Pytania i odpowiedzi Działanie 8.1

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi:

 • pytania i odpowiedzi ogólne z zakresu PO KL
 • pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 6.1
 • pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 8.1

Pytanie 1: Czy w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw możliwe będzie przeprowadzenie szkoleń zamkniętych (np. dla pracowników jednego przedsiębiorstwa lub kilku przedsiębiorstw) ?

Odpowiedź: Tak, w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przewidziane są m.in. ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jednak beneficjentami ostatecznymi tychże projektów muszą być pracownicy przedsiębiorstw pochodzących z jednego województwa.

Pytanie 2: Czy będzie wymagany od beneficjenta wkład własny do projektu? Jeśli tak to ile procent wartości projektu będzie wynosił?

Odpowiedź: Jeżeli typ projektu mieści się w kategorii działań objętych pomocą publiczną będzie wymagany wkład własny beneficjenta. Szczegóły regulujące wysokość wkładu własnego do projektu nie są jeszcze znane.

Pytanie 3: Czy przedsiębiorstwa kierujące pracowników do udziału w projekcie będą musiały pokrywać część kosztów szkoleń ? Jeśli tak, to czy będzie jego wysokość różnicowana ze względu na charakter szkolenia (ogólny lub specjalistyczny)?

Jeśli tak, to czy będzie jego wysokość różnicowana ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony dany beneficjent ostateczny (małe, średnie duże)?

Odpowiedź: W przypadku skierowania pracownika do udziału w projekcie pracodawca będzie pokrywał część kosztów szkolenia. Natomiast w przypadku szkoleń, w których beneficjent ostateczny wyraża chęć uczestnictwa z własnej inicjatywy – pracodawca nie pokrywa części kosztów szkolenia pracownika. Wysokość kosztów dofinansowania przez pracodawcę będzie zróżnicowana ze względu na charakter szkolenia. Wysokość dofinansowania przez pracodawcę kosztów udziału pracownika w szkoleniu będzie różnicowana ze względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Pytanie 4: Czy wytyczne do rozliczania projektów z Priorytetu VIII pokrywają sięz wytycznymi dotyczącymi Priorytetu VI ? W jakim stopniu ?

Odpowiedź: Istnieją jedne wytyczne dla wszystkich Priorytetów w ramach PO KL – są nimi Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20 lutego 2008 r. Przy rozliczaniu projektów przydatny będzie również dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 25 lutego 2008 r.

Pytanie 5: Co należy rozumieć przez „odpowiedni Plan Działania” dla konkretnego typu projektu ?

Odpowiedź: Plan działania to dokument przygotowywany corocznie przez Instytucję Pośredniczącą, obejmujący jeden Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opiniowany jest przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki (lub Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan działania obejmuje okres jednego roku budżetowego (1 stycznia – 31 grudnia). Powinien być dokumentemw którym opinia publiczna i potencjalni beneficjenci mogliby znaleźć rzeczywisty „plan działania” Instytucji Pośredniczącej w danym roku. Dla każdego Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowuje się osobny Plan działania. W przypadku komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, samorząd każdego województwa przygotowuje odrębny Plan działania dla danego Priorytetu VI – IX. Plan Działania na lata 2007 - 2008 dla Priorytetu VIII w województwie podlaskimzostał zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki28 listopada 2007 roku.

Pytanie 6: Czy istnieje możliwość zawężenia grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL dla typu projektu szkolenia i doradztwo zawodowe skierowanedo dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach(z wyłączeniem form szkolnych) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczalne jest zawężenie grupy docelowej do konkretnej branży, zawodu, wieku, wykształcenia, kwalifikacji oraz miejsca zamieszkania osób biorących udział w projekcie itp. pod warunkiem, że w/w ograniczenie nie jest sprzeczne z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL oraz Planu działania dla Priorytetu VIII, a także nie narusza przesłanek wymienionych w przypisie nr 21 do Szczegółowego opisu priorytetówPOKL, co oznacza, że:

 • szkolenie jest realizowane poza godzinami pracy uczestników;

 • podmiot szkolący jest niezależny od pracodawcy;

 • szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;

 • nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Jednocześnie projekty szkoleniowe skierowane do pracowników zatrudnionych u jednego pracodawcy są wykluczone z realizacji w ramach w/w typu projektu, ze względu na występowanie w tym przypadku pomocy publicznej.

Pytanie 7: Co to jest działalność pozarolnicza ?

Odpowiedź: Działalnością pozarolniczą określana jest działalność, która nie obejmuje produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej.

Pytanie 8: Co należy rozumieć przez osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnychi modernizacyjnych w regionie ?

Odpowiedź: Przez osobę odchodzącą z rolnictwa należy rozumieć rolnika ubezpieczonegow KRUS-ie lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników za domownika uznaje się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy), zamieszkującego w gminie wiejskiej i miejsko – wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpieniado projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach nie związanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast osobą odchodzącą z rybołówstwa (rybactwa) jest osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenieo zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego z wymienioną powyżej działalnością.

Pytanie 9: Jakie to są szkolenia ogólne, a jakie specjalistyczne ?

Odpowiedź: Szkolenia ogólne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, prowadzą do uzyskania przez pracownika kwalifikacji, które może on wykorzystać na obecnym stanowisku pracyu danego beneficjenta pomocy oraz na przyszłych stanowiskach i innych polach działalności zawodowej. Szkolenia specjalistyczne prowadzą do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które dotyczą bezpośrednio i zasadniczo obecnego lub przyszłego stanowiska pracy u danego beneficjenta pomocy oraz są powiązane ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności. Oznaczato, że szkoleń tego typu pracownik nie będzie mógł wykorzystać lub wykorzystaw niewielkim stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.

Pytanie 10: Kto może być partnerem w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności i kiedy należy go wykazać ?

Odpowiedź: Projekt w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa narzecz adaptacyjności może być realizowany w partnerstwie. Partnerstwo mogą zawiązać między sobą uprawnieni Wnioskodawcy, tj. organizacje pracodawców i organizacje związkowe. Mogą oni również jako samodzielni Wnioskodawcy występować w partnerstwie z innymi podmiotami. W ramach PO KL nie ma żadnych ograniczeń odnośnie typu ani liczby podmiotów, z którymi Beneficjent ma prawo realizować projekt. Należy pamiętać, że ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest Wnioskodawca, pełniący rolę lidera partnerstwa. Jednakże partnerami nie mogą być:

 • podmioty, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno – skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

 • podmioty, które posiadają zaległości z tytułu należności publiczno – prawnych, pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego;

 • podmioty skreślone prawomocnym orzeczeniem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Informację o tym, iż projekt realizowany będzie w partnerstwie, Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w części II. Beneficjent (Projektodawca) w polu 2.8 Partnerzy. Na etapie składania wniosku nie jest wymagana od Beneficjenta umowa partnerska ani list intencyjny. W przypadku przyjęcia projektu do realizacji, Beneficjent zostanie zobligowany do dostarczenia umowy partnerskiej, jednoznacznie określającej cele i reguły partnerstwa oraz jego ewentualny plan finansowy. Umowa partnerska będzie stanowiła załącznik do umowy odofinansowanie projektu.

Pytanie 11:Jak rozumieć definicję "osoby pracującej" w kontekście grupy docelowej
(uczestników projektu) w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Odpowiedź: w ramach ogłoszonego konkursu do grupy docelowej należą pracujące osoby dorosłe ( powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę,powołania, wyboru, mianowania,spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lubumowy o dzieło, a także żołnierze zawodowi, w szczególności żołnierze powołani do zawodowej służby wojskowej i opełniący tę służbę na podstawie kontraktu na pelnienie służby stałej lub terminowej.

Pytanie 12: Czy w ramach cross-financingu można przewidzieć wydatek na oprogramowanie komputerowe?

Odpowiedź:Wg Zasad finansowania PO KL z 25 marca 2009 r. (pkt 2.1.3, przypis 15), w odniesieniu do cross-financingu wramach projektów PO KL wydatek na zakup oprogramowania, bez względu na jego wartość, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu, przy czym w przypadku zakupu przez beneficjenta komputera wraz z oprogramowaniem, do limitu cross-financingu zaliczyć można łączną wartość ww. wydatku, o ile oprogramowanie zwiększa wartość początkową środka trwałego (komputera).

Pytanie 13: Czy określony jest czas realizacji jednego projektu?

Odpowiedź:Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku nie przewidział w Planie Działania na rok 2009 PO KL minimalnego czasu realizacji projektu, przewiduje natomiast maksymalny czas trwania projektu tj. 18 miesięcy.

Pytanie 14: Jak powinna wyglądać metodologia wyliczania kosztów pośrednich?

Odpowiedź: Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL z 25 marca 2009 r. (pkt 2.1.2), indywidualna kalkulacja kosztów powinna być przygotowana w odniesieniu do każdej kategorii kosztów pośrednich przewidzianych w projekcie. Przykładowa metodologia zamieszczona jest także w Zasadach finansowania PO KL. Jest ona niezbędna w przypadku wyboru rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem. W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie faktycznie poniesionych wydatków beneficjent jest zobowiązany przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnienie dla wskazanej we wniosku wartości kosztów pośrednich. (na podobnych zasadach jak szczegółowy budżet projektu dla wydatków bezpośrednich).

Pytanie 15: Jeżeli beneficjent (lider projektu) złozył jeden wniosek o dofinansowanie, to czy może być partnerem w innym projekcie

Odpowiedź:Tak. Zgodnie z zapisem zawartym w Planie Działania na rok 2009 PO KL kryterium dostępu jest następujące ”Wnioskodawca składa tylko jeden wniosek o dofinansowanie”, tak więc ten sam beneficjent może występować jako partner w innym projekcie.

Pytanie 16: Czy suma wartości projektów realizowanych przez jednego beneficjenta (w związku z zabezpieczeniem) jest liczona na podstawie wszystkich realizowanych projektów bez wzgledu na instytucję wdrażającą i program operacyjny.

Odpowiedź: Wg Zasad finansowania PO KL z 25 marca 2009 r. (pkt 1.3.1.3), ustalenie formy zabezpieczenia poprawnej realizacji projektu następuje na podstawie kumulacji wartości realizowanych równolegle projektów (łączna wartość udzielonego dofinansowania wynikająca z podpisanych z daną instytucją umów o dofinansowanie realizacji projektu) przez danego beneficjenta, w danej instytucji, w ramach PO KL.

Pytanie 17:Czy zaangażowanie pracownika beneficjenta jako specjalisty ds. rozliczeń musi być przeprowadzone na zasadach konkurencyjności.

Odpowiedź:Wg Zasad finansowania PO KL z 25 marca 2009 r. (pkt 2.2.4), zasada konkurencyjności nie ma zastosowania doosób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie.

Pytanie 17:Czy szkoła prywatna może aplikować o śrdoki na realizacjeprojektu w ramach konkursu 1/PO KL/8.1.1/2009?

Odpowiedź: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL z 20.02.2009 r. i z Dokumentacją konkursową do konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2009 w ramach wspomnianego konkursu o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń,
 • osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.

   

   

PYTANIA W ZAKRESIEKON KURSU NR 1/PO KL/8.1.2/2009 

1.Czy projekty typu outplacement muszą być adresowane do konkretnego przedsiębiorstwa?

Brak jest wymogu adresowania wsparcia w ramach niniejszego typu projektu do konkretnego przedsiębiorstwa.

2.Jakie kryteria strategiczne muszą spełniać wnioski o dofinansowanie projektu?

W ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2009 brak jest szczegółowych kryteriów strategicznych.

3.Czy jeżeli Beneficjent nie złoży dokumentów finansowych, określających sytuację finansową Wnioskodawcy, jego projekt zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej?

Niezłożenie dokumentu potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy (oraz partnerów projektu – w przypadku projektu partnerskiego) jest uchybieniem podlegającym korekcie bądź uzupełnieniu.

W przypadku Beneficjentów oraz Partnera/Partnerów należących do jednostek sektora finansów publicznych nie są wymagane w/w załączniki określające ich sytuację finansową.

4.Czy projekty nie spełniające szczegółowych kryteriów dostępu podlegają uzupełnieniu?

Kryteria dostępu w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2009:

1) Kryterium obszaru realizacji projektu: wszystkie działania projektu są realizowane na obszarze województwa podlaskiego;

2) Kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze województwa podlaskiego oraz pracowników tych przedsiębiorstw zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

3) Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy;

4) Kryterium wartości finansowej projektu: minimalna wartość projektu wynosi 100000 PLN, maksymalna wartość projektu wynosi 1200000 PLN;

5) Wnioskodawca składa tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu;

6) Kryterium grupy docelowej: grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i ich pracownicy działający w następujących branżach/przemysłach:

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

- rolnictwo,

- edukacja,

- handel hurtowy i detaliczny,

- transport kolejowy,

- przetwórstwo przemysłowe;

7) Kryterium grupy docelowej: grupę docelową stanowią osoby odchodzące z rolnictwa,

8) Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 70% skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie

9) Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej jedną z poniższych form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy

10) Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15% wartości projektu

11) Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Projekty, które nie spełniają kryteriów: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nie podlegają korektom, ani uzupełnieniom, są odrzucane na etapie oceny formalnej.

W przypadku niespełnienia kryterium dostępu nr 5, WUP dopuszcza możliwość korygowania przedmiotowego uchybienia poprzez wycofanie przez wnioskodawcę każdego kolejnego projektu złożonego w ramach niniejszej procedury konkursowej.

5.Jakie są wymagania odnośnie innowacyjności i współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2009?

W ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2009 nie przewiduje się realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego zdnia 1kwietnia 2009r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6.Jakie są wymagania odnośnie grupy docelowej w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2009?

Projekty realizowane w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2009 muszą być skierowane bezpośrednio do mieszkańców województwa podlaskiego oraz obejmować następujące grupy odbiorców:

-pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne,

-osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie niedłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

-osoby odchodzące z rolnictwa.

 7. Jak wypełnić wniosek w sytuacji gdy będą realizowane działania dotyczące dwóch typów projektów 1: wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, oraz 2: podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo?

 Ponieważ karta oceny merytorycznej zawiera odrębną punktację projektów informacyjno-promocyjnych, WUP nie zaleca łączenia drugiego typu projektu dotyczącego realizacji kampanii informacyjnych z pozostałymi typami projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursunr 1/POKL/8.1.2/2009.


Całą listę pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami
(50 pytań i odpowiedzi) możesz pobrać w formacie doc klikając
>> tutaj><


Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych