Osoba bezrobotna

 

 

W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje na temat:
1. Szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
2. Innych form wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia, wynikających z zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


SZKOLENIA DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA
WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej zwiększyły się możliwości zdobywania wiedzy, nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań, w dodatku całkowicie bezpłatnie. Możemy z tego skorzystać dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?


Aby usprawnić poszukiwania interesujących nas szkoleń, warsztatów czy usług doradczych powinniśmy znać numer Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego możemy uczestniczyć w projekcie. Pozwoli nam to na zakwalifikowanie się do tego typu projektów, do których uczestnictwa jesteśmy uprawnieni.

W ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy , ze szkoleń mogą skorzystać osoby pozostające bez zatrudnienia, (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne). Nie należy zapominać, że każdy projekt jest indywidualnym pomysłem projektodawcy i może zdarzyć się tak, że dane szkolenie będzie kierowane do wybranej, zawężonej, grupy odbiorców. Wiąże się to z tym, iż grupy docelowe oraz tematyka szkoleń są na etapie tworzenia wniosków o dofinansowanie szkoleń konsultowane z potencjalnymi odbiorcami i, z założenia, wychodzą naprzeciw rzeczywistemu zapotrzebowaniu rynku pracy w danym momencie.

W ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, którego realizatorem są wyłącznie powiatowe urzędy pracy (PUP), ze szkoleń mogą skorzystać osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
-    bezrobotni do 25 roku życia;
-    bezrobotni długotrwale, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
-    bezrobotni powyżej 50 roku życia;
-    bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
-    bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
-    bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
-    bezrobotni niepełnosprawni.


Gdzie szukać informacji o bezpłatnych szkoleniach?


Warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Każda firma i instytucja organizująca szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma obowiązek promować swoje działania. Projektodawcy zakładają w budżecie projektu środki finansowe na ten cel. Firmy ogłaszają nabór na prowadzone przez siebie szkolenia w prasie, Internecie, radio, telewizji, na plakatach, billboardach. Warto również odwiedzać strony internetowe instytucji szkoleniowych realizujących dany projekt, gdzie ogłoszenia o rekrutacji pojawiają się zazwyczaj najwcześniej.
Listę instytucji, które otrzymały dofinansowanie z POKL na realizację szkoleń w województwie podlaskim można odnaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku www.pokl.up.podlasie.pl, który przyznaje środki na dofinansowanie projektów szkoleniowych. Znajduje się ona w zakładce Konkursy > Podpisane umowy, następnie wybieramy listę z Działania 6.1. W treści listy znajdziemy informacje dotyczące realizowanych projektów wraz z opisem preferowanych odbiorców, oferowanymi w jego ramach formami wsparcia (typy szkoleń, doradztwo zawodowe) oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu z realizatorami szkoleń. W przypadku szkoleń organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy informacji o tematach i terminach szkoleń należy szukać bezpośrednio w tych instytucjach.

Warto również systematycznie śledzić stronę www.inwestycjawkadry.pl, na której projektodawcy mają obowiązek co najmniej raz w miesiącu zamieszczać ogłoszenia o naborze. Funkcjonująca na powyższej stronie wyszukiwarka umożliwia znalezienie ofert według profilu (szkolenia, studia podyplomowe), kategorii szkoleń, terminu realizacji oraz województw czy miejscowości, w których będą odbywały się zajęcia. Każda z zamieszczonych na stronie propozycji jest opatrzona szczegółowym opisem, zawierającym skrócony opis szkolenia, program szkolenia, uzyskane po ukończeniu szkolenia kwalifikacje, warunki ukończenia szkolenia wraz z kontaktem do realizatora szkolenia.
Korzystając z tej bazy należy pamiętać, że zamieszczane są tam również płatne szkolenia komercyjne, jedynie kursy opatrzone logo EFS są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Rekrutacja


Bardzo często do organizatorów szkoleń zgłasza się większa ilość chętnych niż mogą oni przeszkolić. Dlatego na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu beneficjenci opisują sposób rekrutacji na szkolenia oraz szczegółowo wskazują grupę docelową. Jeśli specyfika szkolenie tego wymaga, projektodawca może na etapie rekrutacji przeprowadzić egzamin z posiadanej wiedzy (np. po to, aby zakwalifikować uczestnika na właściwy poziom nauki języka obcego), zlecić badania lekarskie (by określić przydatność do wykonywania zawodu, jaki uczestnik nabędzie w trakcie szkolenia), czy też testy psychotechniczne (wymagane m. in. aby wykonywać zawód kierowcy wózków widłowych czy pracownika ochrony fizycznej).


Deklaracje uczestników przed przystąpieniem do projektu


Instytucje organizujące szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zabezpieczają się przed nieprzemyślanymi i pochopnymi decyzjami potencjalnych uczestników szkoleń. Kursanci, przed przystąpieniem do projektu, zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalna jest założona przez projektodawcę absencja uczestnika, która najczęściej mieści się w przedziale 15-25 %), aktywnego uczestniczenia w zajęciach, przystąpienia do egzaminu końcowego (jeśli jest przewidziany w ramach danego szkolenia). W ramach projektu, jeśli projektodawcy założą to na etapie pisania wniosku, uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy osobą zależną. Osobom pozostającym bez zatrudnienia przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku dla bezrobotnych (pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie). Projektodawca zazwyczaj zapewnia materiały szkoleniowe, nierzadkim zwyczajem jest również zapewnienie osobom szkolonym cateringu w trakcie zajęć. 

Stan prawny na 30.05.2012 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Informacji i Promocji EFS
Punkt Informacyjny EFS
Czynny:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

tel.: 85 74 97 247
fax: 85 74 97 209
email: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.plFORMY WSPARCIA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY


Rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy dokonuje Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby rejestrującej się. Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się również wypłatą zasiłku dla uprawnionych osób bezrobotnych.
Więcej informacji na ten temat na stronach Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=42
http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=43
http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=3587


* * * * * *


Powiatowy Urząd Pracy oferuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy różnorodne formy wsparcia. Są to m. in.:

•    dodatek aktywizacyjny;
•    dofinansowanie studiów podyplomowych;
•    finansowanie kosztów egzaminów i licencji;
•    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
•    pożyczka szkoleniowa;
•    prace interwencyjne;
•    prace społecznie użyteczne;
•    przygotowanie zawodowe dorosłych;
•    roboty publiczne;
•    staże;
•    stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki;
•    zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania;
•    zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Więcej na temat opisanych form wsparcia możecie Państwo dowiedzieć się ze strony Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=41


* * * * * *


Powiatowy Urząd Pracy świadczy również usługi rynku pracy, którymi są:
•    pośrednictwo pracy;
•    poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;
•    pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
•    organizacja szkoleń.

Więcej na temat opisanych form wsparcia możecie Państwo dowiedzieć się ze strony Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=45


* * * * * *


Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby pozostające bez zatrudnienia do skorzystania z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku.
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
tel. 85 74 97 241
fax 85 74 97 209
biciz@wup.wrotapodlasia.pl
www.up.podlasie.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża
fax 86 216 23 46
tel. 86 216 74 79
biwulo@wup.wrotapodlasia.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B
16-400 Suwałki
tel. 87 565 11 55
tel./fax 87 566 66 01
biwusu@wup.wrotapodlasia.pl
Więcej informacji o usługach CIiPKZ na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:
http://www.up.podlasie.pl/index.php/strony/3613


* * * * * *


Na podanej poniżej stronie internetowej znajdziecie Państwo adresy wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy w województwie podlaskim:
http://www.up.podlasie.pl/index.php/strony/22110


* * * * * *


Osoby pozostające bez zatrudnienia mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WAŻNE!!! W 2012 roku tylko w formie pożyczki). Więcej informacji na ten temat możecie dowiedzieć się Państwo z naszej strony internetowej www.pokl.up.podlasie.pl, zakładka: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wdrażającego Działanie 6.2 PO KL www.pokl.wrotapodlasia.pl

Kim jesteś?

  • Osoba pracująca
  • Osoba bezrobotna
  • Przedsiebiorca
  • Rolnik
  • Piszesz projekt
  • Zwolniona z winy zakładu pracy

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych