Przedsiębiorca

 

W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje na temat:
1. Szkoleń i doradztwa współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Różnorakich form wsparcia przedsiębiorców, wynikających z zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
3. Możliwości uzyskania dotacji inwestycyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.


POMOC NA SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKIProgram Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferuje różnorodne formy wsparcia dla wielu grup odbiorców. W tej zakładce znajdziecie Państwo ofertę dla przedsiębiorców i ich pracowników.


Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?


W ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą skorzystać z pomocy na szkolenia bądź na doradztwo w ramach dwóch typów operacji:
•    ogólne i specjalistyczne szkolenia (1) i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników (2) mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno - technicznym przedsiębiorstwa (3);
•    doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (4).

(1) Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP), tj. niekwalifikowalne ze środków EFS są szkolenia, które dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu, bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku.
(2) Ilekorć w Priorytecie VIII jest mowa o pracowniku (w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną) należy przez tę definicję rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26.06.2012 r. - Kodeks pracy, b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.
(3) W przypadku szkoleń adresowanych do pracowników wykonujących pracę u przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni (w rozumieniu Komunikatu Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego – 2009/C 83/01) po dniu 1 lipca 2008 r., uczestnikom projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu.
(4) Beneficjent wsparcia zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem. Ze wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego dowodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu.


Na jakich zasadach?


Udział przedsiębiorców i ich pracowników w ww. formach wsparcia wiąże się z udzieleniem przedsiębiorstwu pomocy publicznej. Aby określić wysokość dofinansowania danego przedsięwzięcia przedsiębiorstwu ze środków EFS i wyliczyć jaki wkład własny muszą wnieść do projektu konieczne jest zapoznanie się z kilkoma pojęciami.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO – jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało4 średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO - jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało4 średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO - jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało (5) średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 (5) Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki. Do RJR nie wlicza się osób, które nie były w przedsiębiorstwie zatrudnione na podstawie umowy o pracę (np. stażyści, praktykanci) oraz osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych.

SZKOLENIE OGÓLNE – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy (przedsiębiorcy), jak również na przyszłych stanowiskach pracy, u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy (przedsiębiorcy) oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej.


Poziomy intensywności pomocy publicznej


Wysokość udzielonej pomocy publicznej na szkolenia oraz wkładu własnego wniesionego przez przedsiębiorstwo wyliczamy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju szkoleń.

Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych w przypadku pomocy na szkolenia wynosi:
1.    w przypadku szkoleń ogólnych:
•    80% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo,
•    70%  kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na średnie przedsiębiorstwo,

2.    w przypadku szkoleń specjalistycznych:
•    45% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo,
•    35% kwoty wydatków kwalifikowanych przypadających na średnie przedsiębiorstwo,

Pozostałą część kosztów przedsiębiorstwo pokrywa w ramach wkładu własnego, który może być wniesiony w trojaki sposób: w formie gotówki, w formie wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniu lub w formie mieszanej (gotówka w połączeniu z wynagrodzeniami uczestników szkolenia).

Intensywność pomocy, o której mowa wyżej, zwiększa się o 10 punktów procentowych, maksymalnie do 80%, jeżeli w szkoleniu uczestniczą pracownicy znajdujący się z szczególnie niekorzystnej sytuacji lub osoby niepełnosprawne.

Wysokość udzielonej pomocy publicznej na doradztwo wynosi 50% (liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych), niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.  

Pomoc de minimis

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL przewidują możliwość pokrycia kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub jego pracowników w ramach pomocy de minimis (6).  Warunkiem przyznania pomocy de minimis jest nieprzekroczenie przez podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy pułapu 200 tys. Euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. Euro).

(6)  W przypadku udzielenia pomocy de minimis na przeszkolenie pracowników, za wartość udzielonej pomocy uznaje się wszystkie koszty szkoleniowe określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis, przypadające na danego przedsiębiorcę oraz – w przypadku projektów zamkniętych realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo – także wszelkie koszty ogólne.

Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w:
•    sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu);
•    zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE;
•    zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek);
•    sektorze węglowym.
Warto podkreślić, iż prowadzenie przez dany podmiot działalności w sektorze wyłączonym nie powinno oznaczać, że nie może on w ogóle otrzymać pomocy de minimis. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność zarówno w sektorze wyłączonym, jak też w innych sektorach, możliwe jest udzielenie mu pomocy na projekty nie dotyczące sektorów wyłączonych.
Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy:
•    związanej z eksportem;
•    uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych;
•    przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
•    przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego towarów.

Efekt zachęty


Jednym z warunków przyznania pomocy publicznej jest wystąpienie efektu zachęty, który gwarantuje, że bez udzielonej pomocy publicznej dany projekt nie zostałby zrealizowany w przewidzianej formie lub zakresie (pomoc publiczna powinna służyć zwiększeniu zakresu realizowanego przedsięwzięcia).

Podstawowym warunkiem spełnienia efektu zachęty jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub konkretnym działaniem objętym pomocą. Przez wniosek o udzielenie pomocy należy rozumieć:

•    wniosek o dofinansowanie projektu - w przypadku gdy przedsiębiorca jest jednocześnie projektodawcą,
•    umowę lub zgłoszenie o przystąpieniu do projektu - w przypadku gdy projektodawcą nie jest firma, która będzie korzystała ze szkoleń.
 

W jaki sposób ubiegać się o pomoc?


Istnieją trzy warianty.
1.    Przedsiębiorca sam pisze projekt dla własnej firmy (przedsiębiorca jest jednocześnie projektodawcą). W tym celu należy zapoznać się z planem działania na dany rok kalendarzowy, harmonogramem konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz śledzić informacje na stronie www.pokl.up.podlasie.pl w celu zapoznania się z dokumentacja konkursową, która publikowana jest po ogłoszeniu konkursu (w tym wypadku konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL).

2.    Projektodawcą jest np. firma szkoleniowa, która będzie realizowała projekt na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo.

3.    Projektodawca, np. firma szkoleniowa, realizuje projekt otwarty. W swoim wniosku o dofinansowanie zakłada ilu pracowników z przedsiębiorstwa o jakiej wielkości przeszkoli w ramach zaproponowanych przez siebie szkoleń. W tym przypadku zainteresowany szkoleniem swoich pracowników przedsiębiorca powinien zapoznać się z listą podpisanych umów w ramach Poddziałania 8.1.1 w ramach komponentu regionalnego.

Listę instytucji, które otrzymały dofinansowanie z PO KL w ramach komponentu regionalnego w województwie podlaskim można odnaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku www.pokl.up.podlasie.pl, który przyznaje środki na dofinansowanie projektów. Znajduje się ona w zakładce Konkursy > Podpisane umowy > Działnie 8.1, następnie wybieramy listę dotyczącą konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (najbardziej aktualne na dole strony). W treści listy znajdziemy informacje dotyczące realizowanych projektów wraz z opisem preferowanych odbiorców, oferowanymi w jego ramach formami wsparcia oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu z realizatorami szkoleń.

Warto również systematycznie śledzić stronę www.inwestycjawkadry.pl, na której projektodawcy mają obowiązek co najmniej raz w miesiącu zamieszczać ogłoszenia o naborze na realizowane przez siebie szkolenia. Każda z zamieszczonych na stronie propozycji jest opatrzona szczegółowym opisem, zawierającym skrócony opis szkolenia, program szkolenia, uzyskane po ukończeniu szkolenia kwalifikacje, warunki ukończenia szkolenia wraz z kontaktem do realizatora szkolenia.
Korzystając z tej bazy należy pamiętać, że zamieszczane są tam również płatne szkolenia komercyjne, jedynie kursy opatrzone logo EFS są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Stan prawny na 30.05.2012 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Informacji i Promocji EFS
Punkt Informacyjny EFS
Czynny:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

tel.: 85 74 97 247
fax: 85 74 97 209
email: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl


 

FORMY WSPARCIA PRACODAWCÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACYPowiatowy urząd pracy oferuje pracodawcom różne formy wsparcia. Są to m. in.:

•    refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
•    pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy przez powiatowy urząd pracy;
•    refundacja składek na ubezpieczenia społeczne;
•    usługi pośrednictwa pracy.

Więcej na temat opisanych form wsparcia możecie Państwo dowiedzieć się ze strony Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=499
http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=500* * * * * *Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/, na której opisany jest szczegółowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. W ramach Osi Priorytetowej I przedsiębiorcy mogą pozyskiwać środki na dofinansowanie inwestycji na rozwój konkurencyjności i innowacyjności swoich firm.Kim jesteś?

  • Osoba pracująca
  • Osoba bezrobotna
  • Przedsiebiorca
  • Rolnik
  • Piszesz projekt
  • Zwolniona z winy zakładu pracy

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych