Wykwalifikowany pracownik - przyszłość przedsiębiorstwa

 

1.Instytucja realizująca projekt

CONSULTOR Sp. z o.o.

2.Tytuł projektu

Wykwalifikowany pracownik – przyszłość przedsiębiorstwa

3.Okres realizacji projektu

01.03.2012 – 28.02.2013

4.Grupa docelowa

81 przedsiębiorstw sektora mikro i małych przedsiębiorstw, działających w branży budownictwo i ich 195 (20 kobiet i 175 mężczyzn) pracowników z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku osób fizycznych – zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku innych podmiotów – posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego), w tym:
- 100% mikro i małe przedsiębiorstwa;
- 60% Uczestników – 117 osób, to pracownicy mikro przedsiębiorstw;
- 40% Uczestników – 78 osób, to pracownicy małych przedsiębiorstw;
- 100% firm i ich  pracowników, to firmy i ich pracownicy z branży budowlanej.

5.Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

szkolenia ogólne w tym:

a)AutoCAD (5gr.,1gr/13 osób, szkolenie trwa 40 godzin) - komputerowe wspomaganie projektowania –Uczestnicy poznają możliwości programu, nabędą umiejętności rysowania obiektów w wersji płaskiej (2D) i przestrzennej (3D). Zostaną przygotowani do samodzielnego opracowywania części rysunkowej projektów technicznych. Potwierdzeniem nabycia przez U umiejętności z zakresu obsługi programu AutoCAD będzie uzyskanie przez nich honorowanych na całym świecie certyfikatów AUTODESK w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu.

b)KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (5gr.,1gr/13 osób, szkolenie trwa 40 godzin) - Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami opracowywania przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich i powykonawczych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego NORMA Pro. Szkolenie zakończy się egzaminem, w przypadku pozytywnego wyniku otrzymaniem zaświadczeń potwierdzonych przez Kuratora Oświaty i uprawnień do zawodu Kosztorysant budowlany.

c)UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE (5gr.,1gr/13 osób, szkolenie trwa 54 godziny) - zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące montażu, instalacji, eksploatacji energetycznych, umożliwiają uzyskanie państwowych uprawnień do montażu i eksploatacji urządzeń energetycznych na budowie, prowadzone zgodnie z prawodawstwem krajowym i zajęcia teoretyczne z zakresu BHP. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym na uprawnienia energetyczne: elektryczne(G1), cieplne(G2) i gazowe(G3) w zakresie eksploatacji, w przypadku pozytywnego wyniku uzyskaniem 3 świadectw energetycznych ważnych 3 lata.

Wszystkie szkolenia objęte są pomocą publiczną – pomoc de minimis

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały dydaktyczne, szkoleniowe, wyżywienie (poczęstunek i ciepły posiłek), zwrot kosztów dojazdu, w przypadku obecności na min.80% zajęciach zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w przypadku pozytywnie zdanych egzaminów dodatkowo otrzymają Certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa zawodowe honorowane w całym kraju.


Szkolenia będą odbywały się głównie w weekendy (Sb-Nd ), max.3razy/m-c, w razie konieczności w dni tygodnia, popołudniami - max.4h/dziennie .

6.Terminy rekrutacji na szkolenia

od marca 2012 r., do stycznia 2013 r., rekrutacja ma charakter ciągły. W pierwszej kolejności realizowane będą te szkolenia, na które zbierze się 13-stoosobowa grupa uczestników.

7.Dane Biura projektu


CONSULTOR Sp. z o.o.
ul. Rynek Kościuszki 2,
15-091 Białystok,
tel. 728-449-193,
mail: m.biszczuk@consultor.pl,
 www: www.wppp.consultor.pl

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych