Inne granty

Inne granty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na tworzenie sieci współpracy w których Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku bierze udział jako partner:


„Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeńuzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL 2004-2006”

Lider grantu:Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Dane partnerów:Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Działania:Organizacja sześciu seminariów,Organizacja dwóch spotkań dotyczących opracowaniu raportu końcowego,Wydanie raportu końcowego,Konferencja podsumowująca.

Raport końcowy z realizacji grantu 


 

„Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”

Lider grantu:Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Dane partnerów:Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,Region Warmińsko – Mazurski NSZZ „Solidarność”.

Działania:Organizacja czterech dwudniowych spotkań roboczych,Spotkanie podsumowujące,Wydanie publikacji podsumowującej.

Raport końcowy z realizacji grantu


„Ogólnopolska sieć współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL”

Lider grantu:Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Dane partnerów:Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Działania:Organizacja czterech dwudniowych seminariów roboczych z wszystkimi partnerami,Publikacja i dystrybucja materiałów po seminariach,Konferencja podsumowująca.

Raport końcowy z realizacji grantu  


"Pracująca Wieś"

Lider grantu:Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dane partnerów:Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,Działania:Zorganizowanie pięciu dwudniowych seminariów,Opracowanie publikacji obejmującej podsumowanie tematów zaprezentowanych na seminariach

Raport końcowy z realizacji grantu

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych