Rekrutacja

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu

Projekt skierowany jest do 60 osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących teren województwa podlaskiego, powiatów: białostockiego, kolneńskiego i bielskiego oraz miasta Białystok. Udział w projekcie mogą wziąć zarówno osoby bezrobotne, jak też nieaktywne zawodowo i zatrudnione w tym w szczególności:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek Pracy oraz po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miasta do 25 tys. Mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Z udziału w projekcie wykluczone zostały osoby, które:

 • posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu,
 • pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Gminą Łapy lub wykonawcą projektu,
 • są uczestnikami projektu/Beneficjentami pomocy, korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz uczestniczą w innym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2.
 • były karane za przestępstwo skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz nie korzystają z pełni praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona w Biurze Projektu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pok. 117 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24.

Terminy rekrutacji będą ogłaszane na stronie internetowej projektu co najmniej 10 dni przed jej rozpoczęciem.

W projekcie przewidziano realizację czterech15-osobowych grup szkoleniowych po jednej w Kolnie, Bielsku Podlaskim, Białymstoku i Łapach.

Kwalifikacja do udziału w projekcie obejmuje następujące etapy:

 • Złożenie przez kandydata w wyznaczonym terminie Formularza Zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami i oświadczeniami
 • Ocena spełniania przez kandydata kryteriów formalnych
 • Ocena merytoryczna zgłaszanego przedsięwzięcia biznesowego w oparciu o analizę Formularza Zgłoszeniowego i rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym
 • Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy rezerwowej i listy osób niezakwalifikowanych.

Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu określa Regulamin Projektu.

Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu oraz w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych