Pytania i odpowiedzi

  • pytania i odpowiedzi ogólne z zakresu PO KL
  • pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 6.1
  • pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 8.1

Przejdź do czytania pytań i odpowiedzi klikając naponiższe zagadnienia:

lub też zapisz je na swój komputer:

 Ogólne PO KL(Liczba pytań i odpowiedzi: 76)

 Działanie 6.1(Liczba pytań i odpowiedzi: 7)

 Działanie 8.1(Liczba pytań i odpowiedzi: 52)

 Zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL.Odpowiedzi zostały przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej  pytań.

 

Informacje zawarte w dokumencie stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najczęściej
kierowanych pytań do Instytucji Zarządzającej na adres rownoscplci@mrr.gov.pl. Poniższy materiał nie przedstawia obwiązujących wytycznych IZ PO KL, lecz stanowi ogólny materiał pomocniczy dla beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski.

 FAQ dotyczący realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Programie Kapitał Ludzki (218 KB)

 

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaktualizowała dokument pt. „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”. Stanowi on zestaw odpowiedzi, przygotowanych na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” (wersji: z 15 grudnia 2011 r., z 22 listopada 2010 r. oraz z 28 grudnia 2009 r.).

Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów Programu Kapitał Ludzki”


Informacje zawarte w dokumencie są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL. Odpowiedzi zostały przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” – przede wszystkim wersji z 22 listopada 2010 r. (dalej: nowe Wytyczne) oraz wersji z 28 grudnia 2009 r. w nadal aktualnym zakresie (dalej: stare Wytyczne).

 FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL (137 KB)

 

Informacje zawarte w dokumencie są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

 FAQ w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO KL (91 KB)

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych