Nowa Rola

 

1.Instytucja realizująca projekt

LECHAA CONSULTING SP. Z O. O. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin

2.Tytuł projektu

„Nowa rola”

3.Okres realizacji projektu

10.12.2012 – 30.11.2012

4.Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 150 osób (w tym min. 83 kobiet). Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa, spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a), b), c) i d):
- mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców - rolnicy i domownicy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Rolnik - pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Domownik - osoba bliska rolnikowi, która:
- ukończyła 16 lat,
- pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
- stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy (wymogi zawarte w punktach A, B i C muszą być spełnione równocześnie).
- osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. podlaskiego
- osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub planujące podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą
- osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
- Doradztwo zawodowe indywidualne (6 godz./osobę)
- Warsztaty kompetencji społecznych (24 godzin)
- Szkolenia zawodowe z zakresu:
oMonter urządzeń energii odnawialnej - 150 godz., 2 edycje
- Projektant/ka-pielęgniarz/ka terenów zielonych - 150 godz., 1 edycja
- Organizator/ka usług cateringowych - 150 godz., 2 edycje
- Pracownik gastronomii - 150 godz., 2 edycje
- Internetowa obsługa sprzedaży - 120 godz., 1 edycja
- Ekspedient/ka w punkcie usługowym z obsługą kasy fiskalnej - 120 godz., 1 edycja
- Warsztaty z języka angielskiego (60 godzin)

Usługi świadczone będą w Białymstoku lub innej miejscowości, w której zrekrutowana zostanie grupa szkoleniowa. Miejsce prowadzenia zajęć wybrane będzie jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników i uzależnione będzie od procesu rekrutacji.
Podczas zajęć Uczestnicy otrzymają: ciepły posiłek, poczęstunek w postaci ciastek oraz napojów ciepłych i zimnych. W ramach projektu uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, notatniki itp.) i zwrot kosztów przejazdu.


6.Terminy rekrutacji na szkolenia

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 lub do skutecznego zrekrutowania 150 uczestników szkoleń.

7.Dane Biura Projektu

Biuro projektu „Nowa Rola”
 Białystok, ul. Mickiewicza 7 lokal 4
http://zarzadzanie.lechaa.pl/
e-mail: Białystok@lechaa.pl
telefon: 85-831-14-42

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych