Komunikaty dla mediów

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki przynosi efekty

Program Kapitał Ludzki, którego wartość to ponad 11 mld euro, służy wzrostowi aktywności zawodowej, zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego, poprawie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, a także podniesieniu poziomu edukacji. Na półmetku jego realizacji widać już wyraźnie efekty. - Ze wsparcia skorzystało 3 mln osób, 100 tys. założyło własne firmy, ponad połowa bezrobotnych znajduje pracę po udziale w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - mówi minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Badania wskazują również, że pracownikom korzystającym ze wsparcia Programu, wzrastają pensje. Potwierdzają też, że coraz więcej dzieci w Polsce uczestniczy w wychowaniu przedszkolnym, a ponad 8 tys. szkół w całym kraju realizuje programy rozwojowe.

 

Pobierz plik:

Informacja prasowa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki przynosi efekty

 

Seminarium dotyczące realizacji projektów systemowych PO KL 2007 - 2013.


W dniu 27 kwietnia 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), zostały zawarte aneksy do umów o dofinansowanie realizacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego. W 2011 roku na realizację projektów rynku pracy, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy przeznaczono kwotę ogółem 24 375 200 zł. Powyższa kwota stanowi zwiększenie wartości budżetów projektów powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego realizowanych w regionie od 1 stycznia 2008 roku w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL. Kwota ponad 24 mln zł zostanie wydatkowana w roku 2011 na realizację we wszystkich powiatach województwa podlaskiego instrumentów i usług rynku pracy określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w tym w szczególności szkoleń zawodowych, staży, czy też prac interwencyjnych (subsydiowanego zatrudnienia). Przedmiotowe środki zostaną również przeznaczone na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).
Wartość projektów powiatowych urzędów pracy, realizowanych od 1 stycznia 2008 roku, po zawarciu aneksów zwiększających budżety przedmiotowych przedsięwzięć, osiągnie kwotę ogółem ponad 165 mln zł. W ramach ww. projektów do końca grudnia 2010 roku ze wsparcia skorzystało ogółem: 16 409 osób bezrobotnych. Kolejne środki na realizację projektów, tj. ponad 24 mln zł, pozwolą na aktywizację zawodową kilku tysięcy osób napotykających na trudności na lokalnych i regionalnym rynku pracy.
Realizacja ww. projektów stanowi znaczące uzupełnienie działań powiatowych urzędów pracy na rzecz lokalnego rynku pracy.
W spotkaniu w siedzibie WUP udział wzięli Pan Cezary Cieślukowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pani Janina Mironowicz – Dyrektor WUP w Białymstoku, a także Starostowie Powiatów oraz Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy.

Pobierz plik:

Prezentacja ze spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych