1/POKL/6.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowe dotyczące naboru wniosków w ramach
Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach PO KL

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 4 Karta oceny merytorycznej wioskuodofinansowanieralizacji projetu w ramach PO KL
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
8. Załącznik Nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
kliknij

pdf
9. Załącznik Nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
10. Załącznik Nr 5.3 Harmonogram płatności
kliknij

pdf
11. Załącznik Nr 5.4 Wymagania w odniesieniu do informatycznego
systemu finansowo - księgowego

kliknij

pdf
12. Załącznik Nr 5.5 Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

pdf
13. Załącznik Nr 5.6 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych

kliknij

pdf
14. Załącznik Nr 5.7 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych

kliknij

pdf
15.
Załącznik Nr 5.8 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych  
kliknij
 
pdf
16.
Załącznik Nr 5.9 Wytyczne dotyczące wymierzania korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych  
kliknij
 
pdf
17. Załącznik Nr 6 Szczegołowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
18. Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL  
kliknij


xls 

19. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.1/2011 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  
kliknij


pdf

20. Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu
kliknij

pdf
21. Wyniki ponownej oceny formalnej z uwzględnieniem protestów złożonych w ramach konkursu
kliknij

pdf
22. Lista rankingowa - Podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/1/2011
kliknij

pdf
23. Lista rankingowa - Podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/2/2011
kliknij

pdf
24. Lista rankingowa - Podkonkurs nr 1/POKL/6.1.1/3/2011
kliknij

pdf
25. Informacja o projektach przyjętych do realizacji w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/6.1.1/2011          kliknij

         doc

26. Lista podpisanych umów w sierpniu 2011r.

       kliknij

pdf

27. Lista podpisanych umów w sierpniu i wrześniu 2011r.

       kliknij


pdf

28. Lista podpisanych umów - całość
kliknij

pdf
29. Lista członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych