Czas na pracę

 

 

1. Instytucja realizująca projekt

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku

 

2.Tytuł projektu

CZAS NA PRACĘ

 

3. Okres realizacji projektu

01 października 2012 r. – 31 marca 2014 r.

 

4. Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łapach i zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku lub powiatu białostockiego.

 

W Projekcie nie mogą uczestniczyć:

- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

- osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

- osoby prowadzące działalność gospodarczą

- rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS

- uczniowie/słuchacze szkół dziennych

- studenci studiów dziennych.

 

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 

- indywidualne doradztwo zawodowe, w tym tworzenie indywidualnych planów działania (4 godz./osobę)

kursy zawodowe:

- pracownik działu kadr – 120 godz. (wymagane minimum średnie wykształcenie)

- pracownik działu księgowości – 120 godz. (wymagane minimum średnie wykształcenie i znajomość zasad rachunkowości)

- pracownik kancelaryjny – 120 godz. (wymagane minimum średnie wykształcenie)

- opiekunka dziecięca – 120 godz. (wymagane wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe)

- operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 218 godz. (wymagane wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe)

- operator wózków jezdniowych – 113 godz. (wymagane wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe)

- grupowe warsztaty z metod aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin)                 

- grupowe warsztaty interpersonalne (12 godzin)

- pośrednictwo pracy

- staże w zakładach pracy  

 

Dodatkowo uczestniczki/uczestnicy projektu otrzymają:

- materiały szkoleniowe i piśmiennicze

- catering i serwis kawowy

- ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu i stażu

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

- zwrot kosztów opieki nad dziećmi

- stypendium za udział w stażu.

 

6. Terminy rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja jest prowadzona w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 2 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 począwszy od dnia 05 listopada 2012 r. w sposób ciągły do momentu rozpoczęcia ostatniego kursu.

 

7. Dane Biura Projektu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Oddział Regionalny

ul. Warszawska 2, 15-063 Białystok

tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705

e-mail: nauka@twp.bialystok.pl

www.twp.bialystok.pl

 

8. Dokumenty 

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe programy kursów dostępne są pod adresem: www.twp.bialystok.pl w zakładce Szkolenia ze środków UE/Projekty w realizacji/Czas na pracę.

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych