Interpretacje IZ

Lp.Interpretacje Instytucji Zarządzającej - Projekty innowacyjneFormat pliku
1.

Interpretacja IZ w sprawie ewaluacji w projektach innowacyjnych w PO KL

 html

2.

html

3.

Interpretacja IZ w sprawie przenoszenia autorskich majątkowych do utworów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych w PO KL

html

4.

Interpretacja IZ PO KL dotycząca możliwości wniesienia zmian do produktu finalnego projektu innowacyjnego na etapie jego walidacji przez Sieć Tematyczną

html

5.

Interpretacja IZ DZF-I-822206(1)-22-HK/11 dotycząc kwestii formułowania celów w projekcie innowacyjnym.

html

6.

Interpretacja IZ dotycząca trybu składania strategii wdrażania projektu innowacyjnego

html

7. Realizacja projektu innowacyjnego testującego planującego wypracowanie takiego samego produktu finalnego projektu innowacyjnego w dwóch (lub więcej) województwach

html

 

8.

Konsekwencje finansowe dla beneficjenta w przypadku niezłożenia lub braku akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego

html

9.

Przekazywanie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w projektach PO KL

html 

10.

Zakres opracowania produktu finalnego załączonego do strategii wdrażania projektu innowacyjnego

html

11.

Wpisanie produktów projektu innowacyjnego w Temat projektów innowacyjnych "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"

html

 

12.

Zmiana strategii wdrażania a zmiana wniosku

html 

13.

Ranking projektów innowacyjnych

html

14. Uprawnienie PUP do bycia projektodawcą w konkursach na projekty innowacyjne

html

15. Możliwość ograniczania w dokumentacji konkursowej liczby partnerów i budżetu komponentu ponadnarodowego

html

16.  Aneksowanie umów o dofinansowanie projektów innowacyjnych przy rozbieżności ich numeracji

html

17. Współpraca ponadnarodowa jako zmiana we wniosku, a zapisy w dokumentacji konkursowej

html

18. Grupy docelowe w projektach innowacyjnych

html

19. Temat projektu innowacyjnego dotyczący metod interwencji wobec grup o wieku poniżej wieku aktywności zawodowej

html

Lp.Interpretacje Instytucji Zarządzającej - Projekty współpracy ponadnarodowejFormat pliku
1.

html 

2.  

Tryb akceptacji zmian/aneksów do umowy o współpracy ponadnarodowej

 html

3.

Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej a typy operacji określone dla danego Działania/Poddziałania w SzOP

html

4.

Obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przez partnerów ponadnarodowych w przypadku refundacji wydatków z PO KL

html 

5.

Oświadczenie o braku podwójnego finansowania składane przez partnerów ponadnarodowych

html 

6.  

Zarządzanie „różnicami kursowymi”

html 

7.

Ujemne różnice kursowe przy rozliczaniu wydatków w projektach współpracy ponadnarodowej

html 

8.  

Dokonywanie przesunięć w budżecie projektu a różnice kursowe

html 

9.

 

Kwalifikowalność kosztów ogłoszeń prasowych o poszukiwaniu partnera ponadnarodowego

html

10.

Wybór większej liczby partnerów ponadnarodowych niż uwzględniona w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie podczas powtórzonego konkursu na partnerów

html

11.

Rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy – zasady wydłużania okresu realizacji projektu a z kryteria dostępu/strategiczne, zasady zwiększenia budżetu do 30% oraz wzrostu kosztów zarządzania

html

12.

Nabycie waluty obcej z wykorzystaniem kontraktu terminowego na walutę (forward) w projektach współpracy ponadnarodowej

html

13.

Rozszerzenie realizowanego projektu współpracy ponadnarodowej o kolejnych partnerów ponadnarodowych

html

14.

Rezygnacja z realizacji komponentu ponadnarodowego w projekcie innowacyjnym na rzecz podwykonawstwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

html

15.

Rezygnacja partnera ponadnarodowego w projekcie po zakończeniu negocjacji, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

html

16. Rozszerzenie projektu innowacyjnego z komponentem o kolejnych partnerów ponadnarodowych - możliwość zwiększenia budżetu do 30% przyznanego dofinansowania oraz zwiększenie kosztów zarządzania

html

17.

Partnerzy ponadnarodowi - podmioty spełniające definicję beneficjenta

html

18.

Obowiązywanie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie odnoszących się do partnerów względem partnerów ponadnarodowych

html

19.

Załączniki do umowy o dofinansowanie wymagane od partnera będącego podmiotem zagranicznym w projekcie standardowym

html

20.

Wydatki kwalifikowane w ramach form działań kwalifikowanych: adaptacja rozwiązań oraz wypracowywanie nowych rozwiązań

html

21.

Czy istnieje konieczność aneksowania umów o współpracy ponadnarodowej zawartych przed nowelizacją Zasad finansowania PO KL?

html

22.

Zasada konkurencyjności w projektach współpracy ponadnarodowej

html

23.

Współpraca z podmiotem zagranicznym w projektach standardowych/innowacyjnych a współpraca partnerska w ramach projektów współpracy ponadnarodowej

html

24.

Wydłużenie okresu realizacji projektu w związku z rozszerzeniem projektu o komponent ponadnarodowy a kryterium dostępu określające maksymalny czas realizacji projektu

html

25.

Sytuacja, w której nie złożono żadnej oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze na partnera ponadnarodowego

html

26.

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT składane przez partnerów ponadnarodowych

html

27. Forma oświadczenia o kwalifikowalności VAT składanego przez partnerów ponadnarodowych

html

28.

Wprowadzanie zmian do projektów a rozszerzanie projektów o komponent ponadnarodowy

html

29.

Koszty zarządzania w projektach z komponentem ponadnarodowym

html

30.

Uczestnicy projektów współpracy ponadnarodowej uzyskujący bezpośrednie wsparcie w związku z realizacją form działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej a grupa docelowa określona w SzOP dla danego Działania/Poddziałania

html

31.

Sposób rozliczenia kosztów poniesionych przez partnera ponadnarodowego, finansowanych ze środków PO KL

html

32.

Kryterium formalne dotyczące rocznego obrotu projektodawcy i partnerów – zastosowanie w odniesieniu do partnerów ponadnarodowych

html

33. Wypełnianie tabeli 3.2.1 w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej

html

34.

Realizacja modelu współpracy ponadnarodowej polegającego na adaptacji – korzyści oraz zagrożenia

html

35.

Przygotowanie umów o współpracy ponadnarodowej oraz system rozliczeń kosztów z partnerem ponadnarodowym

html

36.

Możliwość realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie a zapisy dokumentacji konkursowej wykluczające taką możliwość

html

37.

Warunki uznania projektu za projekt współpracy ponadnarodowej – w kontekście podstaw wymagania załączenia listu intencyjnego od partnera zagranicznego

html

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych