Osoba pracująca

 

 


SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
 WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferuje różnorodne formy wsparcia dla wielu grup odbiorców. W tej zakładce znajdziecie Państwo ofertę dla dorosłych osób pracujących. Dzięki wsparciu w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL uczestnicy mogą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć nowe umiejętności. Kursy i szkolenia zaplanowane w projektach to nie tylko nauka zawodu i nabycie nowych kwalifikacji. Działania nakierowane na zdobywanie praktycznych umiejętności, nierzadko wzbogacone o zajęcia z psychologami i doradcami zawodowymi, pozwalają uczestnikom świadomie planować dalszą karierą zawodową.Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?W ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowego w ramach następującej operacji:
•    szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działania uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanych w szkołach dla dorosłych).

WAŻNE!!!
W przypadku gdy uczestnikami danego szkolenia (kursu) są pracownicy przedsiębiorców (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), łącznie muszą spełniać następujące warunki:
1.    wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
2.    szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
3.    nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;
4.    pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.


Gdzie szukać informacji o bezpłatnych szkoleniach?


Warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Każda firma i instytucja organizująca szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma obowiązek promować swoje działania. Projektodawcy zakładają w budżecie projektu środki finansowe na ten cel. Firmy ogłaszają nabór na prowadzone przez siebie szkolenia w prasie, Internecie, radio, telewizji, na plakatach, billboardach. Warto również odwiedzać strony internetowe instytucji szkoleniowych realizujących dany projekt, gdzie ogłoszenia o rekrutacji pojawiają się zazwyczaj najwcześniej.
Listę instytucji, które otrzymały dofinansowanie z PO KL na realizację szkoleń w województwie podlaskim można odnaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku www.pokl.up.podlasie.pl, który przyznaje środki na dofinansowanie projektów szkoleniowych. Znajduje się ona w zakładce Konkursy > Zakończone konkursy > Poz. 36 - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2011, następnie klikamy w treść tego konkursu, pod pozycją 18 znajduje się lista podpisanych umów. W treści listy znajdziemy informacje dotyczące realizowanych projektów wraz z opisem preferowanych odbiorców, oferowanymi w jego ramach formami wsparcia (typy szkoleń, doradztwo zawodowe) oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu z realizatorami szkoleń.

Warto również systematycznie śledzić stronę www.inwestycjawkadry.pl, na której projektodawcy mają obowiązek co najmniej raz w miesiącu zamieszczać ogłoszenia o naborze. Funkcjonująca na powyższej stronie wyszukiwarka umożliwia znalezienie ofert według profilu (szkolenia, studia podyplomowe), kategorii szkoleń, terminu realizacji oraz województw czy miejscowości, w których będą odbywały się zajęcia. Każda z zamieszczonych na stronie propozycji jest opatrzona szczegółowym opisem, zawierającym skrócony opis szkolenia, program szkolenia, uzyskane po ukończeniu szkolenia kwalifikacje, warunki ukończenia szkolenia wraz z kontaktem do realizatora szkolenia.
Korzystając z tej bazy należy pamiętać, że zamieszczane są tam również płatne szkolenia komercyjne, jedynie kursy opatrzone logo EFS są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

WAŻNE!!! Od 1 stycznia 2012 roku ten typ operacji został usunięty z zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007 - 2013, dlatego projekty, które widnieją na wyżej wymienionej liście podpisanych umów są ostatnimi w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL 2007 - 2013. Osoby pracujące mogą śledzić listy podpisanych umów w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL, w ramach którego można realizować szkolenia językowe oraz szkolenia komputerowe (ECDL Start oraz ECDL Core). Szczegółów należy poszukiwać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wdrażającego Poddziałanie 9.6.2 PO KL www.pokl.wrotapodlasia.pl


Rekrutacja

 

Bardzo często do organizatorów szkoleń zgłasza się większa ilość chętnych niż mogą oni przeszkolić. Dlatego na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu beneficjenci opisują sposób rekrutacji na szkolenia oraz szczegółowo wskazują grupę docelową. Jeśli specyfika szkolenie tego wymaga, projektodawca może na etapie rekrutacji przeprowadzić egzamin z posiadanej wiedzy (np. po to, aby zakwalifikować uczestnika na właściwy poziom nauki języka obcego), zlecić badania lekarskie (by określić przydatność do wykonywania zawodu, jaki uczestnik nabędzie w trakcie szkolenia), czy też testy psychotechniczne (wymagane m. in. aby wykonywać zawód kierowcy wózków widłowych czy pracownika ochrony fizycznej).


Deklaracje uczestników przed przystąpieniem do projektu


Instytucje organizujące szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zabezpieczają się przed nieprzemyślanymi i pochopnymi decyzjami potencjalnych uczestników szkoleń. Kursanci, przed przystąpieniem do projektu, zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalna jest założona przez projektodawcę absencja uczestnika, która najczęściej mieści się w przedziale 15-25 %), aktywnego uczestniczenia w zajęciach, przystąpienia do egzaminu końcowego (jeśli jest przewidziany w ramach danego szkolenia). W ramach projektu, jeśli projektodawcy założą to na etapie pisania wniosku, uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy osobą zależną. Projektodawca zazwyczaj zapewnia materiały szkoleniowe, nierzadkim zwyczajem jest również zapewnienie osobom szkolonym cateringu w trakcie zajęć. 

Stan prawny na 30.05.2012r.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Informacji i Promocji EFS
Punkt Informacyjny EFS
Czynny:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

tel.: 85 74 97 247
fax: 85 74 97 209
email: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl


 
* * * * * *

 

Osoby pracujące mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WAŻNE!!! W 2012 roku tylko w formie pożyczki). Więcej informacji na ten temat możecie dowiedzieć się Państwo z naszej strony internetowej www.pokl.up.podlasie.pl, zakładka: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wdrażającego Działanie 6.2 PO KL www.pokl.wrotapodlasia.pl

Kim jesteś?

  • Osoba pracująca
  • Osoba bezrobotna
  • Przedsiebiorca
  • Rolnik
  • Piszesz projekt
  • Zwolniona z winy zakładu pracy

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych