Wytyczne

Lp.

Temat

Format pliku

Rozmiar
pliku

1. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015  rar 9,01 MB
2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 pdf 1,44 MB
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki pdf 2,39 MB
4. Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
wersja z dnia 1 czerwca 2010r.
pdf 2,16 MB

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.
pdf 2,17MB

Szczegółowy Opis Priorytetów POKL 2007-2013
wersja obowiązująca od 1 lipca 2012r.
pdf 2,16 MB

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013r.
pdf 2,17 MB

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
wersja obowiązująca od 24 kwietnia  2013r.
pdf 2,19 MB
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
pdf 2,2 MB
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
wersja obowiązująca od 1 lipca 2014 r.
pdf 2,21 MB
5. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
pdf 250 KB
 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
 wersja obowiązująca od 28 czerwca 2013 r.
pdf 250 KB

Errata do zasad dokonywania wyboru projektów
wersja z dnia 15 lipca 2013 r.
pdf 27,2 KB

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
pdf 2,45 MB

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r. wraz z aktualizacją w marcu i lipcu 2012 r.
pdf 2,12 MB

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011r.
pdf 1,78 MB
6. Zasady finansowania PO KL
wersja obowiązująca od 1 października 2014 r.
pdf 2,01 MB
Zasady finansowania PO KL
wersja z dnia 22 grudnia 2011r.
pdf 2,25 MB

Zasady finansowania PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.
pdf 959 KB

Errata do zasad finansowania
wersja z dnia 21 grudnia 2010r.
pdf 36 KB

Zasady finansowania PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wraz z erratą
pdf 1,60 MB

Zasady finansowania PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
pdf 1,89 MB
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków PO KL
wersja z dnia 2 maja 2014r.
pdf 711 KB
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków PO KL
wersja z dnia 15 lipca 2013r.

pdf

817 KB

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków PO KL
wersja z dnia 15 grudnia 2011r.
pdf 2,21 MB

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011r.
pdf 1,35 MB

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków PO KL
wersja obowiązująca od 1 września 2012r.
pdf

Prowadzenie ewidencji i czasu godzin przez personel projektu  PO KL - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL pdf 100 KB

Indeksacja stawek jednostkowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 275 KB
Indeksacja stawek jednostkowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.
pdf 180 KB
8. Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
pdf 300 KB
Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013r.

pdf

430 KB

Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.
pdf 415 KB

Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011r.
pdf 424 KB
9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.
pdf 4,81 MB

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.
rar 3,56 MB
10. Zasady systemu sprawozdawczości w PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011r.
pdf 828 KB

Załączniki do Systemu sprawozdawczości w PO KL rar 1,68 MB

Zasady systemu sprawozdawczości w PO KL 
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.
pdf 6,89 MB

Załączniki do systemu sprawozdawczości 
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.
rar 868 KB

Zasady systemu sprawozdawczości
wersja obowiązująca od 31 grudnia 2012 r.
pdf 6,89 MB

Zasady systemu sprawozdawczości
wersja obowiązująca od 10 października 2013 r.
pdf 7,07 MB
11. Podręcznik wskaźników PO KL
wersja obowiązująca od 6 stycznia 2010r.
pdf 1,42 MB
12. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013r.
pdf 369 KB

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011r.
pdf 638 KB
13. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wersja obowiązująca od 10 lutego 2011r.
rar 1,48 MB

Errata dokumentu Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL pdf 85 KB
14. Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL
wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2009r.
pdf 3,1 MB
15. Zasady kontroli PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011r.
pdf 339 KB

Zasady kontroli PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.
pdf 692 KB

 Zasady kontroli PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013r.
pdf 4,54 MB
Zasady kontroli PO KL
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
pdf 852 KB
16. Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach PO KL wraz z załącznikami rar 328 KB
17. Projekty Systemowe Powiatowych Urzędów Pracy
wersja obowiązująca od 5 grudnia 2013 r.
pdf 2 MB

Projekty Systemowe Powiatowych Urzędów Pracy
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.
pdf 425 KB
18. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
wersja obowiązująca od  1 stycznia 2011r.
pdf 617 KB

Errata do zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS
wersja z dnia 10 stycznia 2012r.
pdf 31,1 KB

Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r.  po erracie z dnia 10 stycznia 2012r. pdf 650 KB

Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013r.
pdf

629 KB

Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z erratą - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013r.
pdf

666 KB
19. Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL wraz z załącznikami
wersja obowiązująca od  1 stycznia 2011r.
rar 1,08 MB

Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL wraz z załącznikami
wersja obowiązująca od1 stycznia 2012r. 
rar 1,05 MB

Errata do dokumentu "Zasady realizacji Pomocy technicznej PO KL" pdf 751 KB
Errata do dokumentu "Zasady realizacji Pomocy technicznej PO KL" z dnia 24 lutego 2014 r.
pdf 54KB
20.  Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf
730 KB
 Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej z 27 stycznia 2014 r. pdf 1,35 MB
21. Promocja i wizualizacja projektów


Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich pdf 7,67 MB

Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich
wersja obowiązująca od 16 stycznia 2012 roku
pdf 1,6 MB

Księga Identyfikacji Wizualnej pdf 7,15 MB

Księga Identyfikacji Wizualnej
wersja obowiązująca od 16 stycznia 2012 roku
pdf 11,4 MB

Plan Komunikacji PO KL
wersja obowiązująca od 5 sierpnia 2009r.
pdf 386 KB

 Plan Komunikacji PO KL
wersja obowiązująca od 6 grudnia 2011r.
pdf 663 KB

Wytyczne - oznaczanie projektów w ramach PO KL pdf 2,44 MB

Wytyczne w zakresie informacji i promocji PO KL rar 96 KB
22. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.
pdf 415 KB
23. Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL 2007 - 2013 rar 1,26 MB
24.
Poradniki


Podręcznik outplacementu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 1,16 MB

Poradnik "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" pdf 1,62 MB

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja kwiecień 2010r.
pdf 751 KB

Poradnik "Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?"
rar 2,87 MB

Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich pdf 485 KB
25. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych pdf 151 KB

Wzory dokumentów dot. procedury odwoławczej rar 40 KB
26. Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji Ustawy Prawo zamówień publicznych pdf 101 KB
27. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Funduszy UE wraz z Tabelą wskaźników zip
263 KB
28. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL - Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL wersja sierpień 2011 r. pdf 905 KB
29. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 774 KB
30. Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej


Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
wersja z dnia 1 kwietnia 2009r.
pdf 227 KB

Wytyczne w zakresie realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
wersja z dnia 24 sierpnia 2012r.

pdf

236 KB

Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej rar 1,53 MB

Instrukcja wypełniania wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 288,9 KB

Lista sprawdzająca do umowy o współpracy ponadnarodowej doc 150,5 KB

Komentarz do Instrukcji przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 1 MB
31.  Zasady dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pdf 307 KB

LOGOTYPY

Lp.

Temat

Format pliku

Rozmiar pliku

1. Logotyp PO KL czarno-biały rar 3,35 MB
2. Logotyp PO KL w odcieniach szarości rar 1,78 MB
3. Logotyp PO KL w kolorze rar 7,27 MB
4. Flaga UE z odwołaniem w kolorze rar 458 KB
5. Flaga UE z odwołaniem czarno-biała
rar 425 KB

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych