POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

2.    Tytuł projektu

POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne

3.    Okres realizacji projektu

01.07.2011r. - 31.03.2013r.

4.    Grupa docelowa

Grupę docelową projektu tworzy 100 osób (50 Kobiet i 50 Mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:
•    w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat i są mieszkańcami woj. podlaskiego
•    są/ były pracownikami m.in. firm: Poczta Polska S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów S.A., Ruch S.A., Euro Postęp sp. z .o.o. w Hajnówce i innych aktualnie dokonujących zwolnień grupowych lub likwidacji zakładu pracy bądź stanowisk pracy, wykonujących pracę w siedzibie lub oddziale firmy znajdującym się na terenie woj. podlaskiego, w szczególności:

 • pracowników zwolnionych z pracy, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia (które otrzymały wypowiedzenie)

•    pracowników zagrożonych zwolnieniem (które są zatrudnione u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne)
•    osoby, które były/ są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
•    nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
•    nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

Osobom zainteresowanym i spełniającym powyższe kryteria oferujemy jedną z dwóch możliwych ścieżek uczestnictwa w projekcie:
Zgodnie z I ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA - STAŻE (I ŚU):

1. Wsparcie psychologiczno – doradcze:

 • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
 • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
 • Warsztaty autoprezentacja (8 godz. stacjonarne)

2. Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (Średnio 100 godz./osoba)

3. Staże: 3- miesięczne staże w podlaskich przedsiębiorstwach


Zgodnie z II ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA – PRZEDSIĘBIORCZĄ (II ŚU):

1. Wsparcie psychologiczno – doradcze:

 • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
 • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
 • Warsztaty autoprezentacja (8 godz. stacjonarne)

2. Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (do 100 godz./osoba)
3. Wsparcie na założenie działalności gospodarczej: (tylko dla osób zwolnionych bądź na wypowiedzeniu umowy o pracę):

 • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (30 godz.)
 • Doradztwo biznesowe (3godz./ osoba)
 • Dotacje do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczych udzielone 10 Beneficjentom Pomocy
 • Wsparcie pomostowe (1100 zł/mies.) przez okres do 12 miesięcy

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzona na szkoleniu godzinę
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin
 • Refundacja opieki nad osobą zależną

6.    Termin rekrutacji na szkolenia:

UWAGA!!! Rekrutacja została wznowiona! Formularze zgłoszeniowe można składać  do 15.09.2012r.

 I Ścieżka Uczestnictwa – Staże: rekrutacja do momentu zakwalifikowania uczestników

II Ścieżka Uczestnictwa – Przedsiębiorcza: 28.09.2011r – 08.12.2011r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel./fax +48 85 742 41 51
e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl
www.zdz.bialystok.pl

 

8.    Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy - Pobierz

Regulamin udziału w projekcie - Pobierz 

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Pobierz

Oświadczenie pracodawcy - Pobierz

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych