INNOWACJE RYNKU PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych

 

INNOWACJE RYNKU PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych 

 

1. Instytucja realizująca projekt

 

Lider:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

ul. Spółdzielcza 8

14-441 Białystok

 

Partner krajowy:

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

ul. Warszawska 6

15-950 Białystok

 

Partnerzy ponadnarodowi:

Applied Vocational Psychology and Policy Research Unit (Luksemburg)

Parlament Hanzeatycki (Niemcy)

 

2. Tytuł projektu:

INNOWACJE RYNKU PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych

 

3. Okres realizacji projektu:

01.07.2011-30.06.2013 r.

 

4. Grupa docelowa:

UŻYTKOWNICY PRODUKTÓW

Przedsiębiorcy, rzemieślnicy oraz związki pracodawców, izby rzemieślnicze, instytucje rynku pracy i otoczenia biznesu oraz pośrednicy pracy, doradcy personalni i zawodowi, instytucje szkoleniowe, pracownicy środowiskowi, lokalne samorządy

 

ODBIORCY PRODUKTÓW

Osoby bezrobotne po 50. roku życia

Osoby niepełnosprawne lub niedyspozycyjne z racji świadczenia opieki nad osobą zależną

Absolwenci do 27 roku życia

 

5. Opis produktu finalnego

Celem projektu jest adaptacja dobrych praktyk krajów Unii Europejskiej w zakresie promocji zatrudnienia w zawodach ginących, niszowych i mało popularnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod promocji rzemiosła.

 

Zespół specjalistów rynku pracy z udziałem podlaskich rzemieślników i przedsiębiorców wypracuje i przetestuje innowacyjne rozwiązania doradcze, edukacyjne oraz lokalnej współpracy promujące zatrudnienie trzech grup bezrobotnych w trzech grupach zawodów:

 

Model promocji zatrudnienia osób po 50 roku życia w zawodach ginących – „RZEMIOSŁO TRZECIEGO WIEKU”, uwzględniający narzędzia doradcze i diagnostyczne dla osób bezrobotnych po 50 roku życia, narzędzia i nowe rozwiązania szkoleniowe w rzemiośle dla 50+, narzędzia inicjowania współpracy lokalnej rzemiosła i instytucji rynku pracy na rzecz promocji zawodów ginących i bezrobotnych osób po 50 roku życia.

Model promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodach mało popularnych – „e-RZEMIOSŁO”, uwzględniający narzędzia doradcze i diagnostyczne dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych, narzędzia i nowe rozwiązania szkoleniowe w rzemiośle dla osób niepełnosprawnych, narzędzia inicjowania współpracy lokalnej rzemiosła i instytucji rynku pracy na rzecz promocji zawodów mało popularnych i osób niepełnosprawnych.

Model promocji zatrudnienia osób młodych ok. 25 roku życia w zawodach niszowych – „RZEMIOSŁO NA MIARĘ”, uwzględniający narzędzia doradcze i diagnostyczne dla bezrobotnych absolwentów, narzędzia i nowe rozwiązania szkoleniowe w rzemiośle dla młodzieży w tym spin-off i spin-out, narzędzia inicjowania współpracy lokalnej rzemiosła i instytucji rynku pracy na rzecz promocji zawodów niszowych oraz bezrobotnej młodzieży.

 

6. Biuro projektu:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

tel. 85-653 77 00

fundacja@bfkk.pl

www.innowacjerynkupracy.pl

 

7. Produkty finalne wraz z opisami

Model Rzemiosło III wieku, Model e-Rzemiosło, Model Rzemiosło na Miarę ( rar - 25 MB )

Produkty finalne w wersji zdalnej ( portal edukacyjny i e-kwestionariusze) dtstępne są po zalogowaniu się na stronie www.innowacjerynkupracy.pl w polu logowanie ( Login: irp, hasło: irp)

 Multimedialny katalog ginących zawodów

 

8. Publikacje książkowe

 

9. Film o projekcie

 

10. Liderzy Innowacji

14 listopada 2013 roku w Warszawie odbyła się organizowana przez  Krajową Instytucję Wspomagającą konferencja „Zdecyduj się na innowację!”,  podsumowująca wdrażanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku, na której wręczono nagrody Beneficjentom pierwszej edycji konkursu „Regaty Rozwoju. Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007-2013”. 

Tytuł Lidera Innowacji przyznano Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr za realizację projektu INNOWACJE RYNKU PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych”.

Nagrody wręczył Pan Paweł Orłowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Realizatorzy podczas prezentacji wypracowanych produktów finalnych zachęcali do stosowania nagrodzonych rozwiązań w praktyce. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z uroczystej Gali.

 11. Dobre praktyki

Wdrożenie innowacji społecznych w praktykę to największe wyzwanie stojące przed realizatorami projektów innowacyjnych. Opracowanie  i przetestowanie nietypowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o szczegółowe badania i eksperymenty z udziałem zainteresowanych grup odbiorców dla wielu instytucji jest celem samym w sobie, uzasadniającym trud realizacji projektu innowacyjnego, jednak Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr podejmuje dodatkowe działania związane z kreowaniem warunków przyjaznych wypracowanym innowacjom, tak by nowe rozwiązania mogły być nie tylko stosowane przez instytucje publiczne, ale także by mogły być finansowane w ramach nowych programów unijnych w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020. Kluczowym wyzwaniem jest w tym przypadku włączenie wypracowanych innowacji w dokumenty strategiczne dla nowego okresu programowania, tak by dokumenty te zachęcały przyszłych projektodawców, realizatorów projektów EFS do zastosowania nowych rozwiązań – bardziej skutecznych, ale często także bardziej wymagających, trudniejszych w zastosowaniu. Tworzenie „przyjaznych warunków” dla innowacji, to także tworzenie zachęt do stosowania innowacji - te zaś możliwe są w przypadku, gdy nowe dokumenty programowe czy kryteria wyboru projektów będą uwzględniać, doceniać innowacje wypracowane w obecnej perspektywie finansowej.

Wpisanie innowacji społecznych w nowy okres programowania musi się odbywać z zaangażowaniem instytucji przygotowujących założenia Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw, które jednocześnie uczestniczyły we wdrażaniu programów obecnej perspektywy finansowej. Instytucjami takimi są Urzędy Marszałkowskie oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy, pełniące w regionach rolę Instytucji Pośredniczących pierwszego lub drugiego stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dlatego też w dniach 11-13 czerwca 2014 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr we współpracy z Krajową Instytucją Wspomagającą, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku oraz Urzędem Marszałkowskim woj. podlaskiego organizowała wizytę studyjną przedstawicieli Instytucji Pośredniczących z Polski, w ramach której  analizowano w teorii i praktyce doświadczenia włączania innowacji społecznych wypracowanych przez Fundację BFKK w dokumenty strategiczne dla województwa podlaskiego.

Trzydniowe prace, konsultacje i wizyty w instytucjach zaangażowanych w wypracowanie i wdrożenie innowacji podzielone były na dwa panele tematyczne: „Aktywność zawodowa” oraz „Edukacja Zawodowa na potrzeby przedsiębiorców”. W ramach pierwszego panelu zaprezentowano rezultaty projektów innowacyjnych i ponadnarodowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, takich jak: INNOWACJE 50+, KmZERO czy INNOWACJE RYNKU PRACY nagrodzone w konkursie Regaty Rozwoju – Liderzy Innowacji. W ramach drugiego panelu analizowano możliwości wdrożenia innowacji w zakresie dualnego systemu kształcenia wypracowanych w takich projektach, jak: INNOWACJE EDUKACYJNE, CZAS NA STAŻ, INNOWACJE NA ZAKRĘCIE czy PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ.

Projekty zaprezentowano i omówiono pierwszego dnia wizyty, po to by w dniu drugim odwiedzić odbiorców i użytkowników wypracowanych rozwiązań w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Boćkach – odwiedzając pracodawców i rzemieślników, stowarzyszenia i szkoły zawodowe oraz samorząd gminy wiejskiej. W ten sposób zaprezentowano Dobre Praktyki włączenia innowacji społecznych w praktykę z udziałem trzech sektorów, MSP, NGO i JST.  

 

Szczególnie istotne były warsztaty realizowane 3 dnia wizyty z kluczowym zaangażowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego, na których zaprezentowano Dobre Praktyki włączania innowacji w dokumenty programowe. Doświadczenia naszego regionu spotkały się z wysoką oceną przedstawicieli regionów biorących udział w wizycie studyjnej, stanowiąc inspirację dla tych regionów oraz zachętę do dalszych wspólnych działań w zakresie wypracowania wspólnych rekomendacji wdrożeniowych dla wypracowanych w regionie i kraju innowacji społecznych. 

 

W załączeniu program wizyty studyjnej PERSPEKTYWY DLA INNOWACJI, ze szczególnym uwzględnieniem programu obrad w trzecim dniu wizyty wraz z kilkoma zdjęciami dokumentującymi nasze wspólne prace.

Program 3 Dnia seminarium " Perspektywy dla Innowacji "

Program wizyty studyjnej "Perspektywy dla Innowacji"

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych