Załączniki do regulaminu obowiązującego do 25.02.2011

 
Regulamin uczestnictwa 

nr 1 - Formularz_zgloszeniowy 

nr 2 - Formularz zgłoszeniowy na przedsiębiorczość 

nr 3 - Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego 

nr 4 - Karta oceny formalnej formul na szkolenia z przedsięb. 

nr 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

nr 6 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

nr 7 - umowa- usługi szkoleniowo-doradcze dla szkolen zawodowych 

nr 7a - umowa - usługi szkoleniowo-doradcze szkolenia z przedsiębiorczości 

nr 8 - zaś. o nieposiadaniu dzialaności gospodarczej 

nr 9 - Wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku mobilnościowego 

nr 10 - wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego 

nr 11 - Wniosek o przyznanie jednorazowego dof.na rozpoczęcie dział. gospod. 

nr 12 - oświadcz. o nieotrzymaniu pomocy de minimis 

nr 13 - Biznes Plan do 8.1.2 

nr 14 - harmonogram rzeczowo-finansowy 

nr 15 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 

nr 16 - Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 

nr 17 - Karta oceny formalnej wniosku dodatku mobilno 

nr 18 - Karta oceny formalnej wniosku motyw. 

nr 19 - umowa - wsparcie finansowe 

nr 20 - wniosek - wsparcie podstawowe 

nr 21 - umowa - wsparcie pomostowe 

nr 22 - karta oceny formalnej - wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego 

nr 23 - karta oceny formalnej - wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 

nr 24 - karta merytoryczna - wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych