2/POKL/6.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowedotyczące naboru wniosków w ramach
Poddziałania6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

kliknij

pdf
3. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 1Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach PO KL

kliknij

doc
7. Załącznik Nr 4 Karta oceny merytorycznej wioskuodofinansowanieralizacji projetu w ramach PO KL
kliknij

doc
8. Załącznik Nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
9. Załącznik Nr 5.1 Zakres danych uczestników projektu
kliknij

doc
10. Załącznik Nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

doc
11. Załącznik Nr 5.3 Harmonogram płatności
kliknij

doc
12. Załącznik Nr 5.4 Wymagania w odniesieniu do informatycznego
systemu finansowo - księgowego

kliknij

doc
13. Załącznik Nr 5.5 Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

doc
14. Załącznik Nr 5.6 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych

kliknij

doc
15. Załącznik Nr 5.7 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych

kliknij

doc
17. Załącznik Nr 6 Lista sprawdzająca
kliknij

xls
18. Harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie
kliknij

pdf
19. Lista rankingowa - wyniki oceny merytorycznej złożonych wniosków
kliknij

pdf
20. Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr 2/PO KL/6.1.1/2009
kliknij

pdf
21. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych