Pomagamy zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne II edycja

 

 

1. Instytucja realizująca projekt 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

 

2. Tytuł projektu 

POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – II Edycja

 

3. Okres realizacji projektu 

01.09.2012r. - 31.05.2014r.

 

4. Grupa docelowa 

Grupę docelową projektu tworzy 80 osób (40 Kobiet i 40 Mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • mają skończone 18 lat i są mieszkańcami woj. podlaskiego
 • których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • są na wypowiedzeniu z przyczyn zakładu pracy lub są przewidziane do zwolnienia (zatrudnione u pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne)
 • były/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • są/ były pracownikami przedsiębiorstwa, które posiada siedzibę lub oddział firmy na terenie woj. podlaskiego nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczej
 • nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS.

 

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

Osobom zainteresowanym i spełniającym powyższe kryteria oferujemy jedną z dwóch możliwych ścieżek uczestnictwa w projekcie:

 

Zgodnie z I ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA - STAŻE (I ŚU):

1. Wsparcie psychologiczno – doradcze:

 • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
 • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników

2. Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (Średnio 100 godz./osoba)

3. Staże:  3 - miesięczne staże w przedsiębiorstwach

Zgodnie z II ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA – PRZEDSIĘBIORCZĄ (II ŚU):

1. Wsparcie psychologiczno – doradcze:

 • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
 • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników

2. Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (do 100 godz./osoba)
3. Wsparcie na założenie działalności gospodarczej: (tylko dla osób zwolnionych bądź na wypowiedzeniu umowy o pracę):

 • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (40 godz.)
 • Doradztwo biznesowe (3godz./ osoba)
 • Dotacje do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczych udzielone 5 Beneficjentom Pomocy
 • Wsparcie pomostowe (1000 zł/mies.) przez okres do 6 miesięcy

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzona na szkoleniu godzinę
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin

 

6. Termin rekrutacji:

I Ścieżka Uczestnictwa – Staże: rekrutacja do momentu zakwalifikowania uczestników

II Ścieżka Uczestnictwa – Przedsiębiorcza: do 31.12.2012r.

 

7.  Dane Biura Projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel./fax +48 85 742 41 51
e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl
www.projekty.zdz.bialystok.pl

 

8. Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin udziału w projekcie

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie pracodawcy

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych