Agroturystyka

O projekcie

Projekt pt.„Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia"-w ramach Konkursu na tworzenie sieci współpracyProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej PO KL.

Cel ogólny projektu:

Wypracowanie i upowszechnienie rozwiązań służących promocji zatrudnienia w agroturystyce na obszarze objętym realizacją grantu.

Cele szczegółowe programu:

I. Cel szczegółowy: Wymiana doświadczeń w procesie realizacji grantu w zakresie zatrudnienia w agroturystyce.
II Cel szczegółowy: Promowanie rozwiązań służących promocji zatrudnienia w agroturystyce.

Cele określone powyżej są zgodne z celem głównym PO KL „Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej” oraz 3 celem strategicznym „Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce” jak również z celem Działania 8.1 określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL – „podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki”. Projekt odpowiada celom Planu Działania dla Priorytetu VIII PO KL na rok 2009 w woj. podlaskim. Także Strategia Rozwoju Województwa podlaskiego do 2020 roku priorytetowo traktuje konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak również agroturystyki na terenie województwa. Cele projektu wpisują się odpowiednio w Podlaską Strategię Zatrudnienia do roku 2015 a szczególnie Cel 2 „Lepsza edukacja i wyższe kwalifikacje zawodowe”. Rozwój agroturystyki znaleźć również można w lokalnych strategiach rozwoju i programach przeciwdziałania bezrobociu.

Realizacja projektu

Zasięg Sieci współpracy w ramach PO KL obejmuje województwa podlaskie, warmińsko – mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 30 listopada 2011 roku, którego celem będzie wypracowanie i upowszechniania rozwiązań służących promocji zatrudnienia w agroturystyce. W sześciu seminariach zrealizowanych w ramach konkursu na tworzenie sieci współpracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie uczestniczyć 120 osób, po cztery osoby z każdego województwa uczestniczącego w partnerstwie. W ramach realizacji grantu na każde seminarium zapraszani sąprelegenci realizujący projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, związane z zatrudnieniem w agroturystyce, oraz eksperci specjalizujący się w w/w tematyce.

Rezultaty

Rezultatem będzie wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań służących promocji zatrudnienia w agroturystyce poprzez stworzenie podstrony na stronie internetowej www.pokl.up.podlasie.pl do której będą mieli dostęp nie tylko beneficjenci realizujący grant, ale i również osoby zainteresowane w/w tematyką w tym osoby długotrwale bezrobotne a posiadające potencjał do stworzenia tego typu działalności oraz osoby mające zamiar rozpocząć działalność gospodarczą związana z zatrudnieniem w agroturystyce i utworzeniu nowych miejsc pracy. Ponadto zostanie wydana publikacja (100szt.) na temat zatrudnienia w agroturystyce, która będzie dystrybuowana nie tylko w siedzibie lidera grantu, ale również i partnerów, zostanie również umieszczona na podstronie internetowej stworzonej na potrzeby grantu w formie elektronicznej. Zostanie zorganizowanych sześć seminariów w których będzie uczestniczyć 120 osób zaangażowanych w realizację grantu. Podmioty wchodzące w skład sieci współpracy będą dysponować komplementarną wiedzą i kompetencjami do udoskonalania funkcjonalności wspierania zatrudnienia w agroturystyce. Nawiąże się głębsza współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w partnerstwo. Zostaną przetarte ścieżki „komunikacyjne” pomiędzy instytucjami. Rezultatem również będzie wzrost świadomości społeczeństwa z korzyści jakie ze sobą niesie zatrudnienie w agroturystyce.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych