Zasady Promocji

 

 

INFORMACJA I PROMOCJA W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKIPromocja jest jednym z kluczowych elementów zarządzania projektem współfinansowanym ze środków unijnych. Nie tylko dlatego, że obowiązek jej realizacji nakłada na każdego beneficjenta Komisja Europejska, ale przede wszystkim dlatego, że sprawne działania informacyjno — promocyjne są drogą do sukcesu wdrażanego projektu.


Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
Za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych PO KL na poziomie całego Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca PO KL. W procesie komunikacji uczestniczą również Instytucje odpowiedzialne za realizację Programu czyli: Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II stopnia, Krajowy Ośrodek EFS oraz Regionalne Ośrodki EFS, Komitet Monitorujący, Instytucja Koordynująca NSRO, Komisja Europejska oraz beneficjenci. Za wsparcie działań innowacyjnych i ponadnarodowych jest odpowiedzialna Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW).


Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji


Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno – promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań. Wytyczne identyfikują także grupy odbiorców działań promocyjno – informacyjnych prowadzonych przez poszczególne Instytucje. Wszelkie działania w tym zakresie o charakterze ogólnym i przekrojowym będą prowadzone przez Instytucję Koordynującą NSRO w zakresie informacji i promocji. Działania promocyjne programów operacyjnych adresowane do ogółu społeczeństwa będą realizowane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami, a Instytucje Pośredniczące będą realizowały działania skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów. Wytyczne w zakresie informacji i promocji jasno definiują podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych oraz opisują zasady ich działania. Za główne kanały dystrybucji uznano: punkty informacyjne, publikacje, strony internetowe oraz szkolenia.Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, dokumentem określającym całość zasad odnoszących się do działań informacyjno – promocyjnych jest Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on zgodny z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Strategią komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, która spełnia kryteria Planu komunikacji określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie.
Dokument ten zawiera szereg wskazań dotyczących informowania o EFS, wskazuje też podstawowe narzędzia i kanały komunikacji, które powinny być używane przy promowaniu funduszu w Polsce. Znajduje się tam również podział zadań pomiędzy poszczególne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programu, a także wskazówki dotyczące języka, jakim należy się posługiwać w promowaniu programu i innych wymogów formalnych.
Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w tym dokumencie jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Integralną częścią Planu komunikacji PO KL są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są załącznikiem Planu komunikacji PO KL. Celem Wytycznych jest ustalenie jednolitej interpretacji przepisów europejskich w sprawie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie informacji i promocji.
Wytyczne te dotyczą oznaczania projektów i odnoszą się zarówno do sposobów oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak i wszystkich innych działań związanych z promocją i informowaniem o Programie.


Jak opisywać i oznaczać projekty współfinansowane z EFS w ramach PO KL?


Obowiązek informowana o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, a także wszelkich działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu.
Wizualizacja programu opiera się na informacji o współfinansowaniu, o której mowa w Wytycznych, przez którą rozumie się tekst informujący o tym, że projekt / dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie.
Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być „oznaczane” projekty. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim:
•    oznaczania pomieszczeń, w których realizowany jest projekt,
•    oznaczania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu,
•    oznaczania publikacji i materiałów informacyjnych,
•    informacji o współfinansowaniu wynagrodzeń w ramach projektu;
•    wizualizacji stron internetowych.
Informacja o współfinansowaniu powinna być także przekazywana w trakcie trwania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, targów i innych imprez promocyjnych.
Wytyczne opisują również budowę, kolorystykę i zasady stosowania logo Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W zakładce Dokumenty > Wytyczne zamieszczone są wszystkie dokumenty regulujące zasady informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypy PO KL i UE obowiązujące w okresie programowania 2007-2013 do pobrania w różnych formatach.


http://www.pokl.up.podlasie.pl/index.php/strony/22310


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Informacji i Promocji EFS
Punkt Informacyjny EFS
Czynny:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

tel.: 85 74 97 247
fax: 85 74 97 209
email: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl


Do pobrania:

Poradnik Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja ze spotkania nt. Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych