Zwolniona z winy zakładu pracy

 


WSPARCIE DLA OSÓB ZWOLNIONYCH, PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA LUB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferuje różnorodne formy wsparcia dla wielu grup odbiorców. W tej zakładce znajdziecie Państwo ofertę dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne.


Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?


W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement są uprawnione do uczestnictwa w szkoleniach i poradnictwie zawodowym, ale również, w zależności od tego co założy na etapie projektowania wniosku o dofinansowanie instytucja ubiegająca się o środki na realizację projektu, w działaniach wybranych spośród następujących:
- poradnictwo psychologiczne;
- pośrednictwo pracy;
- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie;
- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy;
- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie  następujących instrumentów:
•    doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
•    przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. zł na osobę;
•    wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
 Wyłączenia:
Osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Ważne:
Uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Gdzie szukać informacji o bezpłatnych szkoleniach?


Warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Każda firma i instytucja organizująca szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma obowiązek promować swoje działania. Projektodawcy zakładają w budżecie projektu środki finansowe na ten cel. Firmy ogłaszają nabór na prowadzone przez siebie szkolenia w prasie, Internecie, radio, telewizji, na plakatach, billboardach. Warto również odwiedzać strony internetowe instytucji szkoleniowych realizujących dany projekt, gdzie ogłoszenia o rekrutacji pojawiają się zazwyczaj najwcześniej.
Na stronie internetowej www.pokl.up.podlasie.pl można znaleźć listę podpisanych umów w ramach Podziałania 8.1.2 PO KL, jednakże należy zaznaczyć, że w chwili obecnej nie ma projektów zakładających "otwarte nabory" uczestników, bowiem tylko pracownicy zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z konkretnego, wymienionego z nazwy we wniosku o dofinansowanie, zakładu pracy mogą wziąć udział w projekcie.Warto również systematycznie śledzić stronę www.inwestycjawkadry.pl, na której projektodawcy mają obowiązek co najmniej raz w miesiącu zamieszczać ogłoszenia o naborze. Funkcjonująca na powyższej stronie wyszukiwarka umożliwia znalezienie ofert według profilu (szkolenia, studia podyplomowe), kategorii szkoleń, terminu realizacji oraz województw czy miejscowości, w których będą odbywały się zajęcia. Każda z zamieszczonych na stronie propozycji jest opatrzona szczegółowym opisem, zawierającym skrócony opis szkolenia, program szkolenia, uzyskane po ukończeniu szkolenia kwalifikacje, warunki ukończenia szkolenia wraz z kontaktem do realizatora szkolenia. Korzystając z tej bazy należy pamiętać, że zamieszczane są tam również płatne szkolenia komercyjne, jedynie kursy opatrzone logo EFS są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.


Rekrutacja


Bardzo często do organizatorów szkoleń zgłasza się większa ilość chętnych niż mogą oni przeszkolić. Dlatego na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu beneficjenci opisują sposób rekrutacji na szkolenia oraz szczegółowo wskazują grupę docelową. Jeśli specyfika szkolenie tego wymaga, projektodawca może na etapie rekrutacji przeprowadzić egzamin z posiadanej wiedzy (np. po to, aby zakwalifikować uczestnika na właściwy poziom nauki języka obcego), zlecić badania lekarskie (by określić przydatność do wykonywania zawodu, jaki uczestnik nabędzie w trakcie szkolenia), czy też testy psychotechniczne (wymagane m. in. aby wykonywać zawód kierowcy wózków widłowych czy pracownika ochrony fizycznej).


Deklaracje uczestników przed przystąpieniem do projektu


Instytucje organizujące szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zabezpieczają się przed nieprzemyślanymi i pochopnymi decyzjami potencjalnych uczestników szkoleń. Kursanci, przed przystąpieniem do projektu, zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalna jest założona przez projektodawcę absencja uczestnika, która najczęściej mieści się w przedziale 15-25 %), aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przystąpienia do egzaminu końcowego (jeśli jest przewidziany w ramach danego szkolenia). Projektodawca zazwyczaj zapewnia materiały szkoleniowe, nierzadkim zwyczajem jest również zapewnienie osobom szkolonym cateringu w trakcie zajęć. 


Stypendia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu


W ramach projektu, jeśli projektodawcy założą to na etapie pisania wniosku, uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy osobą zależną. Osobom bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku dla bezrobotnych (pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie). Uczestnikom projektu szkoleniowego stanowiącego element projektu outplacementowego będących pracownikami (tj. osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne) może być przyznawany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu.


Stan prawny na 30.05.2012 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Informacji i Promocji EFS
Punkt Informacyjny EFS
Czynny:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

tel.: 85 74 97 247
fax: 85 74 97 209
email: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl


* * * * * *


Zachęcamy do zapoznania się z założeniami projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn.: Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL, obejmującego wsparciem następujące grupy docelowe:
•    osoby zwolnione, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
•    osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.pokl.up.podlasie.pl/index.php/strony/22313


lub w Biurze projektu:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Biuro Projektu
ul. Pogodna 63/1, pok. 101
15 – 365 Białystok
tel. stacjonarny (85) 744 04 18
tel. komórkowy 511 337 365

Kim jesteś?

  • Osoba pracująca
  • Osoba bezrobotna
  • Przedsiebiorca
  • Rolnik
  • Piszesz projekt
  • Zwolniona z winy zakładu pracy

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych