Kierunek Praca

 

 

1. Instytucja realizująca projekt

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku

 

2. Tytuł projektu

 KIERUNEK PRACA

 

3. Okres realizacji projektu

 01 stycznia 2014 r. – 31 marca 2015 r.

 

4.  Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 30 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Białymstoku, Łapach, Sokółce i Dąbrowie Białostockiej i zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego.

W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby poniżej 30 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia.

 

W Projekcie nie mogą uczestniczyć:

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
  • osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą
  • rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS
  • uczniowie/słuchacze szkół dziennych
  • studenci studiów dziennych.

 

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 

indywidualne doradztwo zawodowe, w tym tworzenie indywidualnych planów działania (3 godz./osobę)

kursy zawodowe:

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 218 godzin

- operator wózków jezdniowych – 150 godzin

- spawacz metodą MAG – 175 godzin

- pracownik administracyjno – biurowy – 200 godzin

- sprzedawca – 150 godzin

- grupowe warsztaty z metod aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin)                

- grupowe warsztaty interpersonalne (12 godzin)

- pośrednictwo pracy

- staże w zakładach pracy  

 

Dodatkowo uczestniczki/uczestnicy projektu otrzymają:

- materiały szkoleniowe i piśmiennicze

- obiady i serwis kawowy

- ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu i stażu

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

- zwrot kosztów opieki nad dziećmi

- stypendium za udział w stażu.

 

6. Terminy rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja jest prowadzona w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 2 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 począwszy od dnia 02 stycznia 2014 r. w sposób ciągły do momentu rozpoczęcia ostatniego kursu. Dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną.

 

7.  Dane Biura Projektu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Oddział Regionalny

ul. Warszawska 2, 15-063 Białystok

tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705

e-mail: nauka@twp.bialystok.pl

www.twp.bialystok.pl

 

8. Dokumenty 

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe programy kursów dostępne są pod adresem: www.twp.bialystok.pl w zakładce Szkolenia ze środków UE/Projekty w realizacji/Kierunek praca.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych