Formy wsparcia

W projekcie przewidziana jest realizacja następujących form wsparcia dla uczestników projektu:

1. podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe, skierowane do 60 Beneficjentów Ostatecznych obejmujące:

 • szkolenia podstawowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym:
  • zajęcia warsztatowe z zakresu samopoznania
  • formy organizacyjno – prawne firmy
  • podstawy księgowości
  • warsztaty z pisania biznes planu
  • doradztwo indywidualne realizowane w formie konsultacji z doradcą biznesowym w zakresie opracowania biznes planu

2. wsparcie finansowe – dla 50 Beneficjentów Ostatecznych

Zgodnie z założeniami projektu 50 uczestników szkoleń otrzyma pomoc finansową na rozwój przedsiębiorczości. Wysokość przyznanego wsparcia nie może być wyższa niż 40 000 (lub 20 000 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

 • ukończenie zasadniczej części cyklu szkoleniowo-doradczego potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem,
 • złożenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami,
 • otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków.

3. wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe przeznaczone jest na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych firmy i obejmuje:

 • wsparcie pomostowe finansowe podstawowe
 • wsparcie pomostowe finansowe przedłużone

Wsparcie pomostowe podstawowe przeznaczone jest dla 50 uczestników projektu, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

Wsparcie pomostowe przydzielone jest na okres 6 miesięcy, od chwili założenia działalności gospodarczej, na podstawie złożonego wniosku. Wysokość wsparcia wynosi 1276 zł /miesięcznie.

Wsparcie pomostowe przedłużone przeznaczone jest dla 20 uczestników projektu.

Decyzja o przydzieleniu wsparcia będzie podejmowana na podstawie złożonego wniosku oraz po przeprowadzeniu wizyty monitorującej.

Wypłata wsparcia pomostowego przedłużonego nastąpi w formie comiesięcznych transz w wysokości 1276 zł przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego.

4. specjalistyczne wsparcie doradcze po rozpoczęciu przez Beneficjentów Ostatecznych działalności

Zgodnie z założeniami projektu w okresie od 3 do 6 miesięcy od rozpoczęcia przez Beneficjentów działalności zorganizowane zostanie seminarium służące rozpowszechnieniu dobrych praktyk i metod rozwoju w zakresie przedsiębiorczości oraz kojarzeniu przedsiębiorców o uzupełniających się rodzajach działalności w celu stworzenia lokalnego klastra oraz dyskusji na temat ewentualnych problemów Beneficjentów Ostatecznych.

50 uczestnikom projektu, według potrzeb uczestników, którzy otrzymali wsparcie finansowe udzielone zostanie doradztwo indywidualne przez doradców biznesowych w zakresie prowadzonej działalności.

5. konferencja podsumowująca realizację projektu w ramach, której sporządzony zostanie film promocyjny projektu, przybliżający prowadzone przez Beneficjentów działalności.

Ponadto uczestniczkom projektu przysługuje wsparcie towarzyszące obejmujące:

 • materiały szkoleniowe ,
 • promocja założonych przez uczestniczki projektu firm,
 • poczęstunek podczas zajęć.

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe finansowe oraz wsparcie pomostowe szkoleniowo - doradcze jest objęte zasadami pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych