Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego

 

1. Instytucja realizująca projekt

Towarzystwo Amicus, ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok – Lider Partnerstwa Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, ul. Grottgera 12 lok. 14, 15-225 Białystok – Partner 1

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-402 Łożma – Partner 2

Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta e.V., Heinrichstrase 39, 49413 Dinklage – Partner z Niemiec

 

2.  Tytuł projektu

  „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”

 

 3. Okres realizacji projektu

01.01.2013 r. – 31.03.2015 r.

 

4.  Grupa docelowa

 

Grupy docelowe odbiorców:

- 14 os. niepełnosprawni (planowane miejsca pracy mogą być łatwo przystosowane do ich możliwości)

- 40 os. powyżej 50 roku życia (planowane ZMP nie wymagają długotrwałego i specjalistycznego szkolenia)

- 100 os. zamieszkujących tereny wiejskie w rozumieniu definicji GUS (źródła biomasy).

W szczególności w ramach projektu przewiduje się wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji - zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją Narodowej Strategii Integracji Społecznej. Grupę docelową (użytkowników i odbiorców) w wymiarze testowania stanowić będą w 100% os. zamieszkujące na obszarze województwa podlaskiego (zgodnie z k.c.) i podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego (gminy).

 

5.  Opis produktu finalnego

1 dokument - analiza ekonomiczna dochodów gmin

1 dokument - wzór organizacji i finansowania zielonego stanowiska pracy w gminie/mieście

1 instruktarz – przewodnik „ABC biomasy”

1 wzór szacowania ilości ZSEE (aplikacja informatyczna)

1 wzór szacowania ilości zużytych baterii (aplikacja informatyczna)

1 wzór szacowania ilości biomasy (aplikacja informatyczna)

1 wstępna wersja produktu finalnego - strategia

1 strategia wdrażania projektu innowacyjnego

 

6. Dane teleadresowe Biura Projektu

 

Towarzystwo Amicus, ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok,

tel./fax. +48 (85) 653 77 53, mail: zielonagospodarka@bia.pl, www.zielonagospodarka.eu

 

7. Produkty finalne

- Model kreowania ZMP w obszarze partnerstwa loklanego
- Załącznik

- Model kreowania ZMP w obszarze ZMP w obszarze recyklingu
- Załącznik Nr. 1
- Załącznik Nr. 2
- Załącznik Nr. 3
- Załącznik Nr.
 

Publikacje i wyniki badań:

- Diagnoza i analiza problemu zastępowania konwencjonalnych surowców energetycznych biomasą

- Diagnoza i analiza zbiórki zużytych baterii oraz ZSEiE. Raport z badań ZSEE i baterie

- Przewodnik ABC biomasy

- System magazynowania dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- System magazynowania, dystrybucji i sprzedaży biomasyInformacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych