NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy

 

1.  Instytucja realizująca projekt

 

Lider – Narodowe Forum Doradztwa Kariery Odział w Białymstoku

Partner krajowy – Powiat Bielski / Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Partnerzy ponadnarodowi:

1)    Pole Emploi – Direction Generale (Francja)

2)    Cobbeco Consulting (Belgia)

 

 2. Tytuł projektu

 

„PI PWP – NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 3. Okres realizacji projektu

01.10.2012 r.  – 30.06.2015 r.

 

 4. Grupa docelowa

UŻYTKOWNICY:

Wymiar docelowy:

- pracownicy PSZ i NIRP, łącznie 71 os, w następującym podziale:

- doradcy zawodowi i/lub specjaliści ds. rozwoju PSZ - 30 osób:

- pośrednicy pracy PSZ - 6 osób

- pracownicy niepublicznych IRP - 22 osoby

- pracodawcy i partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związków zawodowych) – 13

 

Wymiar testowania:

 - osoby bezrobotne, w tym w szczególności 50+ i osoby niepełnosprawne – 25 osób

 - Doradcy zawodowi - PSZ-10 osób/6 instytucji,

- NPIRP -10 osób/8 instytucji 

- Pracodawcy – pracownicy działów personalnych/os. odpowiedzialne za rekrutację – 10 osób/ 10 instytucji

 

Wymiar  upowszechniania i włączania:

- pracownicy PSZ - 50 osób;

- pracownicy niepubliczne instytucje rynku pracy - 30 osób

- publiczne instytucje rynku pracy - 22 (14 PUP,  3 MCK, 3 CIiPKZ)

- niepubliczne instytucje rynku pracy  - 20 AZ; 20 inst. szkoleniowych, 10 inst. dialogu społecznego,

- podmioty ekonomii społecznej - CIZ i ZAZ - 6

ODBIORCY:

wymiar docelowy: osoby bezrobotne w tym w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy- 50 +; niepełnosprawni, zarejestrowane w PUP; pracodawcy, pracownicy PUP     i NIRP

wymiar  testowania: 25 osoby bezrobotne (15K),  w tym w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy -  50 + - 5 osób (3K); ON– 5 osób ( 3K); przedstawiciele pracodawców os. zajmujące się rekrutacją - 10 osób

wymiar upowszechniania i włączania - OB w tym w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy -  50 +; ON; doradcy personalni, pracodawcy, pośrednicy pracy.

 

 5. Opis produktu finalnego

 

Produktem finalnym projektu będzie wojewódzki model komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych w tym ON i 50+ na wolne miejsca pracy przy wykorzystaniu odpowiednich metod wsparcia, systemu współpracy oraz infrastruktury instytucji rynku pracy.

Innowacyjność projektu będzie dotyczyła wypracowania nowatorskich metod działania zapewniających wspólną realizację polityki rynku pracy, adaptując rozwiązania sprawdzone we Francji i Belgii. 

 

Na produkt finalny składać się będą 3 modele pośrednie:

 

1.    MODEL DIAGNOZY – uwzględniający identyfikację potencjału osób bezrobotnych,   w tym osób niepełnosprawnych i 50+, oczekiwania pracodawców, odnośnie możliwości zatrudniania pracowników bez formalnych kwalifikacji wraz z opisem zapotrzebowania na konkretne kompetencje, komplementarność profilu zbieżności kompetencji wypracowany przez specjalistów publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy wraz z opisem metodologicznym. Na model diagnozy będą składać się następujące produkty: 

IP 1 - Karta identyfikacji profilu predyspozycji osób bezrobotnych (Narzędzie opisuje - predyspozycje psychofizyczne, kompetencje zawodowe i umiejętności; sytuację osobistą – ew. identyfikacja trudności socjalnych; oczekiwania odnośnie zatrudnienia; zastosowanie ćwiczeń symulacyjnych – elementy metody MRS).

IP 2 - Ankieta audytu pracodawcy – Opisuje zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców na kompetencje (kluczowe i uzupełniające), predyspozycji potencjalnych kandydatów do pracy na wskazane stanowiska oraz uszczegóławia opis stanowiska i warunków pracy).

IP 3 - Karta zbieżności kompetencji (profil) – Stworzenie profilu – analiza wspólnych/zbieżnych punktów, różnic, oczekiwań zidentyfikowanie u osób bezrobotnych z zapotrzebowaniem pracodawców/IRP w kontekście możliwości zatrudniania pracowników bez formalnych kwalifikacji, opis zidentyfikowanych kompetencji i predyspozycji.

 

2.    MODEL PLANU ROZWOJU - uwzględniający identyfikację obszarów wieloaspektowego rozwoju osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych i 50+, możliwości oraz form wsparcia ze strony pracodawców, rekomendacje rozwojowe opracowane przez specjalistów publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Produkty modelu to:

IP 4 - Karta rozwoju pracownika – Opisuje oczekiwania i możliwości w zakresie rozwoju zawodowego pracownika, jego motywację do pracy, gotowość do zmiany oraz czynniki wzmacniające rozwój zawodowy.

IP 5 - Ankieta możliwości rozwoju pracownika u pracodawcy – Diagnoza i opis możliwości oraz form wsparcia rozwoju zawodowego pracownika w konkretnym miejscu pracy

IP 6 - Karta rekomendacji rozwojowych – Opisuje szeroki kontekst planu rozwoju pracowników z wykorzystaniem potencjałów IRP, indywidualnych form wsparcia (coaching, intermentoring) i innych.

 

3.    MODEL REALIZACJI ROZWOJU – uwzględniający udokumentowaną formę potwierdzania rozwoju kompetencji oraz nabywania formalnych i nieformalnych kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne, w tym osób niepełnosprawnych i 50+, możliwości nabywania kompetencji praktycznych w miejscu pracy w formie programu szkoleń nieformalnych u pracodawców oraz programu szkoleń formalnych wspierających, opracowanych przez specjalistów publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Na model realizacji rozwoju będą składać się następujące produkty: 

 

IP 7 - Karta potwierdzania rozwoju pracownika – Stanowi udokumentowaną formę potwierdzania rozwoju kompetencji oraz nabywania formalnych i nieformalnych kwalifikacji zawodowych przez pracownika i umiejętności zawodowych.

IP 8 - Program szkoleń podnoszących kwalifikacje nieformalne – Zostaną  opracowane modelowe przykładowe programy szkoleń w miejscu pracy z wykorzystaniem elementów coachingu i intermentoringu.

IP 9 - Modelowe programy szkoleń – Zostaną opracowane modelowe programy szkoleń formalnych, wspierających opracowanych przez specjalistów publicznych i niepublicznych IRP realizowanych w kształceniu ustawicznym.  

 

Opisane modele przedstawiają innowacyjne, spójne podejście do realizacji polityki rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na konkretne kompetencje zawodowe. Model opisuje diagnozę, rozwój i wdrożenie propozycji rozwiązań z 3 poziomów: osób bezrobotnych, pracodawców oraz instytucji rynku pracy. Efektem zastosowania narzędzi będzie wielowymiarowa i spójna ocena możliwości, potrzeb oraz kierunków zmian i rozwoju osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych i 50+.

 

6. Dane teleadresowe Biura Projektu (adres, telefon, mail, strona www projektu)

 

Biuro projektu:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Podlaski Oddział  Narodowego Forum Doradztwa Kariery

Ul. 1 Armii Wojska Polskiego 9 lok. 402

15-102 Białystok

Tel./fax. 85 651 02 50

e-mail: podlaskie.nfdk@gmail.com

www.modelrekrutacji.pl

7. Produkty projektu

- Baza danych produktu

- Model Rekrutacji - aplikacja

- Model rekrutacji - instrukcja

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych