożsamość kopii z oryginałem będącym w moim posiadaniu”.

4) oświadczenie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze niezwiązanym bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, z którym ta osoba współpracuje (Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego).

- Dla dokumentów zgłoszeniowych przesłanych pocztą/kurierem oraz dostarczonych osobiście za dzień wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty zgłoszeniowe zostały doręczone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok. W przypadku osobistego złożenia dokumentów zgłoszeniowych każda osoba otrzyma poświadczenie wpływu dokumentów - z dokładną datą i godziną przyjęcia dokumentów.

- Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (np. zszywką). Każda strona dokumentów powinna zostać ponumerowana i zaparafowana. Formularz rekrutacyjny musi być wypełniony pismem odręcznym w sposób czytelny lub komputerowo w języku polskim, musi być parafowany na każdej stronie oraz podpisany w miejscach oznaczonych. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów pod wszystkimi oświadczeniami znajdującymi się w formularzu oraz nieczytelność formularza traktowane są jako błąd formalny i skutkują odrzuceniem formularza i odstąpieniem od jego oceny.

- Koperta zawierająca dokumenty zgłoszeniowe powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

 

 


 

UWAGA!!!

W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy,  że termin ogłoszenia wyników określony w § 5 ust.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dotyczy zakończenia rekrutacji, która składa się z dwóch etapów (oceny formularzy rekrutacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej). Planowane zakończenie pierwszego etapu rekrutacji przewidywane jest na drugą połowę grudnia 2013 r. Listy z wynikami będą zamieszczone w zakładce aktualności oraz w biurze projektu. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony indywidualnie z każdym kandydatem na uczestnika projektu zakwalifikowanym do drugiego etapu.

 


 

 

Sokółka - Spotkanie informacyjne 

28 października 2013 r. w godzinach 10:30-13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudzkiego 8, odbędzie się spotkanie informacyjne skierowane do potencjalnych uczestników projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału.


 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie dokumentówzgłoszeniowych będzie prowadzone w terminie od 31.10.2013r. do 12.11.2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją znajdującą sie w zakładce Dokumenty do pobrania

 

 


 

Spotkanie informacyjne

17 października 2013 r. w godzinach 9:00-12:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY odbędzie się spotkanie informacyjne skierowane do potencjalnych uczestników projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”.

Informacje i zapisy: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku - Tel. (85) 74 97 244; 74 97 241

 


 

01.09.2013r.

1 września 2013r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął realizację projektu „Przedsiębiorczość przepisem na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013r. – 31.05.2015r.

Przewidywany termin rekrutacji: październik 2013r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych