Projekt "Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy"

Projekt zakłada wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz upowszechnienie poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2008r. - 31.03.2014r.

Wartość projektu: 738 878,00 zł.

Działanie/Poddziałanie/Program Operacyjny:

  • Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
  • Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie,
  • Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych