1/POKL/6/D.1.1

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowedotyczące naboru wniosków w ramach
Poddziałania6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

kliknij

pdf
3. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 1 i 2Wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach PO KL

kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 4 Karta oceny merytorycznej wioskuodofinansowanieralizacji projetu w ramach PO KL
kliknij

pdf
8. Załącznik Nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
9. Załącznik Nr 5.1 Zakres danych uczestników projektu
kliknij

pdf
10. Załącznik Nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
kliknij

pdf
11. Załącznik Nr 5.3 Harmonogram płatności
kliknij

pdf
12. Załącznik Nr 5.4 Wymagania w odniesieniu do informatycznego
systemu finansowo - księgowego

kliknij

pdf
13. Załącznik Nr 5.5 Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

kliknij

pdf
14. Załącznik Nr 5.6 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych

kliknij

pdf
15. Załącznik Nr 5.7 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych

kliknij

pdf
17. Załącznik Nr 6 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
18. Załącznik Nr 7 Lista spradzająca poprawność wypełnienia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

kliknij

xls
19. Załącznik Nr 8 Lista sprawdzająca doumowy o współpracy
ponadnarodowej

kliknij

pdf
20. Załącznik Nr 9 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy
ponadnarodowej

kliknij

pdf
21. Załącznik Nr 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dot.
współpracy ponadnarodwej w ramach PO KL

kliknij

pdf
22. Załącznik Nr 11 Instrukcja wypełniania minimalnego zakresu
o współpracy ponadnarodwej w ramach PO KL

kliknij

pdf
23. Załącznik Nr 12 Wzór strategii wdrażania projektu innowacyjnego
kliknij

pdf
24. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny
i wyboru wniosków

kliknij

pdf
25. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków złożonych  w ramach konkursu
kliknij

pdf
26.
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu  
kliknij

pdf
27.
Lista Członków Komisji Oceny Projektów  
kliknij

pdf
28. Lista podpisanych umów w ramach konkursu
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych