1/POKL/8.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Wszystkie dokumenty wraz z załącznikami
kliknij

zip
2. Ogłoszenie prasowe
kliknij

doc
3. Dokumentacja konkursowa
kliknij

doc
4. Załacznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
5. >Załacznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
6. Załącznik 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
kliknij

doc
7. Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinsowanie realizacji projektu
kliknij

doc
8. Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
kliknij

doc
9. Załącznik nr 5.1 Wzór harmonogramu płatności - załącznik do umowy
kliknij

doc
10. Załącznik nr 5.2 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT-załącznik do umowy
kliknij

doc
11. >Załącznik nr 5.3 Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo- księgowego-załącznik do umowy
kliknij

doc
12. >Załącznik 5.4 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych
kliknij

doc
13. Załącznik nr 6 Wzór wniosku o płatność
kliknij

doc
14. Załącznik nr 7 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
kliknij

doc
15. Lista projektów ocenionych pozytywnie, nie zatwierdzonych
do dofinansowania

kliknij

xls
16. Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie
kliknij

xls
17. Lista projektów ocenionych negatywnie nie rekomendowanych
do dofinansowania

kliknij

xls
18. Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach konkursu
kliknij

doc
19. Lista członków powołanych do pracKomisji Ocenty Projektów
w ramach Poddziałania 8.1.1

kliknij

doc

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych