1/POKL/6/D.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowe dotyczące naboru wniosków w ramach
Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekty innowacyjne testujące z komponentem ponadarodowym

kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
4. Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
5. Załącznik 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
6. Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego
kliknij

pdf
7. Załącznik 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
kliknij

pdf
8. Załącznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
kliknij

pdf
9. Załącznik 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
10. Załącznik 5.3 Wzór harmonogramu płatności
klikni

pdf
11. Załącznik 5.4 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego
kliknij

pdf
12. Załącznik 5.5 Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

pdf
13. Załącznik 5.6 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego upoważnionych
kliknij

pdf
14. Załącznik 5.7 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
kliknij

pdf
15. Załącznik 5.8 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych
kliknij

pdf
16. Załącznik 5.9 Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności
kliknij

pdf
17. Załącznik 6 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij


xls

18. Załącznik 7 Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
kliknij

xls
19. Załącznik 8 Lista sprawdzająca do wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
kliknij

pdf
20. Załącznik 9 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
kliknij

pdf
21. Załącznik 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
kliknij

pdf
22. Załącznik 11 Instrukcja wypełniania wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
kliknij

pdf
23. Załącznik 12 Minimalny wzór strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją
kliknij

pdf
24. Załącznik 13 Lista sprawdzająca oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego
kliknij

pdf
25. Załącznik 14 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją
kliknij

pdf
26. Załącznik 15 Arkusz oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z objaśnieniami kryteriów

kliknij

pdf
27. Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs oraz zakończenia konkursu  
kliknij

pdf 
28. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych