Ogólne w zakresie PO KL

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi:

 • pytania i odpowiedzi ogólne z zakresu PO KL
 • pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 6.1
 • pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 8.1

Pytanie 1: Czy w przypadku projektu typowo szkoleniowego zakup sprzętu do pracy dla nowo zatrudnionej osoby będzie mieścił się w ramach zasady cross-financingu ?

Odpowiedź: Zakup sprzętu do pracy dla nowo zatrudnionej osoby w ramach projektu będzie mieścił się w ramach zasady cross-financingu i może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny. Należy jednak pamiętać, iż cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Ponadto wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.

Pytanie 2: W jakiej sytuacji projektodawca może wnieść protest, a kiedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ?

Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych protest może wnieść każdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania. W przypadku, gdy dany projekt nie został wyłoniony bezpośrednio do dofinansowania, lecz został umieszczony na liście rezerwowej nie gwarantującej otrzymania dofinansowania, wnioskodawca, po otrzymaniu informacji w tym zakresie, może na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wnieść protest, jeżeli jego zdaniem projekt nie został wyłoniony bezpośrednio do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia oceny w sposób niewłaściwy. Wnioskodawca ma 14 dni na wniesienie protestu. Natomiast wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może być wniesiony przez wnioskodawcę, którego protest został rozpatrzony negatywnie.

Pytanie 3: Jakie załączniki należy dostarczyć do Instytucji Wdrażającej na etapie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, a jakie wymagane są przed z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ?

Odpowiedź: W toku realizacji procedury konkursowej wymagane są od beneficjenta następujące załączniki:

 • dokumenty określające sytuację finansową;

Załączniki wymagane po zatwierdzeniu projektu do realizacji, przed zawarciem Umowy o dofinansowanie:

 • potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny wyciąg z KRS, innego właściwego rejestru (np. ewidencja działalności gospodarczej), z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności beneficjenta oraz parterów – jeśli dotyczy, wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta oraz partnerów – jeśli dotyczy;

 • pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta – jeśli dotyczy;

 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy/porozumienia pomiędzy partnerami (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie);

 • oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT;

 • oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych źródeł finansowania (programów operacyjnych) w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem.

Załączniki, które będą stanowić załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu:

 • wniosek o dofinansowanie projektu;

 • harmonogram płatności;

 • wzór wniosku o płatność;

 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;

 • wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego;

 • pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta – jeśli dotyczy;

 • umowa partnerska – jeśli dotyczy;

 • oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych źródeł finansowania (programów operacyjnych) w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem.

Wnioskodawca, jeśli otrzymał pismo informujące go o przyjęciu wniosku do realizacji, na wezwanie Instytucji Wdrażającej w określonym przez nią terminie, zobowiązany jest złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Niezłożenie żądanej dokumentacji w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

Pytanie 4: Jaka forma zabezpieczenia finansowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu będzie wymagana w ramach PO KL ?

Odpowiedź: W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 1 mln zł, Beneficjent zobowiązany jest złożyć w siedzibie Instytucji Wdrażającej w terminie wskazanym w umowie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeśli przyznana kwota dofinansowania przekracza 1 mln zł, zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wskazania w dokumentacji konkursowej:

 • poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 • gwarancja bankowa;

 • gwarancja ubezpieczeniowa;

 • poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275);

 • weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

 • zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

 • zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;

 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;

 • hipoteka;

 • poręczenie według prawa cywilnego.

Pytanie 5: W jakiej formie przekazywane są środki finansowe przyznane na realizację projektu w ramach PO KL ?

Odpowiedź: Środki finansowe na realizacjęprojektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki i przekazywane na rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Pierwsza transza środków wypłacana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu i uzyskanie jej nie wymaga złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność. Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowych.

Pytanie 6: Jakiego typu wydatki mogą stanowić koszty bezpośrednie projektu zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu ?

Odpowiedź: W ramach PO KL beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego, tj. w podziale na koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. W ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań zaplanowanych w ramach projektu. Zadania projektu należy definiować odpowiednio do zakresu merytorycznego projektu. Przykładowy katalog zadań w ramach projektu:

 • zarządzanie projektem,

 • obsługa księgowa,

 • zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu,

 • rekrutacja uczestników projektu,

 • promocja projektu,

 • szkolenia,

 • studia uzupełniające,

 • staże,

 • zatrudnienie subsydiowane,

 • upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia,

 • organizacja kampanii informacyjno – promocyjnych,

 • rozwój systemów informatycznych,

 • ekspertyzy,

 • analizy,

 • badania,

 • przygotowanie publikacji,

 • ewaluacja.

W przypadku, gdy możliwe jest wyodrębnienie odpowiednich części kosztów na podstawie dokumentów księgowych w odniesieniu do poszczególnego zadania realizowanego w ramach projektu, powinny być one wykazywane jako koszty bezpośrednie. W przeciwnym razie należy je traktować jako koszty pośrednie. Np. w przypadku, gdy projekt rozliczany jest przez księgową, która zajmuje się księgowością instytucji, dla której realizacja projektu stanowi działalność uboczną, należy jej wynagrodzenie wykazać w ramach kosztów pośrednich. Natomiast w przypadku zlecenia przez organizację pozarządową obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu, wynagrodzenie za obsługę księgową stanowić będzie koszt bezpośredni, z uwagi na możliwość odniesienia do projektu.

Pytanie 7: Czym są koszty pośrednie projektu i na czym polega metodologia ich wyliczania ?

Odpowiedź: Koszty pośrednie stanowią koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanegow ramach projektu. Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty i może obejmować wyłącznie następujące koszty administracyjne:

 • koszty zarządu,

 • koszty personelu obsługowego,

 • koszty obsługi księgowej,

 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,

 • usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe, kurierskie,

 • usługi kserograficzne,

 • opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz,

 • opłaty administracyjne za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzenie ścieków itp.,

 • amortyzacja środków trwałych,

 • koszty ubezpieczeń majątkowych,

 • koszty ochrony,

 • sprzątanie pomieszczeń.

Koszty pośrednie mogą być rozliczane ryczałtem lub na postawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich, wskazywana w uzasadnieniu przedstawionym jako załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinna być przygotowana w odniesieniu do każdej kategorii kosztów pośrednich, które beneficjent uwzględniłw budżecie projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich jest weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i może podlegać negocjacjom.

Pytanie 8: Które koszty zatrudnienia w ramach wynagrodzenia personelu doprojektu są kwalifikowane ?

Odpowiedź: W ramach wynagrodzenia personelu, zasadniczo kwalifikowane są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcyna ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw ramach wynagrodzenia personelu nie są wydatkiem kwalifikowalnym. Wydatkami kwalifikowanymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody lub premie, o ile spełnione są następujące warunki:

 • nagrody/premie zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji

 • nie wprowadzono ich w danej instytucji w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

 • potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji.

Wydatkami kwalifikowanymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki na realizację zadań w projekcie, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminem danej instytucji.

Pytanie 9: Czy amortyzacja sprzętu, który został zakupiony z dotacji unijnych jest kosztem kwalifikowanym ?

Odpowiedź: Odpisy amortyzacyjne stanowią wydatek kwalifikowany, jeżeli spełnionesą łącznie następujące warunki:

 • odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania;

 • zakup aktywów nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji wspólnotowej lub dotacji krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektu finansowanegoze środków wspólnotowych;

 • kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu;

 • wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawąo rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Jeżeli w/w dotacja nie służyła nabyciu określonych aktywów w całości, tylko w określonej części (udział procentowy), dopuszczalne jest uznanie za koszt kwalifikowalny odpisów amortyzacyjnych w wysokości odpowiadającej tej części wartości aktywów, która została sfinansowana z innych środków niż te dotacje. W przypadku, gdy aktywa wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania tych aktywów w ramach realizacji projektu.

Pytanie 10: Co oznaczają kryteria horyzontalne ?

Odpowiedź: Kryteria horyzontalne oznaczają zgodność przyjętych wniosków z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym, zgodnośćz prawodawstwem krajowym i zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Całą listę pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami
(76 pytań i odpowiedzi) możesz pobrać w formacie doc klikając
>>
tutaj<<Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych