Wiek i wiedza – kompleksowe wsparcie prowadzące do uzyskania zatrudnienia bezrobotnych osób po 50 roku życia

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekt jest realizowany przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ w:
Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach i Zambrowie.

2.    Tytuł projektu

Wiek i wiedza – kompleksowe wsparcie prowadzące do uzyskania zatrudnienia bezrobotnych osób po 50 roku życia

3.    Okres realizacji projektu

15.08.2011r. - 31.12.2012r.

4.    Grupa docelowa

Celem projektu jest zaktywizowanie 64 mężczyzna i 36 kobiet po 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne), mieszkańców woj. podlaskiego.

Projekt jest skierowany do osób, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 50 lat,
 • posiadają zameldowanie na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia oraz są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS.

Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby spełniające powyższe kryteria, które zamieszkują tereny wiejskie lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) – zajęcia poświęcone m. in. nauce sporządzania dokumentów aplikacyjnych i kształtowaniu właściwej postawy na rozmowie kwalifikacyjnej
  • Doradztwo indywidualne (3godz./osobę) – zajęcia mające na celu zidentyfikowanie preferowanych kierunków rozwoju zawodowego i określenie IPD uwzględniającego działania zmierzające do zatrudnienia
 • Pośrednictwo pracy: spotkania z pośrednikiem pracy w celu konsultacji postępów w realizacji IPD. Ponadto dostęp do Internetu, możliwość zamieszczania ogłoszeń „szukam pracy” i przeszukiwania ofert pracy.
 • Szkolenia zawodowe wraz z modułami uzupełniającymi: indywidualne szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami lokalnego ryku pracy oraz predyspozycjami uczestników projektu (średnio 120 godz./osoba). Ponadto 16 godzinny moduł wprowadzający ukierunkowany na wzrost motywacji i kreatywności, realizowany na wyjeździe oraz 30 godzinny moduł rozwijający umiejętność obsługi komputera.
 • Staże: 3- miesięczne staże w podlaskich przedsiębiorstwach

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendium szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzoną na szkoleniu godzinę
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin
 • Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

28 września – 31 października 2011r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Sekcja Projektów

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

tel. 85 742-41-51

www.zdz.bialystok.pl

a.sadowska@zdz.bialystok.pl

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych