Rolnik

 


SZKOLENIA DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOProgram Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferuje różnorodne formy wsparcia dla wielu grup odbiorców. W tej zakładce znajdziecie Państwo ofertę dla osób odchodzących z własnej inicjatywy z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa).


Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?


W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL rolnicy, którzy zadeklarują chęć poszukiwania pracy poza rolnictwem, mogą liczyć na szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych. Jeśli projektodawcy założą to w swoich wnioskach o dofinansowanie projektu uczestnicy szkoleń będą mogli skorzystać
z usługi tworzenia indywidualnych planów działania i pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.


Gdzie szukać informacji o bezpłatnych szkoleniach?Warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Każda firma i instytucja organizująca szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma obowiązek promować swoje działania. Projektodawcy zakładają w budżecie projektu środki finansowe na ten cel. Firmy ogłaszają nabór na prowadzone przez siebie szkolenia w prasie, Internecie, radio, telewizji, na plakatach, billboardach. Warto również odwiedzać strony internetowe instytucji szkoleniowych realizujących dany projekt, gdzie ogłoszenia o rekrutacji pojawiają się zazwyczaj najwcześniej.
Listę instytucji, które otrzymały dofinansowanie z PO KL na realizację szkoleń w województwie podlaskim można odnaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku www.pokl.up.podlasie.pl, który przyznaje środki na dofinansowanie projektów szkoleniowych. Znajduje się ona w zakładce Konkursy > Podpisane umowy > Działnie 8.1, następnie wybieramy listę dotyczącą konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (najbardziej aktualne na dole strony). W treści listy znajdziemy informacje dotyczące realizowanych projektów wraz z opisem preferowanych odbiorców, oferowanymi w jego ramach formami wsparcia (typy szkoleń, doradztwo zawodowe) oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu z realizatorami szkoleń.

Warto również systematycznie śledzić stronę www.inwestycjawkadry.pl, na której projektodawcy mają obowiązek co najmniej raz w miesiącu zamieszczać ogłoszenia o naborze. Funkcjonująca na powyższej stronie wyszukiwarka umożliwia znalezienie ofert według profilu (szkolenia, studia podyplomowe), kategorii szkoleń, terminu realizacji oraz województw czy miejscowości, w których będą odbywały się zajęcia. Każda z zamieszczonych na stronie propozycji jest opatrzona szczegółowym opisem, zawierającym skrócony opis szkolenia, program szkolenia, uzyskane po ukończeniu szkolenia kwalifikacje, warunki ukończenia szkolenia wraz z kontaktem do realizatora szkolenia.
Korzystając z tej bazy należy pamiętać, że zamieszczane są tam również płatne szkolenia komercyjne, jedynie kursy opatrzone logo EFS są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.


Rekrutacja


Bardzo często do organizatorów szkoleń zgłasza się większa ilość chętnych niż mogą oni przeszkolić. Dlatego na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu beneficjenci opisują sposób rekrutacji na szkolenia oraz szczegółowo wskazują grupę docelową. Jeśli specyfika szkolenie tego wymaga, projektodawca może na etapie rekrutacji przeprowadzić egzamin z posiadanej wiedzy (np. po to, aby zakwalifikować uczestnika na właściwy poziom nauki języka obcego), zlecić badania lekarskie (by określić przydatność do wykonywania zawodu, jaki uczestnik nabędzie w trakcie szkolenia), czy też testy psychotechniczne (wymagane m. in. aby wykonywać zawód kierowcy wózków widłowych czy pracownika ochrony fizycznej).


Deklaracje uczestników przed przystąpieniem do projektu


Instytucje organizujące szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zabezpieczają się przed nieprzemyślanymi i pochopnymi decyzjami potencjalnych uczestników szkoleń. Kursanci, przed przystąpieniem do projektu, zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalna jest założona przez projektodawcę absencja uczestnika, która najczęściej mieści się w przedziale 15-25 %), aktywnego uczestniczenia w zajęciach, przystąpienia do egzaminu końcowego (jeśli jest przewidziany w ramach danego szkolenia). W ramach projektu, jeśli projektodawcy założą to na etapie pisania wniosku, uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy osobą zależną. Projektodawca zazwyczaj zapewnia materiały szkoleniowe, nierzadkim zwyczajem jest również zapewnienie osobom szkolonym cateringu w trakcie zajęć. 

Stan prawny na 30.05.2012 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Informacji i Promocji EFS
Punkt Informacyjny EFS
Czynny:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

tel.: 85 74 97 247
fax: 85 74 97 209
email: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl


Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://prow.rolnicy.com/, na której opisany jest szczegółowo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach tego programu rolnicy mogą skorzystać z wielu różnorodnych form wsparcia, zarówno szkoleniowego, jak i finansowego (np. na założenie czy rozwój działalności gospodarczej).Kim jesteś?

  • Osoba pracująca
  • Osoba bezrobotna
  • Przedsiebiorca
  • Rolnik
  • Piszesz projekt
  • Zwolniona z winy zakładu pracy

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych