Pytania i odpowiedzi Działanie 6.1

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi:

 • pytania i odpowiedzi ogólne z zakresu PO KL
 • pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 6.1
 • pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 8.1

Pytanie 1:Czy w ramach Działania 6.1 PO KL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie osoby bezrobotne ?

Odpowiedź: Nie, nie tylko osoby bezrobotne mogą korzystać ze wsparcia projektów realizowanych w ramach Działania. Odbiorcami projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy będą rzeczywiście tylko osoby zarejestrowane jako bezrobotne, ale w projektach konkursowych realizowanych przez inne podmioty (Poddziałanie 6.1.1.) będą mogły uczestniczyć osoby pozostające bez zatrudnienia, tzn. również osoby, które nie figurują w rejestrach PUP.

Pytanie 2: Czy w ramach Działania 6.1 PO KL Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie możliwa jest realizacja wyłącznie projektów skierowanych do osób ?

Odpowiedź: Nie, Program zakłada w ramach Działania również realizację projektów wsparcia struktur i systemów obejmujących m.in. następujące typy projektów

 • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia
 • organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
 • rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy
 • rowadzenie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy

Pytanie 3: Czy w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie możliwa jest realizacja projektu obejmującego kilka różnych form wsparcia dla beneficjentów ostatecznych ?

Odpowiedź: Tak, projekt jak najbardziej może obejmować realizację zróżnicowanych form wsparcia w zależności od potrzeb określonej grupy docelowej. Poza tym kompleksowość usług znacznie zwiększa skuteczność realizowanych działań i jest istotnym elementem oceny projektu.

Pytanie 4: Czy w projektach konkursowych realizowanych w Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projektodawca będzie zobligowany do wniesienia wkładu własnego i jeśli tak, to w jakiej wysokości ?

Odpowiedź: Nie, beneficjenci projektów konkursowych mogą ubiegać się o dofinansowanie 100 % kwalifikowanych wydatków budżetu projektu (z wyłączeniem projektów objętych regułami pomocy publicznej).

Pytanie 5: Czy określona jest minimalna i maksymalna wartość projektu konkursowego w Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy?

Odpowiedź: Tak, minimalna wartość projektu dla wszystkich wnioskodawców wynosi 50.000,00 zł i stanowi w ramach formalnej oceny wniosku o dofinansowanie kryterium dostępu, tzn. jego niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku. Nie została natomiast z góry określona maksymalna wartość projektu i decyzja ta należy do beneficjenta.

Pytanie 6: Czy jest możliwy w ramach budżetu projektu realizowanego w Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy zakup sprzętu i wyposażenia ?

Odpowiedź: Tak, koszty zakupu sprzętu i wyposażenia włączane są do budżetu projektu na zasadzie cross-financingu, tzn. katalog wydatków przewidzianych do współfinansowania z EFS może być poszerzony o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Działaniach Priorytetu VI PO KL mogę one stanowić do 10% całkowitego budżetu kwalifikowanych wydatków projektu i obejmować przede wszystkim:

 • zakup oraz leasing sprzętu, wyposażenia oraz materiałów biurowych
 • niewielkie prace dostosowawcze budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

Wydatki te muszą wynikać z uzasadnionych potrzeb realizacji danego projektu i spełniać wszystkie kryteria kwalifikowalności.

Pytanie 7: Czy kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych mogą być beneficjentami ostatecznymi projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL ze wsparcia mogą korzystać wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia. Bezpośrednimi odbiorcami pomocy w Poddziałaniu 6.1.1 mogą być kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Zatem osoby przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych, które przez okres urlopu pozostają w stosunku pracy z pracodawcą, nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach powyższego Poddziałania.

 


Całą listę pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami
(7 pytań i odpowiedzi) możesz pobrać w formacie doc klikając
>>
tutaj<<


Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych