Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej - IV Edycja

 

 

1.Instytucja realizująca projekt

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

2.Tytuł projektu

Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja 

3.Okres realizacji projektu

01.04.2012r. – 30.06.2013r.

4.Grupa docelowa 

Dorosłe osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę,  posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, nauki humanistyczne), zamieszkujące w powiecie białostockim i Białymstoku, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja  mają na  celu doskonalenie zawodowe w zakresie socjoterapii, z uwzględnieniem edukacji twórczej w pracy pedagogicznej.

Szkolenia w ramach projektu obejmują 350 godz. dydaktycznych i realizowane będą w okresie od sierpnia 2012r. do maja 2013r:
• treningi: trening interpersonalny, umiejętności psychospołecznych, umiejętności wychowawczych – praca z trudnym wychowankiem, trening pracy z grupą socjoterapeutyczną – proces grupowy i fazy rozwoju grupy, trening zadaniowy – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych pod superwizją;

• warsztaty: warsztat socjoterapii – teoretyczne i metodyczne podstawy socjoterapii, jako metody pracy z grupą, psychologia społeczna, jako podstawa pracy z grupą, arteterapia w pracy z grupą socjoterapeutyczną;

• warsztaty edukacji twórczej: drama w socjoterapii, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, sztuki plastyczne, rękodzieło artystyczne w  socjoterapii, pedagogika zabawy;

• seminarium dyplomowe – opracowanie przez uczestników prac dyplomowych w formie programów socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych lub profilaktycznych.


Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja wychodzi naprzeciw doskonaleniu umiejętności w zakresie socjoterapii z uwzględnieniem edukacji twórczej w pracy pedagogicznej  i ma na celu:

• zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie udzielać pomocy i wsparcia dzieciom oraz młodzieży, w przezwyciężaniu ich trudności w funkcjonowaniu społecznym


• wyposażenie w teoretyczne i metodyczne podstawy socjoterapii, jako metody pracy z grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych

• poznanie nowych, skutecznych i atrakcyjnych metod pracy z dziećmi oraz młodzieżą,
uwzględniających działania twórcze w pracy wychowawczej

• zdobycie i doskonalenie umiejętności w zakresie treningu interpersonalnego, treningu pracy z grupą socjoterapeutyczną oraz umiejętności psychospołecznych

• zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie oddziaływań wychowawczych oraz diagnozowania i korygowania zaburzonych zachowań dzieci i młodzieży

• zdobycie umiejętności w zakresie projektowania oddziaływań korekcyjnych oraz konstruowania programów socjoterapeutycznych, stanowiących podstawę pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami w zachowaniu.

Szkolenia realizować będą wysokiej klasy specjaliści, uznani i doświadczeni wykładowcy trenerzy z kraju i regionu: psychologowie, trenerzy PTP; pedagodzy socjoterapeuci i terapeuci pedagogiczni; pedagodzy i arteterapeuci z różnych dziedzin sztuki.

6. Termin rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja trwać będzie od 16 kwietnia do 11 maja 2012r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Komisja Rekrutacyjna 17 maja 2012r. zamieści na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl  listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które poproszone będą o uzupełnienie dokumentacji w dniach od 21 maja do 1 czerwca 2012r. zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
Liczba miejsc ograniczona. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 60 osób. Planowane są trzy grupy szkoleniowe, po 20 osób w każdej z grup.

7. Dane Biura Projektu


Wszelkie informacje dotyczące „Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej VI edycja” można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku,
ul. Kilińskiego 8,
15-950 Białystok
(Dział Doskonalenia Kadr, pok. 18,
tel. 85 740-37-18,
e-mail: edukacja@woak.bialystok.pl,
fax: 85 740-37-19)
Formularze wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl